4

Israel Ƀu Wơ̆t Glaĭ Kơ Ơi Adai Ôh

  1“Hơmư̆ bĕ boh hiăp anai, Ơ ƀing gih jing ƀing rơmô amăng anih lŏn Basan ƀơi čư̆ Samaria,
   Ƀing gih jing ƀing đah kơmơi kơtư̆ juă ƀing rin hăng kơpĭ kơpe̱t ƀing kơƀah kơƀap,
   jing ƀing laĭ kơ ƀing rơkơi gih,
   ‘Ba rai bĕ ƀing gơmơi kiăng mơñum!’
  2Yahweh Glông Hloh hơmâo ƀuăn laih hăng tơlơi rơgoh hiam hlo̱m Ñu:
   Anai nê, mông anŭn hlak rai ƀơi ƀing gih,
   tơdang ƀing rŏh ayăt či dui pơđuaĭ hĭ ƀing gih hăng khul gơnam guaĭ,
   wơ̆t hăng ƀing dŏ glaĭ gih hăng khul boh wăh akan mơ̆n.
  3Gơñu či dui pơtơbiă hĭ rĭm ƀing gih anăp nao tơpă
   pơ khul amăng hluh pơčah ƀơi pơnăng,
   laih anŭn gơñu či puh pơđuaĭ hĭ ƀing gih anăp nao pơ anih Harmôn,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp.
  4“Rai bĕ pơ anih Bêthêl hăng ngă soh;
   nao bĕ pơ anih Gilgal hăng ngă soh lu dơ̆ng;
   ba rai bĕ khul gơnam ngă yang gih kơ rĭm mơguah,
   gơnam pơyơr črăn pluh gih rĭm klâo hrơi;
  5pơyơr bĕ ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi kar hăng sa gơnam pơyơr hơdơr bơni,
   laih anŭn pơư bĕ khul gơnam pơyơr rơngai gih,
   pơang gơñu bĕ, Ơ ƀing Israel,
   yuakơ anai yơh jing tơlơi gih khăp kiăng ngă,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh Glông Hloh pơhaih.
  6“Kâo brơi laih kơ ƀing gih hăng khul hlŭng đôč đač amăng abih bang plei gih,
   laih anŭn kơƀah hĭ gơnam ƀơ̆ng amăng abih bang anih gih dŏ,
   samơ̆ ƀing gih ƀu wơ̆t glaĭ pơ Kâo ôh,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih.
  7“Kâo ăt pơkơ̆ng lui hĭ ia hơjan mơ̆ng ƀing gih mơ̆n
   tơdang bơyan hơpuă ăt dŏ truh kơ klâo blan dơ̆ng.
  Kâo mơit rai ia hơjan ƀơi plei anai,
   samơ̆ pơkơ̆ng hĭ mơ̆ng plei adih.
  Hơma anai hơmâo ia hơjan;
   hơma adih ƀu hơmâo ôh laih anŭn krô hĭ.
  8Ƀing ană plei mơ̆ng dua klâo boh plei nao pơ sa boh plei kiăng kơ mơñum ia
   samơ̆ mơñum ƀu hrăp ôh,
   samơ̆ ƀing gih ƀu wơ̆t glaĭ pơ Kâo ôh,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih.
  9“Kâo pơrai hĭ ƀing gih hăng tơlơi gliu laih anŭn tơlơi čăt kơmao;
   Kâo pơrai hĭ khul đang gih wơ̆t hăng khul đang phŭn hrĕ boh kơƀâo gih,
   khul kơtop ƀơ̆ng hĭ khul kơyâo hra laih anŭn kơyâo ôliwơ gih,
   samơ̆ ƀing gih ƀu wơ̆t glaĭ pơ Kâo ôh,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp.
  10“Kâo mơit rai tơlơi khe̱ng amăng ƀing gih
   kar hăng Kâo hơmâo ngă laih kơ čar Êjip;
   Kâo pơdjai hĭ ƀing đah rơkơi hlak ai gih hăng đao gưm,
   hăng mă pơđuaĭ hĭ khul aseh gih.
  Kâo pơbă ƀơi khul amăng adŭng gih hăng tơlơi ƀâo brŭ khul anih jưh gih,
   samơ̆ ƀing gih ƀu wơ̆t glaĭ pơ Kâo ôh,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp.
  11“Kâo pơrai laih amăng ƀing gih
   kar hăng Kâo pơrai plei Sedôm hăng Gomôrrah.
  Ƀing gih hrup hăng tơluč apui arăng mă mơ̆ng tơpur apui,
   samơ̆ ƀing gih ƀu wơ̆t glaĭ pơ Kâo ôh,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp.
  12“Hơnŭn yơh anai jing tơlơi Kâo či ngă kơ ƀing gih, Ơ Israel,
   laih anŭn yuakơ Kâo či ngă tơlơi anai kơ ƀing gih,
   prap pre bĕ kiăng bưp Ơi Adai gih, Ơ ƀing Israel.”
  13Anai nê, Ñu yơh jing Pô pơjing rai khul čư̆ čan,
   pơhrih rai angĭn,
   laih anŭn pơrơđah rai kơ mơnuih tơlơi Ñu kiăng;
  Ñu yơh jing Pô ngă brơi mơguah jing hĭ kơnăm mơmŏt,
   laih anŭn rơbat nao ƀơi khul anih glông lŏn tơnah,
   Yahweh Ơi Adai Dưi Kơtang yơh jing anăn Ñu!