14

  1Cong-mengh nyei m'sieqv dorn ceix jiez ninh nyei jaa-dingh,
   mv baac hngongx nyei m'sieqv dorn longc ninh ganh nyei buoz caeqv njiec.
  2Hnyouv zingx nyei mienh taaih Ziouv,
   mv baac zoux hnyouv maiv zingx nyei mienh mangc piex ninh.
  3Mienh hngongx mienh bungx nyei waac-maux se hnangv biaav mborqv ganh nyei diqc daanz,
   mv baac cong-mengh mienh nyei nzuih gorngv nyei waac beu jienv ganh.
  4Haaix norm dorngx maiv maaih ngongh, wuov norm dorngx maiv maaih laangh ziqc,
   mv baac duqv laangh ziqc camv se bangc ngongh nyei qaqv.
  5Ziepc zuoqv nyei zorng-zengx mienh maiv gorngv-baeqc,
   mv baac jaav zorng-zengx mienh tauv qiex cuotv gorngv-baeqc nyei waac hnangv.
  6Huotv nyei mienh lorz cong-mengh yaac lorz maiv duqv,
   mv baac weic bieqc hnyouv nyei mienh hec duqv lorz wuonh zaang.
  7Oix zuqc simv nqoi mienh hngongx mienh nyei nza'hmien,
   weic zuqc yiem wuov meih maiv haiz ninh nyei nzuih maaih wuonh zaang nyei waac.
  8Mienh guai mienh nyei cong-mengh se ninh haih mengh baeqc ninh nyei jauv-louc,
   mv baac mienh hngongx mienh hngongx nyei jauv se nduov ganh hnangv.
  9Tin-Hungh huotv orqv mienh,
   mv baac hnyouv zingx nyei mienh a'hneiv duqv ninh horpc hnyouv ninh mbuo.
  10Ganh hiuv duqv ganh nyei hnyouv kouv.
   Hnyouv njien-youh yaac maiv maaih ganh dauh haih caux jienv njien-youh.
  11Orqv mienh nyei biauv oix zuqc mietc,
   mv baac hnyouv zingx mienh yiem nyei dorngx zungv liepc longx jienv faaux.
  12Maaih diuh jauv mienh buatc hnangv horpc nyei,
   mv baac setv mueiz benx zuqc daic nyei jauv.
  13Maiv gunv mienh jatv, hnyouv gu'nyuoz haih nzauh nyei.
   Mienh maaih orn-lorqc mv baac nqa'haav haih nzauh kouv.
  14Hnyouv ngaengc doz nyei mienh ziux ninh zoux nyei zungv zuqc winh bun ninh.
   Mienh longx mienh ziux ninh zoux nyei duqv longx.
  15Maiv hiuv haaix nyungc nyei mienh sienx nyungc-nyungc,
   mv baac mienh guai mienh mangc longx ninh mingh nyei jauv.
  16Cong-mengh mienh mbungh jienv yaac simv nqoi orqv nyei sic,
   mv baac mienh hngongx mienh maiv gunv ganh, oix zoux haaix nyungc ziouc zoux aqv.
  17Hungh hec qiex jiez siepv nyei mienh zoux sic hngongx,
   daav guv guaix za'eix nyei mienh zuqc mienh nzorng.
  18Maiv hiuv haaix nyungc nyei mienh duqv hngongx nyei jauv benx ninh mbuo nyei buonc,
   mv baac mienh guai mienh duqv wuonh zaang zoux ⟨ningv.⟩
  19Mienh waaic mienh gueic njiec mienh longx mienh nyei nza'hmien,
   orqv mienh gueic njiec kuv mienh nyei gaengh ndaangc.
  20Mienh jomc mienh, liemh juangc laangz mienh yaac youx ninh,
   mv baac butv-zoih mienh maaih gorx-youz doic camv.
  21Haaix dauh mangc piex juangc laangz mienh, wuov dauh benx zuiz-mienh,
   mv baac korv-lienh mienh jomc mienh wuov dauh, maaih orn-lorqc.
  22Daav orqv za'eix nyei mienh mingh dorngc jauv maiv zeiz?
   Daav longx nyei za'eix wuov deix, duqv mienh ziepc zuoqv nyei gan longx.
  23Mienh laauh luic zoux nyei nyungc-nyungc maaih lamh longc,
   mv baac nzuih kungx gorngv waac hnangv bun mienh oix zuqc jomc aqv.
  24Cong-mengh mienh duqv nyei ningv se ninh mbuo nyei zinh zoih.
   Mienh hngongx mienh hngongx nyei jauv m'daaih cuotv hngongx nyei sic.
  25Zoux zien zorng-zengx nyei mienh njoux mienh nyei maengc,
   mv baac gorngv gorngv-baeqc nyei waac wuov dauh hoic mienh.
  26Haaix dauh taaih Ziouv, maaih wuonv nyei dorngx kaux,
   ninh nyei naamh nyouz ziouc maaih ndaauh kaux nyei dorngx.
  27Mienh taaih Ziouv se ziangh maengc nyei wuom-zingv,
   weic bun mienh simv nqoi zuqc daic nyei koux.
  28Baeqc fingx camv, hungh diex ziouc maaih njang-laangc,
   maiv maaih baeqc fingx, hungh dorn ziouc zuqc baaic mi'aqv.
  29Maiv qiex jiez siepv nyei mienh bieqc hnyouv camv,
   mv baac qiex jiez siepv nyei mienh taaih hngongx nyei jauv.
  30Hnyouv baengh orn bun sin kuh yiem,
   mv baac mueic jieqv hanc bun mbungv latv.
  31Haaix dauh zeix mienh jomc mienh se mangc piex Zeix Ninh Daaih Wuov Dauh,
   mv baac haaix dauh korv-lienh mienh jomc mienh, wuov dauh taaih Tin-Hungh.
  32Orqv mienh zuqc ninh zoux nyei orqv sic bun ninh zuqc baaic,
   mv baac kuv mienh daic corc maaih lamh kaux dorngx.
  33Cong-mengh yiem haih hnamv duqv tong nyei mienh nyei hnyouv,
   mv baac yiem mienh hngongx mienh nyei hnyouv maiv buatc maaih aqv.
  34Zoux horpc nyei jauv bun guoqv zaangc henv,
   mv baac haaix fingx zoux zuiz, wuov fingx ziouc zuqc nyaiv aqv.
  35Cong-mengh nyei bou bun hungh diex a'hneiv,
   mv baac zoux duqv nyaiv nyei bou zuqc ninh nouz.