Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn tơdơi kơ ƀing Israel tŭ pơkăh pơpha jing hĭ dêh čar gah dư̱r hăng gah thu̱ng, jing kơplăh wăh 930 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: 2 Samuêl pơrơđah tơlơi ră ruai kơ tơlơi Dawid git gai amăng 40 thŭn, čơdơ̆ng tơlơi ñu tơgŭ jing hĭ pơtao hơmutu hiam ƀing Israel, laih anŭn pơđŭt hĭ hăng tơlơi tơdu uăt yua mơ̆ng tơlơi soh.

Sŏp hră Samuêl Tal Dua jing sŏp hră tŏ tui kơ sŏp hră Samuêl Tal Sa yơh, anŭn jing hră ruai kơ tơlơi Dawid jing pơtao, blung hlâo ñu jing pơtao kơ ƀing Yudah pơ gah thu̱ng (črăn 1–4), tơdơi kơ anŭn ñu jing pơtao kơ abih lŏn čar ƀing Israel yơh, anŭn jing wơ̆t hăng ƀing Israel gah dư̱r yơh (črăn 5–24). Anŭn jing tơlơi ră ruai kơ Dawid hli̱ng hla̱ng biă mă yơh hiư̆m ñu dưi pơlar tơbiă lŏn čar ñu wơ̆t hăng tơlơi ñu pơdơ̆ng đĭ tơlơi git gai ñu, rŭng răng hăng ƀing rŏh ayăt gah lăm lŏn čar wơ̆t hăng hơdôm tơlơi dưi ƀing lŏn čar tuai mơ̆n. Amăng sŏp hră anai, Dawid jing sa čô mơnuih hơmâo tơlơi đaŏ prŏng laih anŭn pơjao ñu pô kơ Ơi Adai, laih anŭn ñu ăt jing sa čô mơnuih thâo mă pran tŏng ten ƀing ană plei ñu mơ̆n. Samơ̆ sŏp hră ăt ră ruai mơ̆n kơ ñu jing sa čô mơnuih ngă tơlơi soh sat kiăng kơ pơhrăp tơlơi amoaih kluh ñu pô. Tơdang pô pơala Khua Yang anăn Nathan rai kơčrâo kơ tơlơi soh ñu, ñu pơhaih tơbiă hơdôm tơlơi soh ñu anŭn laih anŭn tŭ mă tơlơi pơkơhma̱l mơ̆ng Ơi Adai brơi yơh.
 Tơlơi hơdip laih anŭn tơlơi bruă Dawid pơgiŏng hĭ anŭn pơpư̆ pơgơi pran jua ƀing Israel biă mă hlŏng truh kơ rơnŭk ƀing ană plei dŏ amăng tơlơi rŭng răng mơ̆n, tơdang ƀing gơñu čang rơmang kiăng kơ hơmâo pơtao pơkŏn dơ̆ng, anŭn jing tơlơi ƀing gơñu čang rơmang kơ pô anŭn tơbiă rai mơ̆ng “ană tơčô Dawid” yơh, anŭn jing kiăng laĭ kơ sa čô mơ̆ng kơnung djuai Dawid, jing pô či dưi kơtang hrup hăng Dawid yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi Dawid git gai anih lŏn Yudah (1:1–4:12)
Tơlơi Dawid git gai abih bang ƀing Israel (5:1–24:25)
  1. Hơdôm thŭn blung hlâo amăng tơlơi hơdip Dawid (5:1–10:19)
  2. Dawid hăng HʼBatseba (11:1–12:25)
  3. Khul tơlơi rŭng răng laih anŭn tơnap tap (12:26–20:26)
  4. Khul thŭn tơdơi amăng tơlơi hơdip Dawid (21:1–24:25)