2

Cong-Mengh Nyei Zingh Nyeic

  1Yie nyei dorn aah! Se gorngv meih zipv yie nyei waac,
   goux longx yie hatc nyei lingc,
  2meih baeng m'normh muangx cong-mengh nyei waac,
   yaac za'gengh oix bieqc hnyouv.
  3Zeiz nyei, se gorngv meih heuc jienv tov oix mengh baeqc,
   yaac cuotv qiex tov bun bieqc hnyouv,
  4se gorngv meih lorz cong-mengh hnangv lorz nyaanh,
   zimh lorz cong-mengh hnangv zimh lorz bingx jienv nyei zinh zoih,
  5hnangv naaic meih ziouc mengh baeqc taaih Ziouv,
   yaac hiuv duqv Tin-Hungh.
  6Weic zuqc Ziouv ceix cong-mengh bun mienh,
   ninh nyei nzuih gorngv nyei waac maaih wuonh zaang yaac bun mienh bieqc hnyouv.
  7Ninh siou cong-mengh weic tengx hnyouv zingx wuov deix,
   ninh hnangv torngv-baaih beu jienv ziepc zuoqv nyei mienh.
  8Ninh goux baengh fim mienh nyei jauv,
   yaac beu jienv gan longx ninh wuov deix nyei jauv-louc.
  9Wuov zanc meih ziouc mengh baeqc haaix nyungc horpc nyei, baengh fim nyei,
   zingx nyei, se yietc zungv longx nyei jauv,
  10weic zuqc cong-mengh oix bieqc meih nyei hnyouv,
   wuonh zaang yaac bun meih nyei hnyouv kuh yiem.
  11Guai nyei jauv oix beu jienv meih,
   bieqc hnyouv nyei jauv yaac goux jienv meih,
  12aengx njoux meih biaux ndutv orqv mienh nyei jauv
   caux gorngv-baeqc nyei mienh.
  13Naaiv nyungc mienh guangc zoux horpc nyei jauv,
   gan hmuangx nyei jauv-louc yangh.
  14Ninh mbuo a'hneiv zoux orqv sic,
   yaac oix haic orqv mienh zoux nyei jauv.
  15Ninh mbuo nyei jauv ngau njuotv,
   ninh mbuo zoux nyei jauv pien mi'aqv.
  16Meih ziouc duqv simv nqoi hienx nqox nyei auv,
   se biaux ndutv nzuih mbiaangc, yuoqc mienh nyei m'sieqv dorn.
  17Ninh guangc hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc longc daaih nyei nqox,
   yaac la'kuqv caux ninh nyei Tin-Hungh laengz jiex nyei ngaengc waac.
  18Se gorngv mingh ninh nyei biauv, meih ziouc gan zuqc daic nyei jauv.
   Mingh ninh wuov se hungx jienv yiemh gen mingh.
  19Da'faanh mingh ninh wuov nyei mienh maiv maaih yietc dauh duqv nzuonx,
   yaac maiv maaih yietc dauh duqv nzuonx taux ziangh maengc nyei jauv.
  20Weic naaiv meih oix zuqc yangh mienh longx mienh nyei jauv,
   gan longx zoux horpc nyei jauv-louc.
  21Weic zuqc hnyouv zingx nyei mienh duqv yiem deic-bung,
   maiv maaih dorngx nqemh nyei mienh yaac duqv yiem wuov.
  22Mv baac orqv mienh oix zuqc pai guangc, maiv duqv yiem deic-bung.
   Hoic mienh nyei mienh oix zuqc mietc hnangv baeng miev nyei gorn nor.