30

Aku tej lug

1Yakhe tug tub Aku kws nyob huv lub moos Maxas tej lug.
  Aku has rua Ithi‑ee, nwg has rua Ithi‑ee
   hab Ukhaa tas,
  2“Qhov tseeb kuv ruag dhau
   kws yuav ua tau tuabneeg,
   kuv tsw paub taab le tej tuabneeg.
  3Kuv tsw tau kawm paub tswvyim,
   hab tsw paub Vaajtswv tug kws dawb huv.
  4Leejtwg tau nce moog rua sau ntuj kaag
   hab nqeg rov lug?
  Leejtwg muab tau cua lug
   tuav rua huv xwb teg?
  Leejtwg muab ntaub qhwv tau dej ca?
   Leejtwg tu nrwm rua lub nplajteb nyob?
  Nwg lub npe hu le caag,
   hab nwg tug tub npe hu le caag?
   Mej yeej los paub.

  5“Muab Vaajtswv txhua lu lug tshuaj saib
   mas pum tas muaj tseeb tag,
  Vaajtswv yog daim hlau
   thaiv cov kws moog nraim cev rua huv nwg.
  6Tsw xob ntxwv ib lu lug rua huv nwg tej lug,
   ntshai tsaam nwg yuav ntuag koj
   hab luas yuav pum tas koj yog tug daag.
  7Vaajtswv, kuv thov ob yaam ntawm koj,
   thov pub rua kuv ua ntej kws kuv tsw tau tuag.
  8Thov muab tej lug tsw muaj tseeb
   hab tej lug daag ntab tswv deb ntawm kuv,
  thov tsw xob ca kuv pluag
   hab tsw xob ca kuv nplua nuj,
   thov pub rua kuv noj kuas txaus nkaus xwb,
  9tsaam kuv noj tsau tes tsw leeg yuav koj
   hab has tas, ‘Yawmsaub yog leejtwg?’
  lossws tsaam kuv pluag hab ua tub saab
   hab ua puag tsuas kuv tug Vaajtswv lub npe.

  10“Tsw xob thuaj tug tub qhe
   rua tug lospaav noog,
  tsaam tug tub qhe foom koj
   tes koj yuav raug txem.
  11Muaj tej tug foom tsw zoo rua nwg txwv,
   hab tsw foom koob moov rua nwg nam.
  12Muaj tej tug nwg xaam pum tas nwg dawb huv,
   tassws kuj tsw tau ntxuav
   kev phem kev qas pov tseg.
  13Muaj tej tug mas nwg taubhau sab,
   hab lub qhov muag saib tsw taug lwm tug.
  14Muaj tej tug nwg kaug nav yog nav ntaaj,
   hab nwg nav yog nav rag,
  mas nwg yuav noj cov pluag
   kuas taag huv nplajteb
  hab cov tuabneeg txom nyem
   kuas pluj taag huv ib tsoom tuabneeg.

  15“Nplaj hab muaj ob tug mivnyuas
   yog maum, pheej qw has tas, ‘Pub, pub.’
  Muaj peb yaam pheej tsw tsau,
   muaj plaub yaam tsw has ib zag tas,
   ‘Txaus lawm,’ yog le nuav,
  16tub tuag teb hab tug puj mooj,
   hab lub nplajteb pheej nqhes dej,
  hab suavtawg tsw has ib zag tas,
   ‘Txaus lawm.’

  17“Lub qhov muag kws thuaj luag leej txwv
   hab saib tsw taug leej nam hab tsw noog lug,
  yuav raug uab voj kws nyob huv haav tho
   hab raug daav noj twm noj.
  18Muaj peb yaam kws kuv phemfwj kawg,
   muaj plaub yaam kws kuv tsw nkaag sab,
   yog le nuav,
  19qhov kws tug daav yaa sau nruab ntug,
   hab qhov kws naab ndaug sau pob zeb,
  hab qhov kws lub nkoj
   moog rua huv plawv havtxwv,
  hab qhov kws hluas nkauj hluas nraug
   sws nyam.

  20“Tug quaspuj kws moog deev luas quasyawg
   ua lub neej zoo le nuav,
  nwg noj taag so qhov ncauj tes nwg has tas,
   ‘Kuv tsw tau ua txhum daabtsw le.’
  21Muaj peb yaam kws ua rua lub nplajteb
   tseeg quas nkawg,
  muaj plaub yaam kws lub nplajteb
   thev tsw taug, yog le nuav,
  22tug qhev tau ua vaajntxwv,
   hab tug ruag tau noj tsau npo,
  23hab tug quaspuj kws tsw muaj leejtwg nyam
   tau quasyawg,
  hab tug nkauj qhev tau nyob
   nwg tug puj lospaav chaw.

  24“Muaj plaub yaam huv nplajteb nuav
   kws miv kawg
  tassws muaj tswvyim tshaaj plawg,
   yog le nuav,
  25ntsaum yog ib co kws tsw muaj zug
   tassws thaus lub caij sau qoob
   ntsaum kuj npaaj tej kws noj khaws ca,
  26ntxwm tsua kuj yog ib co kws tsw muaj zug
   los nwg ua zeg rua huv tej kem zeb,
  27kooj ntaas tsw muaj vaajntxwv
   los nwg tseed moog tau ua ib kaab saab,
  28quav tuj quav taug
   koj nteg tau huv koj txhais teg
   los nwg tseed tau nyob huv vaajntxwv tsev.

  29“Muaj peb yaam kws txawj moog kev zoo nkauj,
   muaj plaub yaam kws txawj
   tshais ruam zoo saib, yog le nuav,
  30tsuv ntxhuav kws yog tug tsaj
   kws muaj zug tshaaj plawg
   hab tsw thim tswv ntawm lwm yaam le,
  31tug lauv qab cooj kws moog kev khov kho,
   hab tug txwv tshws,
  hab tug vaajntxwv kws moog kev
   ua cov pejxeem ntej quas ndais.

  32“Yog koj tsw paub taab es koj tsaab ua luj
   lossws yog koj ntaus tswvyim ua phem,
  ca le muab koj txhais teg
   pus koj lub qhov ncauj.
  33Yog tsu kua mig txha tau kua mig nyeem,
   yog tsu qhov ntswg txhad tau ntshaav,
  hab yog tshaum kuas chim
   txhad tau kev sws caav sws tshe.”