10

Bide Zunh Doz Bun Janx Muangx

1Si^saa^li^yaa Zingh maaih dauh Lomaa Janx, mbuox heuc Ko^ne^li^atc. Ninh zoux dauh, dongh mienh heuc “I^daa^li Wuov Guanh,” nyei baeng-bieiv, gunv yietc baeqv dauh baeng. 2Ninh caux ninh nyei yietc biauv mienh gan longx Tin-Hungh, taaih Tin-Hungh. Ninh yaac cuotv fim tengx Yiutai Fingx nyei mienh jomc mienh camv nyei, yaac zanc-zanc daux gaux. 3Maaih hnoi, njiec aanx leih maiv go buo norm ziangh hoc, Ko^ne^li^atc buatc Tin-Hungh nyei fin-mienh hinc yaangh, buatc duqv mengh! nyei. Fin-mienh bieqc daaih gorngv mbuox ninh, “Ko^ne^li^atc aah!” 4Haeqv Ko^ne^li^atc gamh nziex haic, nuqv-nuqv nyei mangc fin-mienh.
 Ninh naaic gaax, “Ziouv aah! Haaix nyungc?”
 Fin-mienh gorngv, “Tin-Hungh muangx haiz meih daux gaux nyei waac, yaac buatc meih cuotv fim tengx mienh jomc mienh nyei sic, ninh ziouc jangx taux meih.
5Ih zanc meih oix zuqc bun mienh mingh Yapv^faa Mungv lorz dongh maaih mbuox heuc Simon Bide wuov dauh daaih naaiv. 6Ninh yiem koiv-hlen, wuov dauh ndopv-zaangc, Simon, nyei biauv.” 7Caux ninh gorngv waac nyei fin-mienh leih nqoi mi'aqv. Ko^ne^li^atc ziouc heuc i dauh ninh nyei bou caux dauh ninh nyei sin-hlen baeng daaih. Wuov dauh baeng yaac gan longx Tin-Hungh. 8Ko^ne^li^atc zorqv fin-mienh mbuox nyei waac gorngv bun ninh mbuo muangx, ziouc paaiv ninh mbuo mingh Yapv^faa Mungv.

Bide Buatc Hinc Yaangh Nyei Sic

9Da'nyeic hnoi ninh mbuo gan jauv mingh taux fatv deix Yapv^faa Mungv aqv. Lungh aav lamh aanx, Bide faaux biauv-ngorh, bingx laangh nyei dorngx, daux gaux. 10Ninh haiz hnyouv sie nyei, oix nyanc hnaangx. Wuov zanc yiem biauv nyei mienh liuc leiz jienv lai-hnaangx, Bide buatc hinc yaangh nyei sic hnangv mbeix mbeix nor. 11Buatc lungh gaengh nqoi. Aengx maaih nyungc ga'naaiv hnangv yietc kuaaiv ndie jangv nyei, yaac hnangv nanv jienv biei norm gorqv bungx njiec taux ndau nor. 12Wuov kuaaiv ndie gu'nyuoz maaih nyungc-nyungc saeng-kuv, nyungc-nyungc hieh zoih, nyorng ndau nyei ga'naaiv, caux ndaix ndaamv-lungh nyei norqc. 13Ninh aengx haiz qiex gorngv, “Bide aah! Jiez sin daaih daix naaiv deix ga'naaiv nyanc aqv.”
14Mv baac Bide gorngv, “Ziouv aah! Maiv horpc nyanc saah? Oix zuqc gec nyei caux maaih uix nyei ga'naaiv yie maiv nyanc jiex.”
15Aengx maaih qiex gorngv da'nyeic nzunc mbuox ninh, “Tin-Hungh bun haaix nyungc cing-nzengc, maiv dungx funx maaih uix.”
16Hnangv naaiv buo nzunc liuz, wuov kuaaiv ga'naaiv ziouc siou faaux lungh mi'aqv.
17Bide buatc liuz naaiv deix hinc yaangh nyei sic, ninh corc hnamv maiv tong naaiv deix sic maaih haaix nyungc eix leiz mv bei. Doix wuov norm ziangh hoc, Ko^ne^li^atc paaiv daaih nyei mienh naaic jienv daaih lorz buatc Simon nyei biauv, zungv souv jienv wuov laatc gaengh ndaangc. 18Ninh mbuo ziouc heuc naaic gaax, “Maaih laanh mienh, mbuox heuc Simon Bide, hitv naaiv fai?”
19Wuov zanc Bide corc hnamv maiv tong ninh buatc liuz wuov deix hinc yaangh nyei sic. Singx Lingh gorngv mbuox ninh, “Muangx gaax! Maaih buo laanh mienh daaih lorz meih. 20Meih jiez sin daaih njiec aqv. Maiv dungx samh soqv. Gunv gan ninh mbuo mingh aqv, weic zuqc yie paaiv ninh mbuo daaih.”
21Bide ziouc njiec mingh mbuox wuov deix mienh, “Yie se dongh meih mbuo lorz wuov laanh mienh. Meih mbuo daaih lorz yie maaih deix haaix nyungc jauv fai?”
22Ninh mbuo dau, “Ko^ne^li^atc baeng-bieiv heuc yie mbuo daaih. Ninh zoux dauh kuv mienh yaac gan longx Tin-Hungh. Yietc fingx Yiutai Mienh taaih ninh. Maaih dauh cing-nzengc fin-mienh daaih mbuox ninh oix zuqc tov meih mingh ninh nyei biauv weic bun ninh muangx meih gorngv nyei waac.” 23Bide ziouc heuc wuov deix mienh bieqc biauv caux ninh hitv wuov.

