5

Gia tộc Ru-bên

1Dù Ru-bên là trưởng nam của Y-sơ-ra-ên, nhưng vì ông làm nhơ bẩn giường cha mình, nên quyền con trưởng được giao cho Giô-sép. Tuy nhiên, gia phả vẫn không chép Giô-sép là con trưởng. 2Về sau, Giu-đa trở nên cường thịnh nhất, vua chúa cũng từ ông mà ra, nhưng quyền con trưởng vẫn thuộc về Giô-sép.
3Các con của Ru-bên là Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn và Cạt-mi.
4Giô-ên có con là Sê-ma-gia, cháu là Gót, chắt là Si-mê-i.
5Si-mê-i có con là Mi-ca, cháu là Rê-a-gia, chắt là Ba-anh.
6Con Ba-anh là Bê-ê-ra, một nhà lãnh đạo đại tộc Ru-bên, về sau bị Tiết-lát Phi-nê-se vua A-si-ri bắt đem đi đày.
7Họ hàng của Bê-ê-ra cũng được ghi vào gia phả: trưởng tộc Giê-i-ên, Xa-cha-ri, 8Bê-la là con của A-xa, cháu Sê-ma, chắt Giô-ên. Họ ở trong một miền từ A-rô-e cho đến Nê-bô và Ba-anh Mê-ôn, 9Về phía đông, từ đầu sa mạc cho đến sông cái Phát-giang. Họ phải du cư vì trong đất Ga-la-át đã có quá nhiều gia súc. 10Dưới đời Sau-lơ, họ chiến thắng dân Ha-ga, chiếm cứ lều trại của dân này tại các vùng phía đông Ga-la-át.

Gia tộc Gát

11Sống cạnh người Ru-bên có người Gát ở trong đất Ba-san cho đến Sanh-ca. 12Tại Ba-san có Giô-ên làm trưởng tộc, Sa-pham làm phụ tá, rồi đến Gia-nai và Sa-phát. 13Trong vòng họ hàng của những người này, còn có bảy nhà lãnh đạo: Mi-ca-ên, Mê-su-lam, Sê-ba, Giô-rai, Gia-can, Xia và Ê-be. 14Tổ tiên của những người này từ đời Bu-xơ trở xuống, theo thứ tự: Giác-đô, Giê-si-sai, Mi-ca-ên, Ga-la-át, Gia-rô-a, Hu-ri, A-bi-hai. 15A-hi (con Áp-đi-ên, cháu Gu-ni) là một trưởng họ. 16Họ này ở tại Ga-la-át thuộc Ba-san và các miền đồng cỏ Sa-rôn. 17Tên của tất cả những người này được chép vào gia phả vào đời Giô-tham vua Giu-đa và đời Giê-rô-bô-am vua Y-sơ-ra-ên.
18Đại tộc Ru-bên, Gát và nửa đại tộc Ma-na-se có bốn vạn bốn ngàn bảy trăm sáu mươi chiến sĩ. Họ là những người có khả năng chiến đấu, tinh thần dũng cảm, được trang bị cung, kiếm và khiên đầy đủ. 19Họ tranh chiến với các dân Ha-ga, Giê-tua, Na-phi và Nô-đáp. 20Họ kêu cầu Thượng Đế và được Ngài giúp đỡ vì họ có lòng tin tưởng. Họ đánh bại dân Ha-ga và liên minh địch. 21Họ bắt được năm vạn lạc đà, hai mươi lăm vạn cừu, hai ngàn lừa và mười vạn người. 22Địch bị giết vô số vì chính Thượng Đế đã ra tay. Vậy, người Ru-bên, Gát và Ma-na-se chiếm cứ đất địch, ở đấy cho đến ngày bị đày.

Gia đình Ma-na-se (con Giô-sép)

23Người của nửa đại tộc Ma-na-se ở trong đất Ba-san cho đến tận Ba-anh Hẹt-ôn, Sê-nia và núi Hẹt-môn. Họ đông vô số.
24Người Ma-na-se có các tộc trưởng sau đây: Ê-phe, Di-si, Ê-li-ên, Ách-ri-ên, Giê-rê-mi, Hô-đa-via và Gia-đi-ên. Họ đều là những chiến sĩ dũng mãnh, những nhà lãnh đạo tiếng tăm. 25Nhưng họ phạm tội cùng Thượng Đế của tổ tiên mình, thờ các thần của những thổ dân đã bị Thượng Đế tiêu diệt và lấy đất cho họ ở. 26Vì thế, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên xui khiến vua A-ri-ri là Phun, cũng gọi là Tiếc-lát Phi-nê-se, đến đánh, bắt người Ru-bên, Gát và nửa đại tộc Ma-na-se đày sang Ha-la, Ha-bo, Ha-ra và bên sông Gô-xan. Họ còn ở đấy cho đến nay.