11

Longx Caux Ciouv Nyei Waac-Puix

  1Ziouv nzorng haic waengc mienh nyei nziangx,
   mv baac baengh fim nyei nziangx-dorh bun ninh a'hneiv.
  2Mienh zoux maux
   ziouc maaih nyaiv nyei sic gan jienv daaih,
  mv baac nyiemc ganh zoux faix nyei mienh
   maaih cong-mengh.
  3Hnyouv zingx nyei mienh
   maaih ziepc zuoqv nyei jauv dorh ninh mbuo,
  mv baac hnyouv ngau hnyouv njuotv nyei mienh
   zoux maiv ziepc zuoqv nyei sic bun ganh zuqc mietc.
  4Zuqc Tin-Hungh nouz nyei hnoi,
   zinh zoih tengx maiv duqv haaix nyungc,
  mv baac zoux duqv horpc nyei sic
   haih njoux mienh biaux ndutv maiv zuqc daic.
  5Maiv maaih dorngx nqemh nyei mienh zoux hnyouv zingx,
   ziouc dorh ninh yangh zaqc nyei jauv,
  mv baac orqv mienh laaix ninh zoux nyei orqv sic bun ninh ndorpc.
  6Hnyouv zingx nyei mienh zoux duqv horpc
   ziouc njoux duqv ninh,
  hnyouv maiv zingx nyei mienh hanc nyei sic
   hlopv jienv ninh.
  7Orqv mienh daic mingh,
   ninh maaih lamh hnamv nyei caux jienv zuqc mietc,
  mienh waaic mienh hnamv oix duqv nyei
   yaac baaic nzengc mi'aqv.
  8Kuv mienh duqv njoux biaux ndutv kuonx naanh,
   daaux nzuonx orqv mienh buangh zuqc kouv naanc.
  9Maiv kaux Tin-Hungh nyei mienh longc nzuih gorngv nyei waac
   baaic waaic ninh nyei juangc laangz mienh,
  mv baac kuv mienh nyei wuonh zaang
   haih njoux duqv ninh.
  10Kuv mienh duqv longx,
   zingh nyei mienh njien-youh,
  orqv mienh zuqc mietc
   zuangx mienh njien-youh nyei heuc.
  11Weic kuv mienh duqv fuqv,
   zingh ziouc duqv mienh taaih,
  mv baac laaix orqv mienh nyei nzuih gorngv nyei waac,
   zingh zuqc mbienv nzengc.
  12Haaix dauh mangc piex juangc laangz mienh
   se hnamv maiv tong haaix nyungc nyei mienh.
  Mv baac bieqc hnyouv nyei mienh sekv nzieqc nyei.
  13Jiex naaiv jiex wuov gorngv henh waac nyei mienh
   gorngv cuotv gem jienv nyei jauv,
  mv baac bungx duqv hnyouv nyei mienh
   gem jienv maiv horpc zuqc gorngv nyei sic.
  14Maiv maaih mienh dorh,
   baeqc fingx ziouc zuqc baaic njiec,
  mv baac maaih caangh laangh nyei mienh camv,
   ziouc duqv baengh orn nyei yiem.
  15Haaix dauh beu ganh dauh mienh
   zungv oix zuqc kouv aqv.
  Mv baac haaix dauh nzorng beu mienh nyei jauv
   ziouc yiem duqv wuonv.
  16Hnyouv longx, nzueic nyei m'sieqv dorn duqv mienh taaih,
   zoux doqc nyei m'jangc dorn kungx duqv butv zoih.
  17Korv-lienh mienh nyei mienh
   tengx ganh duqv longx,
  mv baac zoux doqc nyei mienh
   hoic zuqc ganh.
  18Orqv mienh nyei gong-zinh
   setv mueiz se maiv duqv haaix nyungc,
  mv baac mienh zoux horpc nyei jauv,
   ndongc haaix zungv duqv zingh nyeic.
  19Haaix dauh liepc hnyouv zoux kuv sic ziouc duqv maengc ziangh,
   haaix dauh lorz orqv nyei sic ziouc zuqc daic.
  20Hnyouv buv longh buv dangv nyei mienh,
   Ziouv youx haic,
  mv baac zoux duqv horpc nyei mienh
   bun ninh a'hneiv.
  21Oix zuqc hiuv dingc,
   orqv mienh maiv haih biaux maiv ndutv zuqc dingc zuiz,
  mv baac kuv mienh zungv oix duqv njoux.
  22M'sieqv dorn nzueic mv baac zieqv maiv duqv haaix nyungc horpc
   se hnangv norm jiem-kuing cunx jienv dungz nyei mba'zorng.
  23Kuv mienh oix nyei, setv mueiz duqv longx,
   orqv mienh maaih lamh hnamv nyei, setv mueiz zuqc Tin-Hungh nouz.
  24Maaih laanh mienh zoux hnyouv jangv
   yaac gunv zoux gunv butv zoih.
  Maaih laanh zoux hnyouv hepc,
   horpc zuqc bun nyei ninh maiv bun,
   mv baac gunv zoux gunv jomc.
  25Hnyouv jangv nyei mienh
   oix duqv bungx-zuoqc.
  Haaix dauh bun wuom mienh hopv,
   mienh ziouc bun wuom ninh hopv.
  26Haaix dauh ngaengc jienv maiv maaic laangh ziqc,
   ninh zuqc mienh zioux.
  Haaix dauh laengz maaic
   ziouc duqv mienh buang waac.
  27Haaix dauh jienh lorz zoux longx nyei jauv
   ziouc duqv mienh taaih,
  mv baac haaix dauh lorz orqv nyei sic
   wuov dauh ziouc zuqc orqv sic.
  28Haaix dauh kaux ninh ganh nyei zinh zoih
   zungv zuqc ndorpc,
  mv baac kuv mienh
   oix wangc siangx hnangv ndiangx-normh nyiemz.
  29Haaix dauh zoux bun ganh nyei hmuangv doic zuqc kouv,
   setv mueiz maiv duqv haaix nyungc,
  mienh hngongx mienh yaac oix zuqc
   zoux cong-mengh mienh nyei bou.
  30Kuv mienh zoux nyei sic se bun mienh maaih maengc ziangh,
  mv baac mienh baamz leiz-latc
   ziouc hoic mienh guangc maengc.
  31Se gorngv kuv mienh yiem baamh gen
   ziux zoux nyei winh bun ninh,
  orqv mienh caux zuiz-mienh
   ziux zoux nyei zuqc winh bun ndongc haaix camv!