2

Đa-vít trị vì Giu-đa

1Sau đó, Đa-vít cầu hỏi ý Chúa và Ngài hướng dẫn nên về Hếp-rôn. 2,3Vậy ông dọn về Hếp-rôn với hai vợ (A-hi-nô-am người Gít-rê-ên và A-bi-ga-in người Cát-mên, trước kia là vợ của Na-banh), cùng các thuộc hạ và gia đình họ. 4Người Giu-đa đến yết kiến Đa-vít rồi xức dầu tôn ông làm vua Giu-đa. Được biết người Gia-be xứ Ga-la-át đã mai táng Sau-lơ, 5Đa-vít sai người đến bày tỏ lòng biết ơn: "Xin Chúa Hằng Hữu ban phước lành cho anh em vì đã trung với vua, táng xác người. 6Xin Chúa lấy tình thương và sự chân thành đối xử với anh em. Ta cũng sẽ hậu đãi anh em vì việc anh em làm. 7Bây giờ, anh em mạnh bạo can đảm lên, vì dù vua Sau-lơ đã mất, nhưng người Giu-đa đã xức dầu cho ta làm vua."

Ích-bô-sết lên ngôi

8Trong lúc đó, Áp-ne cơn Nê-rơ, tổng tư lệnh quân đội Sau-lơ, hộ tống một người con Sau-lơ là Ích-bô-sết chạy qua Ma-ha-na-im. 9Tại đây, Ích-bô-sết được tôn làm vua cai trị các xứ Gát, A-sua, Gít-rê-ên, Ép-ra-im, Bên-gia min và những phân đất còn lại của Y-sơ-ra-ên. 10,11Khi lên ngôi Ích-bô-sết được bốn mươi tuổi và trị vì Y-sơ-ra-ên được hai năm. Trong lúc đó Đa-vít cai trị Giu-đa và tiếp tục đóng đô tại Hếp-rôn bảy năm rưỡi.
12Một hôm, Áp-ne từ Ma-ha-na-im chỉ huy quân đội của Ích-bô-sết hành quân tới Ga-ba-ôn. 13Giô-áp con Xê-ru-gia cũng kéo quân Đa-vít tới địa phương này. Hai bên đóng quân đối diện nhau gần hồ nước Ga-ba-ôn; mỗi phe một bên hồ. 14Áp-ne đề nghị với Giô-áp: "Ta cho các thanh niên ra đấu võ làm trò đi!" Giô-áp đồng ý. 15Vậy mỗi bên chọn mười hai người ra đấu. 16Mỗi người nắm đầu đối thủ, đâm kiếm vào hông, tất cả cùng nhau ngã xuống. Và như thế, nơi này mang tên là Cánh Đồng Gươm. 17Sau đó hai bên bắt đầu trận chiến. Cuộc chiến hôm ấy vô cùng ác liệt. Cuối cùng Áp-ne và quân đội Y-sơ-ra-ên bị quân đội Đa-vít đánh bại. 18,19Cả ba con trai Xê-ru-gia đều có mặt hôm ấy: Giô-áp, A-bi-sai và A-sa-ên. A-sa-ên có tài chạy nhanh như nai đồng nội nên đuổi theo Áp-ne thật sát, không rời một bước. 20Áp-ne quay lại, hỏi: "A-sa-ên đấy phải không?" Đáp: "Phải." 21Áp-ne bảo: "Quay sang đánh một người nào khác và thu lấy đồ đạc của họ đi!" Nhưng A-sa-ôn không chịu rời Áp-ne. 22Áp-ne cảnh cáo: "Đừng theo tôi nữa! tôi không muốn giết cậu đâu, vì nếu thế làm sao còn nhìn mặt anh cậu là Giô-áp được?" 23Nhưng A-sa-ên vẫn không chịu nghe, nên bị Áp-ne lấy cán giáo đâm vào bụng, xuyên thấu lưng. A-sa-ên ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Mọi người khi đến chỗ A-sa-ên nằm đều dừng lại.
24Nhưng Giô-áp và A-bi-sai tiếp tục đuổi theo Áp-ne. Khi họ đến đồi A-ma gần Ghi-a, trên đường đi sa mạc Ga-ba-ôn, mặt trời bắt đầu lặn. 25Lúc ấy, lính Bên-gia-min theo Áp-ne bắt đầu chấn chỉnh lại hàng ngũ, trấn giữ đỉnh dồi này. 26Áp-ne nói vọng xuống cho Giô-áp nghe: "Gươm đao tiếp tục cho đến bao giờ? Kết quả cuộc tàn sát này sẽ thảm hại cay đắng đến đâu? Đến bao giờ ông mới thu quân không đuổi theo anh em mình nữa?" 27Giô-áp đáp: "Tôi thề có Thượng Đế, nếu ông không yêu cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc săn đuổi này cho đến sáng mai."
28Giô-áp thổi kèn và quân ông không đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên nữa. Trận chiến chấm dứt.
29Áp-ne dẫn quân mình đi suốt đêm, vượt thung lũng Giô-đan, băng sông Giô-đan, qua miền Bít-rôn và về đến Ma-ha-na-im. 30Giô-áp kiểm điểm quân số, thấy phe Đa-vít chỉ thiếu mười chín người, với A-sa-ên là hai mươi. 31Nhưng có đến ba trăm sáu mươi người của Áp-ne bị giết, tất cả là người Bên-gia-min. 32Họ đem xác A-sa-ên về Bê-liêm, chôn vào khu mộ của cha ông, rồi đi thâu đêm và về đến Hếp-rôn vừa lúc rạng đông.