23

Tavi tej lug kws has thaus kawg

1Nuav yog Tavi tej lug kws has thaus kawg,
  “Nuav yog tej lug kws Yexi tug tub Tavi tau has,
   yog tug kws raug muab tsaa ua tug hlub,
  yog tug kws Yakhauj tug Vaajtswv
   laub roj tsaa,
  yog tug kws phim tej nkauj
   kws hu tau zoo kawg rua cov Yixayee.
  2Yawmsaub tug Ntsuj Plig kuas kuv has,
   nwg tej lug nyob ntawm kuv tug nplaig.
  3Yixayee tug Vaajtswv tub has lawm,
   Yixayee Txhwb Zeb tub has rua kuv tas,
  ‘Thaus leejtwg kaav tuabneeg ncaaj,
   yog qhov kws nwg paub ntshai Vaajtswv
   ua rua nwg txawj kaav,
  4mas nwg ci rua puab zoo yaam nkaus le
   qhov kaaj thaus sawv ntxuv,
  zoo yaam le lub nub ci
   rua taagkig tsw muaj fuab,
  hab yaam le naag ua rua nroj tsuag
   tuaj ntsuab xab sau nplaim aav.’

  5“Kuv caaj ceg nyob ruaj
   rua huv Vaajtswv los tsw yog?
  Tsua qhov Vaajtswv cog lug
   ib txhab ib txhws rua kuv,
  hab cog lug txhua yaam
   muaj kaab muaj ke ruaj khov.
  Nwg yuav tsw ua rua qhov kws kuv dim
   kuas tav lov,
  hab tsw pub kuv tau txhua yaam
   kws kuv lub sab xaav lov?
  6Tassws cov kws tsw fwm Vaajtswv
   yuav zoo yaam nkaus le tej xuav paug
  kws muab xyeeb pov tseg
   tsua qhov yuav xuas teg khaws los tsw tau.
  7Tug kws kov tej hov yuav xuas cuab yeej hlau
   lossws xuas tug ku muv
  hab yuav muab suavtawg hlawv
   kub nyab taag rua hov ntawd.”

Tavi cov tuam leem

(1VKk. 11:10-41)

