36

1Giŏng anŭn, ƀing ană plei amăng lŏn čar Yudah mă Yêhôahaz ană đah rơkơi Yôsiyahu laih anŭn brơi kơ gơ̆ jing pơtao amăng plei Yerusalaim pơala brơi kơ ama gơ̆.

Yêhôahaz Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Ƀing Pơtao 23:31-35)

2Yêhôahaz hlak duapluh-klâo thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim klâo blan. 3Hlak anŭn, Nekhôh pơtao lŏn čar Êjip pơglưh hĭ tơlơi ñu jing pơtao amăng plei Yerusalaim laih anŭn brơi kơ ƀing Yudah duh kơ ñu sa-rơtuh talang amrăk hăng sa talang mah. 4Pơtao lŏn čar Êjip anŭn ăt brơi mơ̆n kơ Elyakim, adơi Yêhôahaz, jing pơtao kơ lŏn čar Yudah hăng plei phŭn Yerusalaim, laih anŭn ñu pơplih hĭ anăn Elyakim jing hĭ Yehôyakim. Samơ̆ bơ kơ Yêhôahaz, jing ayŏng Elyakim, pơtao Nekhôh mă ba glaĭ pơ lŏn čar Êjip jing mơnă yơh.

Yehôyakim Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Ƀing Pơtao 23:36–24:7)

5Yehôyakim hlak duapluh-rơma thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim pluh-sa thŭn. Ñu ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ñu. 6Nebukhadnezzar pơtao prŏng dêh čar Babilon kơsung blah Yehôyakim laih anŭn mă akă hĭ ñu hăng hrĕ čuăk ko̱ng kiăng kơ ba ñu nao pơ lŏn čar Babilon. 7Pơtao prŏng Nebukhadnezzar ăt mă ba glaĭ mơ̆n pơ dêh čar Babilon khul gơnam yua yom mơ̆ng sang yang Yahweh laih anŭn pioh khul gơnam anŭn amăng sang yang ñu pơ anŭn.
8Khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk pơtao Yehôyakim git gai wai lăng wơ̆t hăng khul bruă hơƀak drak ñu ngă laih hăng abih bang tơlơi tơnap tap truh kơ ñu yuakơ khul bruă anŭn, sĭt arăng hơmâo čih laih amăng hră ƀing pơtao Israel hăng ƀing pơtao Yudah. Ană ñu Yehôyakhin tŏ tui ñu jing pơtao.

Yehôyakhin Jing Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Ƀing Pơtao 24:8-17)

9Yehôyakhin hlak pluh-sapăn thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim klâo blan hăng pluh hrơi. Yehôyakhin ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh. 10Amăng bơyan bơnga, pơtao prŏng Nebukhadnezzar pơkiaŏ ƀing ding kơna ñu nao mă ba Yehôyakhin pơ lŏn čar Babilon, hrŏm hăng khul gơnam yua yom mơ̆ng sang yang Yahweh, laih anŭn Nebukhadnezzar brơi kơ met Yehôyakhin anăn Zidkiyah jing pơtao kơ lŏn čar Yudah hăng plei Yerusalaim.

Zidkiyah Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Ƀing Pơtao 24:18-20; Yirmeyah 52:1-3a)

11Zidkiyah hlak duapluh-sa thŭn tơdang ñu jing pơtao laih anŭn ñu git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim truh kơ pluh-sa thŭn. 12Ñu ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh Ơi Adai ñu laih anŭn ƀu pơluă gŭ ôh ñu pô ƀơi anăp pô pơala Yirmeyah, jing pô pơhaih boh hiăp Yahweh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu.

Ƀing Dêh Čar Babilon Pơrai Hĭ Plei Phŭn Yerusalaim

(2 Ƀing Pơtao 25:1-21; Yirmeyah 52:3b-11)

