2

Tsaa Tavi ua vaajntxwv kaav Yuta

1Dhau hov Tavi nug Yawmsaub tas, “Kuv yuav nce moog rua huv Yuta tej moos ib lub twg los tsw moog?” Yawmsaub has rua nwg tas, “Ca le nce moog.” Tavi txhad has tas, “Kuv yuav moog rua lub twg?” Yawmsaub has tas, “Moog rua lub moos Heploo.” 2Tavi txhad nce moog hov ntawd hab nwg ob tug quaspuj kuj nrug nwg moog, yog Ahinau‑aa kws yog tuabneeg Yile‑ee hab Anpikayi kws yog Nanpaa huv Khamee tug quaspuj kws ua puj ntsuag lawm. 3Tavi kuj coj cov tuabneeg kws nrug nwg ua ke moog hab. Txhua tug kuj nyag coj nyag tsev tuabneeg moog mas puab nyob huv tej zej zog ntawm Heploo. 4Cov tuabneeg Yuta tuaj ua ke mas tsaa Tavi ua vaajntxwv kaav xeem Yuta rua hov ntawd.
 Thaus muaj tuabneeg has rua Tavi tas, “Cov tuabneeg huv Yanpe Kile‑a yog cov kws log Xa‑u,”
5mas Tavi khaiv tuabneeg moog has rua cov tuabneeg Yanpe Kile‑a tas, “Thov Yawmsaub foom koob moov rua mej tsua qhov mej tau ua zoo ua ncaaj ua nceeg rua Xa‑u kws yog mej tug tswv es mej muab nwg log. 6Mas thov Yawmsaub ua nwg txujkev hlub kws ruaj khov hab nwg txujkev ncaaj tshwm rua mej. Hab kuv yuav ua zoo rua mej vem yog mej yog cov kws log Xa‑u. 7Vem le nuav mej txhais teg ca le muaj zug, ca le ua sab luj sab tuab, tsua qhov mej tug tswv Xa‑u tub tuag lawm, mas xeem Yuta tub tsaa kuv ua vaajntxwv kaav puab lawm.”

Tavi ua rog rua Xa‑u cov tuabneeg

8Mas Naw tug tub Anaw kws yog Xa‑u tug thawj kaav tub rog tau coj Xa‑u tug tub Inpause hlaa moog rua lub moos Mahana‑i, 9hab tsaa nwg ua vaajntxwv kaav Kile‑a hab cov Asu hab Yile‑ee hab Efa‑i hab Npeeyamee hab Yixayee huvsw. 10Thaus Xa‑u tug tub Inpause chiv kaav cov Yixayee nwg noob nyoog muaj plaub caug xyoo. Nwg kaav tau ob xyoos tassws xeem Yuta nrug nraim Tavi. 11Tavi nyob huv lub moos Heploo ua vaajntxwv kaav xeem Yuta tau xyaa xyoo hab rau lub hli.
12Naw tug tub Anaw hab Xa‑u tug tub Inpause cov tub teg tub taw tawm huv Mahana‑i moog rua lub moos Kinpe‑oo. 13Hab Xeluya tug tub Yau‑a hab Tavi cov tub teg tub taw kuj tawm moog ntswb puab ntawm lub paag dej huv lub moos Kinpe‑oo. Puab nyob tsawg ntawm ntug paag dej, ib paab nyob ib saab paag dej. 14Anaw has rua Yau‑a tas, “Ca cov hluas ob tog sawv sws ntaus rua peb saib.” Yau‑a has tas, “Kuas puab sawv lug maj.” 15Cov Npeeyamee kws yog Xa‑u tug tub Inpause tog kaum ob leeg, hab Tavi tog kaum ob leeg puab sawv lug sws ntaus. 16Nyag taug nyag ntsab nkaus taubhau hab xuas ntaaj nyag nkaug nyag tug phob taav mas ob tog tuag taag huvsw le. Puab txhad hu lub chaw hov hu ua Heekha Haxuli kws nyob ntawm Kinpe‑oo. 17Kev ua rog nub hov txhad heev kawg le. Anaw hab cov tuabneeg Yixayee kuj swb Tavi cov tub rog.
18Xeluya peb tug tub kuj nyob ntawd, yog Yau‑a, Anpisai hab Axahee. Axahee mas dha nrawm cuag nkaus kauv seb. 19Axahee lawv Anaw qaab, nwg lawv nwg qaab tsw tig rua saab xws saab phem le. 20Anaw tig lug saib mas has tas, “Koj yog Axahee lov?” Axahee teb tas, “Yog los maj.” 21Anaw has rua nwg tas, “Tig rua saab xws lossws saab phem moog nteg ib tug hluas es txeeb nwg hov txhua chaw moog.” Tassws Axahee tsw thim le, nwg ywj lawv Anaw qaab xwb. 22Anaw txhad has dua rua Axahee tas, “Ca le tseg tsw xob lawv kuv. Yuav ca kuv ntaus koj kuas qaug huv peg teb ua daabtsw? Tes kuv yuav ua le caag tsaa muag saib tau koj tug tijlaug Yau‑a?” 23Tassws nwg tsw yeem tseg qhov kws lawv Anaw. Vem le hov Anaw txhad xuas qaab muv nkaug rov tom qaab txhad chob nplho Axahee lub plaab tshaab plawg nraus qaum, nwg txhad qaug tuag rua hov ntawd. Mas txhua tug kws tuaj rua ntawm lub chaw kws Axahee qaug tuag hov txawm nreg tuabywv rua hov.
24Tassws Yau‑a hab Anpisai tseed lawv Anaw qaab moog. Thaus nub poob qho puab moog txug ntawm lub pov roob Aama kws nyob ncaaj ntawm Kiya ntawm txujkev kws moog rua tebchaws moj saab qhua Kinpe‑oo. 25Cov Npeeyamee sau zog tuaj tom Anaw qaab moog ua hlo ib paab tiv rua sau ib lub ncov roob. 26Anaw qw nrov rua Yau‑a tas, “Yuav ca nav ntaaj noj tuabneeg moog le lov? Koj tsw paub tas thaus kawg yuav ab sab nua lov? Yuav ntev le caag es koj le has koj cov tuabneeg tseg tsw lawv puab cov kwvtij?” 27Yau‑a txhad has tas, “Muaj Vaajtswv muaj txujsa nyob pum, yog koj tsw cheem mas yuav yog pigkig kaaj ntug cov tub rog le tseg tsw lawv puab kwvtij.” 28Yau‑a txhad tshuab raaj kub yaaj, cov tuabneeg suavdawg txhad tseg tsw lawv cov Yixayee hab tsw ua rog dua le lawm.
29Mas mo hov Anaw hab nwg cov tuabneeg txhad moog ib mos kev huv Alanpa. Puab hlaa tug dej Yalatee hab hlaa lub haav Npiloo le moog txug Mahana‑i. 30Yau‑a txhad thim tsw lawv Anaw. Mas thaus nwg txheeb cov tuabneeg suavdawg lug ua ke, Tavi cov tub rog pluj lawm kaum cuaj leeg tsw suav Axahee. 31Tassws Tavi cov tub rog tua cov Npeeyamee tuag lawm peb puas rau caum leej kws yog Anaw cov tuabneeg. 32Puab kwv Axahee moog log rua huv nwg txwv lub qhov ntxaa huv lub moos Npelehee. Yau‑a hab nwg cov tuabneeg moog ib mos kev mas thaus kaaj ntug puab txhad moog txug lub moos Heploo.