8Nuav yog Tavi cov tuam leem tej npe. Yause Npasenpe kws yog cum Thamauni yog tug thawj huv paab peb tug tuam leem. Nwg xuas muv moog ua ib zag rog rua yim pua leej mas muab puab tua taag huvsw.
9Peb tug tuam leem hov tug ob yog Ntauntau tug tub Ele‑axa kws yog Ahau‑a cum. Nwg nrug Tavi nyob rua thaus kws puab twv cov Filixatee kws sau zog tuaj ua ke yuav ua rog hov ntawd, mas cov Yixayee kuj thim rov qaab. 10Tes Ele‑axa sawv ntawm nwg lub chaw tua cov Filixatee moog txug thaus nwg txhais teg loog taag lu rua nwg raab ntaaj. Nub hov Yawmsaub ua kuas kov yeej hlo. Cov tub rog kuj rov tuaj rua ntawm nwg, tsuas yog tuaj daws tej hov txhua chaw ntawm cov tuabneeg kws muab tua tau lawd.
11Tug peb yog Sama kws yog Ake nyob huv Hala tug tub. Cov Filixatee sau zog tuaj ua ke rua ntawm Lehi kws yog ib thaaj teb kws muaj taum lab puv nkaus. Cov tub rog kuj thim tswv cov Filixatee lawm. 12Tassws Sama sawv khov kho huv plawv thaaj teb hov zuv rawv thaaj teb hov hab tua cov Filixatee. Mas Yawmsaub ua kuas kov yeej hlo.
13Thaus lub caij sau qoob muaj peb leeg huv peb caug tug thawj rog nqeg moog cuag Tavi huv lub qhov tsua Antulaa rua thaus cov Filixatee ib paab ua yeej huv lub haav Lefa‑i. 14Thaus hov Tavi nyob huv lub chaw ruaj khov hab cov Filixatee ib paab tub rog kuj nyob zuv rawv huv lub moos Npelehee. 15Mas Tavi txawm has seev yeeg tas, “Kheev muaj ib tug moog nqaa tau cov dej huv lub qhov dej kws nyob ntawm ib saab rooj loog Npelehee lug rua kuv haus.” 16Mas peb tug tuam leem hov txhad txeem plawg huv cov Filixatee lub yeej moog ntaus tau dej huv lub qhov dej ntawm Npelehee ib saab rooj loog coj lug pub rua Tavi. Tassws Tavi tsw kaam haus cov dej hov, nwg muab laub xyeem rua Yawmsaub, 17hab has tas, “Au Yawmsaub, thov tsw xob ca kuv ua le nuav. Kuv yuav haus cov tuabneeg kws sev nyog txujsa moog hov cov ntshaav lov?” Ua le nuav nwg txhad tsw kaam haus. Tej nuav yog tej kws peb tug tuam leem hov ua.
18Yau‑a tug kwv Anpisai kws yog Xeluya tug tub ua peb caug leej hov tug thawj. Nwg xuas muv ua rog rua peb puas leej mas muab puab tua taag huvsw mas txhad tau koob meej ib yaam le peb leeg hov. 19Nwg yog tug kws muaj koob meej ntau dua peb caug leej hov.b Nwg ua tug thawj kws kaav peb caug leej tassws tsw suav nwg rua huv peb leeg hov.
20Yehauyanta tug tub Npenaya yog ib tug sab luj sab tuab huv lub moos Khaxe‑ee, nwg ua tej qhov num luj. Nwg tau tua Mau‑a cov tub rog ob tug kws muaj zug kawg le. Hab nwg tau nqeg rua huv lub qhov mas tua tau ib tug tsuv ntxhuav rua nub kws lug daus xwb daus npu. 21Hab nwg tau tua ib tug tuabneeg Iyi, yog ib tug kws zoo nraug kawg. Tug Iyi hov tuav rawv ib raab muv kuas Npenaya coj tug paas nreg moog rua ntawm tug Iyi xwb, tes txeeb tau tug Iyi raab muv ntawm nwg teg muab nwg raab muv rov nkaug tug Iyi tuag. 22Yehauyanta tug tub Npenaya tau ua tej num nuav hab tau koob meej ib yaam nkaus le peb tug tuam leem hov. 23Nwg muaj koob meej huv peb caug leej hov tassws tsw suav nwg rua huv peb tug tuam leem hov. Tavi kuj tsaa nwg ua tug thawj kaav paab tub rog kws zuv vaajntxwv.
24Peb caug leej hov tej npe yog le nuav, Yau‑a tug kwv Axahee, Ntauntau tug tub Eehanaa kws nyob huv Npelehee, 25Sama huv lub moos Halau, Elikha huv moos Halau, 26Helexi kws yog Pati cum, Ikhe tug tub Ila huv moos Thekhau‑a, 27Anpiyexaw huv moos Anathau, Menpunai kws yog Husa cum, 28Xamoo huv cum Ahau‑a, Mahalai huv moos Nethaufa, 29Npa‑anas tug tub Hele huv moos Nethaufa, Linpai tug tub Ithai huv moos Kinpe‑a huv Npeeyamee tebchaws, 30Npenaya huv moos Pilathoo, Hintai kws nyob ntawm tug dej Ka‑a, 31Anpi Yaanpoo kws yog Anpa cum, Amave huv moos Npahuli, 32Eliyanpa huv moos Sa‑aanpoo, Yasee cov tub, Yaunathaa, 33Sama huv moos Hala, Sala tug tub Ahiyaa huv moos Hala, 34Ahanpai tug tub Elifele huv moos Ma‑akha, Ahithaufee tug tub Eli‑aa huv moos Kilau, 35Helau huv moos Khamee, Palai huv moos Anpa, 36Nathaa tug tub Ikaa huv moos Xaunpa, Npani xeem Kas, 37Xeleb kws yog tuabneeg Aamoo, Nahalai huv moos Npe‑awlau kws kwv Xeluya tug tub Yau‑a tej cuab yeej ua rog, 38Ila kws yog Ithala cum, Kale huv cum Ithala, 39hab Uliya kws yog tuabneeg Hithai. Huvsw muaj peb caug xyaa leej.