Bide Yiem Ko^ne^li^atc Nyei Biauv

 Da'nyeic hnoi Bide mbenc daaih caux jienv ninh mbuo mingh aqv. Aengx maaih deix Yapv^faa Mungv nyei gorx-youz yaac caux ninh mingh. 24Aengx jiex daaih yietc hnoi, Bide mbuo mingh taux Si^saa^li^yaa Zingh mi'aqv. Taux wuov buatc Ko^ne^li^atc caux jienv hmuangv doic cien-ceqv aengx caux ninh heuc daaih wuov deix loz-gaeng doic yiem wuov zuov jienv ninh. 25Bide bieqc biauv wuov zanc, Ko^ne^li^atc mingh zipv, ziouc puoqv njiec ninh nyei zaux-hlen baaix. 26Mv baac Bide ken ninh jiez sin yaac gorngv, “Jiez sin daaih maah! Yie mv baac baamh mienh hnangv lorqc.”
27Bide caux Ko^ne^li^atc gorngv jienv waac bieqc biauv mingh ziouc buatc mienh camv nyei gapv zunv yiem wuov. 28Ninh gorngv, “Meih mbuo hiuv duqv, ei yie mbuo nyei leiz, Yiutai Mienh maiv haih bieqc Janx nyei dorngx, maiv haih caux Janx jiu tong. Mv baac Tin-Hungh bun yie hiuv duqv maiv horpc zuqc funx haaix dauh maiv cing-nzengc, fai maaih uix. 29Hnangv naaic, meih mbuo paaiv mienh mingh heuc yie daaih, yie maiv naaic haaix nyungc ziouc daaih aqv. Ih zanc yie naaic gaax meih mbuo, meih mbuo weic haaix diuc heuc yie daaih?”
30Ko^ne^li^atc gorngv, “Zinh ndaangc biei hnoi, leih maiv go naaiv norm ziangh hoc, se doix njiec aanx buo norm ziangh hoc nyei dorngx, yie yiem yie nyei biauv daux gaux. Liemh zeih maaih dauh mienh zuqv jienv lui-houx njang nyei, youc! youc wuov, daaih souv jienv yie nyei nza'hmien. 31Ninh gorngv, ‘Ko^ne^li^atc aah! Dongh meih tov Tin-Hungh wuov deix waac, Tin-Hungh haiz mi'aqv, yaac buatc meih cuotv fim tengx mienh jomc mienh. 32Meih oix zuqc paaiv mienh mingh Yapv^faa Mungv lorz laanh mienh, mbuox heuc Simon Bide, daaih. Ih zanc ninh yiem wuov koiv-hlen, Simon ndopv-zaangc nyei biauv.’ 33Yie ziouc liemh zeih paaiv mienh mingh lorz meih, meih ziouc daaih aqv. Za'gengh! longx haic. Ih zanc yie mbuo yietc zungv yiem naaiv Tin-Hungh nyei nza'hmien, oix muangx Ziouv paaiv meih gorngv nyei yietc zungv waac.”

