11

Bide Gorngv Mengh Ko^ne^li^atc Nyei Jauv-Louc

1Gong-Zoh mbuo caux yiem Yu^ndie Saengv nyei gorx-youz haiz gorngv Janx yaac zipv Tin-Hungh nyei doz. 2Bide mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh wuov zanc, maaih deix sienx Yesu nyei Yiutai Mienh, dongh oix bun sienx Yesu nyei Janx ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ wuov deix, gorngv Bide. 3Ninh mbuo gorngv, “Meih bieqc Janx nyei biauv, ninh mbuo yaac maiv gaengh jiex gaatv nyei leiz. Meih zungv caux ninh mbuo nyanc hnaangx.” 4Bide ziouc yiem gorn zueih yietv zueih nyeic gorngv nzengc naaiv deix jauv-louc bun ninh mbuo muangx.
5Ninh gorngv, “Yie yiem Yapv^faa Mungv daux gaux wuov zanc, buatc hinc yaangh nyei sic cuotv. Yie buatc maaih nyungc ga'naaiv hnangv yietc kuaaiv ndie jangv nyei, yaac hnangv nanv jienv biei norm gorqv yiem gu'nguaaic lungh bungx njiec daaih dingh jienv yie nyei nza'hmien. 6Yie mangc longx wuov kuaaiv ndie gu'nyuoz buatc maaih saeng-kuv, maaih hieh zoih, maaih nyorng ndau nyei ga'naaiv, yaac maaih ndaix ndaamv-lungh nyei norqc. 7Yie yaac haiz maaih qiex gorngv, ‘Bide aah! Jiez sin daix naaiv deix ga'naaiv nyanc aqv.’
8“Mv baac yie dau gorngv, ‘Ziouv aah! Maiv horpc nyanc saah? Oix zuqc gec nyei caux maaih uix nyei ga'naaiv zungv maiv bieqc jiex yie nyei nzuih.’
9“Mv baac maaih qiex yiem lungh gorngv da'nyeic nzunc, ‘Tin-Hungh bun haaix nyungc cing-nzengc, maiv dungx funx maaih uix.’ 10Hnangv naaiv nor gorngv buo nzunc liuz, wuov kuaaiv ga'naaiv ziouc siou faaux lungh mi'aqv.
11“Doix wuov norm ziangh hoc, yiem Si^saa^li^yaa Zingh mienh paaiv daaih lorz yie wuov deix buo laanh mienh daaih taux yie hitv wuov norm biauv daaih aqv. 12Singx Lingh mbuox yie gan ninh mbuo mingh yaac maiv dungx samh soqv. Naaiv deix juqv dauh gorx-youz yaac caux yie mingh bieqc Ko^ne^li^atc nyei biauv. 13Ko^ne^li^atc ziouc mbuox yie mbuo ninh hnangv haaix nor buatc dauh fin-mienh souv jienv ninh nyei biauv gu'nyuoz mbuox ninh, ‘Meih oix zuqc paaiv mienh mingh Yapv^faa Mungv lorz laanh mienh, mbuox heuc Simon Bide, heuc ninh daaih meih naaiv. 14Ninh oix gorngv deix waac mbuox meih. Meih caux meih nyei yietc biauv mienh ziouc weic naaiv deix waac duqv njoux.’
15“Yie jiez gorn gorngv waac wuov zanc, Singx Lingh ziouc njiec daaih yiem ninh mbuo nyei sin, hnangv zinh ndaangc njiec daaih yiem mbuo wuov nor. 16Yie ziouc jangx zuqc zinh ndaangc Ziouv gorngv nyei waac, ‘Yo^han longc wuom tengx mienh jiex leiz, mv baac Tin-Hungh oix longc Singx Lingh tengx meih mbuo jiex leiz.’ 17Hnangv naaic, se gorngv Tin-Hungh ceix zingh nyeic bun wuov deix Janx hnangv mbuo sienx Ziouv Yesu Giduc wuov zanc ninh bun mbuo nor, yie fungc haih laanh Tin-Hungh?”
18Zuangx mienh haiz ninh gorngv naaiv deix waac, ninh mbuo ziouc maiv maaih waac gorngv aqv. Kungx ceng Tin-Hungh hnangv. Ninh mbuo gorngv, “Hnangv naaiv, Tin-Hungh yaac bun Janx haih goiv hnyouv guangc zuiz duqv ziangh jienv.”

An^ti^okc Zingh Nyei Jiu-Baang

19Mienh daix liuz Saa^te^fen, nqa'haav laaix mienh zoux doqc hoic, sienx Yesu nyei mienh ziouc biaux nzaanx nzengc. Maaih deix biaux taux Fi^ni^sie Deic-Bung, Saibatc Koiv-Nzou, caux An^ti^okc Zingh. Ninh mbuo zunh Tin-Hungh nyei kuv fienx mv baac kungx gorngv bun Yiutai Mienh muangx hnangv. 20Mv baac maaih deix yiem Saibatc Koiv-Nzou caux Sailin Mungv nyei Yiutai Mienh mingh An^ti^okc Zingh gorngv Ziouv Yesu nyei kuv fienx bun Janx-Gikc muangx. 21Tin-Hungh nyei qaqv tengx ninh mbuo gorngv ziouc maaih mienh camv nyei sienx ziouc huin daaih lorz Ziouv Yesu.
22Ye^lu^saa^lem Zingh nyei jiu-baang haiz naaiv deix fienx taux ninh mbuo wuov, ninh mbuo ziouc paaiv Mbaa^naa^mbatc mingh An^ti^okc Zingh. 23Mingh taux, buatc Tin-Hungh hnangv naaiv nor ceix en bun naaiv deix mienh, ninh ziouc a'hneiv haic yaac kuinx ninh mbuo liepc dingc hnyouv zanc-zanc gan longx Ziouv. 24Mbaa^naa^mbatc zoux dauh kuv mienh, sienx duqv longx, yaac maaih Singx Lingh buangv hnyouv, ziouc jaa maaih mienh camv nyei sienx Ziouv.
25Mbaa^naa^mbatc ziouc mingh Taasatv Zingh lorz Saulo. 26Lorz buatc, Saulo caux jienv nzuonx An^ti^okc Zingh. Ninh mbuo i dauh yiem wuov yietc hnyangx, zanc-zanc caux jiu-baang gapv zunv njaaux mienh camv. Mienh heuc sienx Yesu nyei mienh zoux “Giduc Mienh” se yiem An^ti^okc Zingh jiez gorn heuc daaih.
27Wuov deix caamx maaih deix douc waac mienh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh mingh taux An^ti^okc. 28Maaih dauh naaiv deix mienh, mbuox heuc Aa^gaa^mbatc, souv jiez daaih. Singx Lingh longc ninh douc waac gorngv lungh ndiev mienh oix zuqc buangh domh huaang domh ngorc. (Kaa^laau^ndi^atc zoux domh ziuh hungh wuov zanc za'gengh buangh naaiv nzunc domh ngorc.) 29Hnangv naaic, sai-gorx mbuo caangh laangh dingc ziux gorqv-mienh nyei banh zeic cuotv fim tengx Yu^ndie Saengv nyei gorx-youz. 30Ninh mbuo ziouc gapv nyaanh daaih jiu bun Mbaa^naa^mbatc caux Saulo dorh mingh bun jiu-baang nyei mienh gox.