13Zidkiyah ăt tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pơtao prŏng Nebukhadnezzar, jing pô pơgŏ̱ kơ Zidkiyah ƀuăn rơ̆ng hăng anăn Ơi Adai kơ tơlơi ñu či dŏ tŏng ten hăng pơtao prŏng. Zidkiyah jing hĭ khăng akŏ laih anŭn ngă kơpĭl pran jua ƀu kiăng wơ̆t glaĭ pơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel ôh. 14Hloh kơ anŭn dơ̆ng, abih bang ƀing khua moa, ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing ană plei ƀrư̆ hrơi ƀu dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai dơ̆ng tah. Ƀing gơñu ngă tui abih bang tơlơi bruă hơƀak drak ƀing lŏn čar pơkŏn hăng pơgrĭ hĭ sang yang Yahweh, jing anih Ñu hơmâo pơrơgoh hĭ laih amăng plei Yerusalaim kơ Ñu pô.
15Yahweh Ơi Adai ƀing ơi adon gơñu mơit nanao boh hiăp mơ̆ng ƀing ding kơna Ñu, jing ƀing pô pơala, kiăng kơ pơkơđiăng kơ ƀing gơñu yuakơ Ñu pap kơ ƀing ană plei Ñu laih anŭn kơ sang dŏ Ñu. 16Samơ̆ ƀing gơñu djik djak kơ ƀing ding kơna Ơi Adai anŭn. Ƀing gơñu hơngah hĭ ƀu kiăng hơmư̆ ôh khul boh hiăp Ñu laih anŭn klao djik kơ ƀing pô pơala Ñu tơl Yahweh hil nač pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei Ñu. Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu tơklaih hĭ ôh. 17Yahweh pơkiaŏ pơtao prŏng ƀing Babilon rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu laih anŭn ñu pơdjai hĭ ƀing hlak ai gơñu hăng đao gưm. Pơtao anŭn ƀu pioh hơdip ôh ƀing hlak ai đah rơkơi ƀôdah đah kơmơi, ƀing hlak hrăl ƀôdah tha rơma, ƀing kơjăp rơjăng ƀôdah duăm ruă. Ơi Adai jao hĭ abih bang ƀing gơñu kơ pơtao Nebukhadnezzar. 18Pơtao prŏng anŭn ba glaĭ pơ dêh čar Babilon abih bang gơnam yua mơ̆ng sang yang Ơi Adai, prŏng ƀôdah anet, khul mŭk gơnam mơ̆ng sang yang Yahweh wơ̆t hăng mŭk gơnam lŏm kơ pơtao hăng ƀing khua moa ñu. 19Ƀing Babilon čuh hĭ sang yang Ơi Adai laih anŭn pơrai hĭ pơnăng plei phŭn Yerusalaim. Ƀing gơñu čuh hĭ abih bang sang yom pơphan hăng pơrai hĭ abih bang gơnam yom pơ anŭn.
20Bơ kơ ƀing dŏ so̱t anŭn, jing ƀing tơklaih hĭ mơ̆ng đao gưm, Ñu ba pơđuaĭ hĭ ataih pơ lŏn čar Babilon laih anŭn ƀing gơñu jing hĭ ƀing hlŭn mơnă kơ pơtao anŭn hăng ƀing ană đah rơkơi pơtao anŭn hlŏng truh kơ rơnŭk dêh čar Persia hơmâo tơlơi dưi kơtang biă mă. 21Tơlơi anŭn truh kiăng kơ pơkrĕp truh hĭ boh hiăp Yahweh hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng pô pơala Yirmeyah. Tui anŭn, anih lŏn Yudah dŏ hông hang amăng tơjuhpluh thŭn kiăng kơ pơplih pơala kơ khul thŭn saƀat ƀing Yudah ƀu brơi anih lŏn gơñu pơdơi ôh. Amăng tơjuhpluh thŭn anŭn anih lŏn či mơak pơdơi yơh.

Pơtao Prŏng Sirus Brơi Kơ Ƀing Yehudah Wơ̆t Glaĭ Pơ Čar Gơñu Pô

(Ezra 1:1-4)

22Amăng thŭn tal sa rơnŭk pơtao prŏng Sirus jing pơtao dêh čar Persia, Yahweh mă bruă amăng pran jua pơtao prŏng Sirus anai kiăng kơ čih pơtă sa tơlơi pơđar hăng mơit nao djŏp djang anih amăng dêh čar ñu laih anŭn brơi kơ ƀing khua moa ñu đŏk kraih kiăng kơ abih bang ƀing ană plei hơmư̆. Yahweh brơi kơ pơtao prŏng Sirus ngă tui anŭn kiăng kơ boh hiăp Ñu pô hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng pô pơala Yirmeyah krep truh sĭt. Hiăp pơtă pơtao anŭn čih tui anai:
23Anai yơh jing tơlơi kâo, pơtao prŏng Sirus, jing pơtao dêh čar Persia pơđar tui anai:
Yahweh, jing Ơi Adai amăng adai adih, hơmâo brơi laih kơ kâo git gai wai lăng abih bang dêh čar amăng lŏn tơnah anai. Ñu ăt hơmâo jao laih kơ kâo bruă jao kiăng pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Ñu ƀơi plei prŏng Yerusalaim amăng lŏn čar Yudah. Rơkâo kơ Ơi Adai dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih jing ƀing ană plei Ñu. Brơi kơ ƀing gih nao bĕ pơ plei prŏng Yerusalaim kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel laih anŭn ăt jing Ơi Adai jing Pô ƀing gơñu hơmâo kơkuh pơpŭ laih amăng plei Yerusalaim yơh.