Bide Zunh Doz

34Bide ziouc gorngv, “Ih zanc yie hiuv duqv Tin-Hungh maiv mangc haaix dauh nyei hmien. 35Maiv gunv haaix fingx mienh, haaix dauh gamh nziex ninh, yaac zoux horpc nyei jauv, Tin-Hungh ziouc zipv wuov dauh aqv.
36“Meih mbuo hiuv duqv ninh jiu bun I^saa^laa^en Mienh nyei doz, dongh mienh kaux Yesu Giduc haih duqv baengh orn wuov nyungc kuv fienx. Yesu Giduc zoux maanc muotc nyei Ziouv.
37“Meih mbuo yaac hiuv duqv yiem Yo^han zunh mbuox mienh jiex wuom nyei leiz, nqa'haav yiem Gaa^li^li jiez gorn cuotv daaih gormx Yu^ndie Saengv nyei sic.
38“Meih mbuo yaac hiuv duqv Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu nyei jauv-louc, yaac hiuv duqv Tin-Hungh ceix Singx Lingh caux domh qaqv bun ninh. Tin-Hungh caux ninh yiem, ninh ziouc mingh norm-norm dorngx zoux kuv sic yaac zorc longx yietc zungv zuqc mienv nyei hungh hoic nyei mienh.
39“Ninh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh yaac yiem Yiutai Mienh nyei deic-bung zoux nyei yietc zungv sic, yie mbuo buatc yaac tengx ninh zoux zorng-zengx.
 “Mienh yaac zorqv Yesu ding yiem ziepc nzaangc jaax daic.
40Mv baac nqa'haav buo hnoi Tin-Hungh bun ninh nangh daaih ziouc hinc bun mienh buatc. 41Maiv zeiz hinc bun dauh dauh mienh duqv buatc. Kungx dongh zinh ndaangc Tin-Hungh ginv yie mbuo daaih tengx zoux zorng-zengx nyei mienh duqv buatc hnangv, se ninh daic mingh aengx nangh daaih, yie mbuo duqv caux ninh juangc nyanc juangc hopv nyei mienh. 42Ninh mbuox yie mbuo oix zuqc zunh ninh nyei kuv fienx bun mienh hiuv duqv ninh se Tin-Hungh paaiv daaih zoux siemv zuiz jien, siemv ziangh jienv nyei mienh caux daic mingh nyei mienh nyei zuiz.
43“Yietc zungv ⟨douc waac mienh⟩ yaac tengx ninh zoux zorng-zengx. Ninh mbuo gorngv, haaix dauh sienx Yesu, yaac kaux ninh nyei mbuox ziouc duqv Tin-Hungh guangc zuiz.”

Janx Zipv Singx Lingh

44Bide corc gorngv jienv waac wuov zanc, Singx Lingh liemh zeih njiec daaih yiem ninh mbuo dauh dauh muangx leiz nyei mienh nyei sin. 45Yiem Yapv^faa Mungv gan Bide daaih wuov deix Yiutai Mienh, dongh sienx Yesu wuov deix mienh, za'gengh mbuoqc horngh haic Tin-Hungh bun Singx Lingh Janx. 46Ninh mbuo haiz Janx gorngv ganh nyungc waac, yaac ceng Tin-Hungh weih hlo.
47Bide gorngv, “Naaiv deix mienh zipv Singx Lingh hnangv yie mbuo nor. Wuov nyungc maaih haaix dauh haih laanh jienv maiv bun ninh mbuo jiex wuom nyei leiz fai?” 48Ninh ziouc hatc ninh mbuo oix zuqc dengv Yesu Giduc nyei mbuox jiex leiz. Wuov deix mienh aengx tov Bide caux ninh mbuo yiem i ziex hnoi.