30

Aagu Gorngv Nyei Waac

1Naaiv se Yaa^ke nyei dorn, Aagu, douc nyei waac.
  Naaiv laanh mienh gorngv mbuox I^ti^en,
   se mbuox I^ti^en caux Ukaan,
  2“Beiv zuangx mienh yie gauh hngongx, zungv maiv funx benx baamh mienh.
   Yie yaac maiv bieqc hnyouv hnangv baamh mienh bieqc hnyouv.
  3Yie maiv hoqc jiex cong-mengh nyei jauv.
   Yie yaac maiv maaih wuonh zaang hiuv duqv Cing-Nzengc Wuov Dauh.
  4Haaix dauh faaux lungh aengx njiec daaih?
   Haaix dauh zorqv nziaaux gapv zunv yiem ninh nyei buoz-zaangv-or?
  Haaix dauh longc lui beu wuom?
   Haaix dauh liepc ndau-beih jomc nyei dorngx?
  Wuov dauh nyei mbuox heuc haaix nyungc?
   Ninh nyei dorn nyei mbuox heuc haaix nyungc?
   Meih zungv hiuv nyei saah?
  5“Tin-Hungh nyei joux-joux waac bun cing zien nyei.
   Ninh zoux torngv-baaih beu ndaauh kaux ninh nyei mienh.
  6Maiv dungx jaa tipv haaix nyungc bieqc ninh nyei waac.
   Nziex ninh oix gorngv-hemx meih
   yaac buatc meih benx gorngv-baeqc nyei mienh.
  7“Tin-Hungh aac, yie oix tov i nyungc meih.
   Yie maiv gaengh daic, naaiv deix i nyungc tov maiv dungx ngaengc, maiv bun yie.
  8Tov bun gorngv-baeqc caux jaav nyei waac leih go yie.
   Tov maiv dungx bun yie ba'laqc jomc fai butv zoih.
   Tov bun yie gaux nyanc gaux hopv hnangv.
  9Nziex yie duqv nyanc beuv yaac maiv nyiemc Ziouv ziouc gorngv,
   ‘Ziouv se haaix dauh?’
  Fai nziex yie jomc daaih ziouc nimc ga'naaiv,
   bun yie nyei Tin-Hungh nyei mengh maaih uix.
  10“Maiv dungx daanh bou bun ninh nyei ziouv muangx,
   nziex ninh zioux meih, funx meih dorngc zuiz aqv.
  11“Maaih deix mienh zioux ninh mbuo nyei die
   yaac maiv buang waac bun maa.
  12Maaih deix mienh ziux ganh nyei m'zing mangc, funx ganh cing-nzengc,
   mv baac ganh laih hlopv yaac maiv nzaaux nzengc.
  13Maaih deix mienh zoux maux, m'zing hlang,
   ninh mbuo m'zing-jaax za'gengh hlang haic.
  14Maaih deix mienh maaih nyaah hnangv nzuqc ndaauv,
   maaih nyaah hnangv nzuqc,
  ziouc naqv nzengc ndau-beih nyei mienh jomc mienh,
   se yiem zuangx mienh mbu'ndongx nyei dangx-donx mienh.
  15“Wuom-biom maaih i dauh sieqv,
   ninh mbuo zanc-zanc heuc jienv gorngv, ‘Bun aqv! Bun aqv!’
  “Yietc liuz maiv haih gaux maaih buo nyungc,
   yietc liuz maiv gorngv, ‘Gaux aqv,’ maaih biei nyungc.
  16Se yiemh gen caux maiv haih maaih saeng-yungz nyei m'sieqv dorn,
   caux ndau-beih nqaai, maiv duqv wuom gaux,
   caux douz yietc liuz maiv gorngv, ‘Gaux aqv.’
  17“Mienh huotv ninh nyei die,
   mangc piex, maiv muangx ninh nyei maa nyei waac,
  ziouc zuqc horngz nyei norqc aa nyorqv ninh nyei m'zing cuotv,
   yaac zuqc domh jaangv-ngongh nyanc ninh nyei sei.
  18“Yie mbuoqc horngh jiex ndaangc nyei maaih buo nyungc,
   yie maiv bieqc hnyouv nyei maaih biei nyungc,
  19se domh jaangv hnangv haaix nor ndaix wuov lungh,
   naang hnangv haaix nor luih la'bieiv gu'nguaaic,
  nzangv hnangv haaix nor yangh domh koiv gu'nyuoz,
   dorn hnangv haaix nor caux sieqv jiu tong.
  20“Hienx nqox nyei m'sieqv dorn hnangv naaiv nor.
   Ninh nyanc liuz, sortv nzuih,
   ziouc gorngv, ‘Yie maiv zoux dorngc haaix nyungc.’
  21“Bun ndau dongz maaih buo nyungc,
   ndau-beih ndaam maiv duqv nyei maaih biei nyungc.
  22Maaih nouh gauv duqv zoux hungh,
   maaih mienh hngongx mienh duqv nyanc beuv,
  23maaih maiv maaih mienh hnamv nyei sieqv duqv nqox longc,
   yaac maaih nouh beiz duqv zoux ziouv div ninh nyei biauv-ziouv maac.
  24“Ndau-beih maaih biei nyungc ga'naaiv faix! nyei,
   mv baac za'gengh! cong-mengh haic.
  25Nziouv qaqv faix,
   mv baac nqaai gorng ninh mbuo liuc leiz nyanc hopv.
  26Yiem la'bieiv nyei domh naauz yaac maiv henv,
   mv baac ninh mbuo yiem la'bieiv-qangx zoux zunh.
  27Jopv-nyeic maiv maaih hungh,
   mv baac ninh mbuo haih mbaih jienv ziangh guanh nyei mingh.
  28Naang-daqc dingx, mienh longc buoz zorqv duqv nyei,
   mv baac ninh haih yiem hungh dinc.
  29“Laamx zaux nzueic maaih buo nyungc,
   yangh jauv zorqv laangc maaih biei nyungc.
  30Maaih sienh, beiv zuangx hieh zoih ninh henv jiex,
   maiv weic haaix nyungc huin nqaang nzuonx.
  31Jai-gorngx yangh jauv zorqv laangc,
   yaac maaih yungh gouv,
   aengx maaih hungh diex maaih ninh nyei baeng weih gormx.
  32“Se gorngv meih zoux sic hngongx, ceng ganh zoux hlo,
   fai daav orqv nyei za'eix,
   oix zuqc longc buoz buang jienv nzuih.
  33Weic zuqc mienh qouv ngongh nyorx ziouc duqv nyorx-hmei,
   mborqv mba'zorng ziouc cuotv nziaamv,
   cuoqv mienh qiex jiez ziouc maaih nzaeng jaax nyei sic.”