Cong-Mengh Waac

Biux Mengh Waac

Cong-Mengh Waac nyei sou nzutv zunv gorngv zoux horpc nyei jauv caux ziux njaaux muonh njaaux nyei leiz. Naaiv buonv sou nyei waac gauh camv jiex longc weic njaaux mbuo hnoi-hnoi nyei maengc. Sou-gorn bun mienh hiuv duqv, “Wuonh zaang nyei gorn se oix zuqc taaih Ziouv. ” (Cong-Mengh Waac 1:7) Borqv jienv gorngv nyei waac maiv daan gorngv oix zuqc ei jienv njaaux muonh njaaux nyei leiz zoux, yaac njaaux ziux pou-tong horpc zuqc hiuv nyei jauv caux dorh leiz zoux nyei jauv. Maaih deix waac gorngv nangv nyei, biux mengh loz-hnoi I^saa^laa^en Mienh nyei fin-saeng njaaux bun mienh hiuv duqv cong-mengh mienh buangh zuqc naaiv nyungc sic, wuov nyungc sic, horpc zuqc hnangv haaix nor zoux. Maaih deix waac gorngv zuqc biauv zong mienh, laanh caux laanh hnangv haaix nor. Maaih deix gorngv zuqc zoux gong, zoux saeng-eix nyei jauv. Maaih deix gorngv laanh caux laanh hnangv haaix nor dorh leiz nyei zoux. Maaih deix waac gorngv taux oix zuqc gunv duqv ganh. Sou yaac gorngv camv nyei taux oix zuqc zatv ganh njiec, nyiemc ganh zoux faix, oix zuqc longc noic, oix zuqc taaih mienh jomc mienh, yaac oix zuqc ziepc zuoqv nyei zoux bun ganh nyei doic.

Sou Gorngv

1:1-9:18 Ceng cong-mengh nyei jauv
10:1-29:27 Saa^lo^morn nyei cong-mengh waac
30:1-33 Aagu nyei waac
31:1-31 Njaaux nyei ziex nyungc jauv