4

Gunv Sic Nyei Yiutai Mienh Zaah Naaic Bide Caux Yo^han

1Bide caux Yo^han caux zuangx mienh gorngv jienv waac wuov zanc, maaih deix sai mienh caux goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng-bieiv caux deix ⟨Saa^ndu^si Mienh⟩ daaih lorz ninh mbuo. 2Ninh mbuo maiv horpc hnyouv laaix ⟨Saa^ndu^si Mienh⟩ mbuo njaaux zuangx mienh Yesu daic aengx nangh daaih, bun cing mienh daic mv baac haih nangh daaih. 3Ninh mbuo ziouc zorqv naaiv deix i dauh wuonx jienv loh taux da'nyeic hnoi, weic zuqc wuov zanc hmuangx aqv. 4Mv baac muangx liuz doz maaih mienh jaa sienx camv nyei. Liemh loz nyei maaih m'jangc dorn leih maiv go biaa cin dauh.
5Da'nyeic hnoi zoux hlo nyei Yiutai Mienh caux ⟨mienh gox⟩ caux njaaux leiz nyei fin-saeng gapv zunv yiem Ye^lu^saa^lem Zingh. 6Aengx maaih Annaatv domh sai mienh caux Kaa^yaa^faatv, Yo^han, Aa^lekv^saan^nde caux jienv domh sai mienh nyei ziex dauh cien-ceqv. 7Ninh mbuo heuc mienh dorh Bide caux Yo^han daaih souv jienv ninh mbuo nyei nza'hmien naaic gaax, “Meih mbuo longc haaix nyungc lingc fai dengv haaix dauh nyei mbuox zoux naaiv deix sic?”
8Bide duqv Singx Lingh buangv hnyouv ziouc dau ninh mbuo. Ninh gorngv, “Yietc zuangx zoux hlo nyei Yiutai Mienh caux mienh gox aah! 9Se gorngv meih mbuo ih hnoi naaic taux zoux naaiv deix kuv sic bun naaiv dauh zaux mbai nyei mienh yaac naaic taux ninh hnangv haaix nor zorc longx, 10meih mbuo zuangx mienh caux I^saa^laa^en nyei yietc zungv mienh oix zuqc hiuv, ih zanc souv jienv meih mbuo nyei nza'hmien naaiv dauh mienh zaux longx nzengc se weic Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu Giduc nyei mbuox, dongh meih mbuo ding ziepc nzaangc jaax daic mv baac Tin-Hungh bun nangh daaih. 11Yesu se dongh Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  ‘Meih mbuo gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv,
  zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.’
12“Cuotv liuz Yesu, maiv maaih haaix dauh haih bun mienh duqv njoux, weic zuqc yiem lungh ndiev maanc mienh mbu'ndongx, Tin-Hungh maiv ceix ganh norm mbuox, bun mbuo oix zuqc kaux duqv njoux.”
13Wuov deix zoux hlo nyei mienh caux mienh gox buatc Bide caux Yo^han bungx duqv laangc haic, dau ninh mbuo, yaac hiuv duqv naaiv deix i laanh mienh maiv duqv kauv jiex sou-nzaangc, kungx zoux pou-tong mienh hnangv, ninh mbuo mbuoqc horngh haic ziouc jangx zuqc naaiv deix i laanh mienh gan jiex Yesu. 14Ninh mbuo yaac buatc zorc longx wuov laanh mienh souv jienv Bide caux Yo^han nyei ga'hlen, ziang naaic maiv maaih waac gorngv aqv. 15Ninh mbuo heuc Bide mbuo cuotv ⟨Gunv Sic Wuic.⟩ Ninh mbuo ganh yiem wuov caangh laangh 16gorngv, “Mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux bun naaiv deix mienh ni? Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh dauh dauh hiuv duqv dongh naaiv deix i laanh zoux naaiv deix mbuoqc horngh haic nyei jangx-hoc. Mbuo ganh maiv haih ngaengc gorngv maiv zeiz. 17Mbuo oix zuqc hatc jienv maiv dungx bun ninh mbuo dengv Yesu nyei mbuox caux haaix dauh gorngv haaix nyungc, weic bun naaiv deix sic maiv haih zunh jangv mingh.”
18Caangh laangh baac, ninh mbuo aengx heuc Bide caux Yo^han bieqc daaih, hatc ninh mbuo cin-maanc maiv dungx dengv Yesu nyei mbuox gorngv fai njaaux haaix nyungc.
19Mv baac Bide caux Yo^han dau ninh mbuo, “Meih mbuo hnamv mangc gaax, ei Tin-Hungh mangc, yie mbuo muangx meih mbuo gauh horpc muangx Tin-Hungh fai? 20Yie mbuo buatc jiex, haiz jiex nyei sic, yie mbuo maiv haih guangc maiv gorngv.”
21Gunv sic mienh hnamv maiv tong hnangv haaix nor haih dingc Bide mbuo nyei zuiz, weic zuqc buatc zuangx mienh weic naaiv kang sic ceng Tin-Hungh. Hnangv naaic, gunv sic mienh jaa hatc hniev nyei liuz, ziouc bungx ninh mbuo aqv. 22Dongh duqv mbuoqc horngh nyei jangx-hoc zorc longx wuov laanh mienh nyei hnyangx-jeiv duqv feix ziepc lengh hnyangx.

Tov Tin-Hungh Bun Mienh Bungx Laangc Gorngv Ninh Nyei Waac

23Gunv sic mienh bungx Bide caux Yo^han cuotv wuov zanc, Bide mbuo baeng zaqc nyei nzuonx ninh mbuo ganh wuov guanh mienh, zorqv ⟨sai mienh bieiv⟩ caux mienh gox mbuo gorngv nyei waac mbuox nzengc ninh mbuo. 24Haiz liuz naaiv deix waac, wuov deix mienh lomh nzoih horpc fim dongh eix cuotv qiex daux gaux mbuox Tin-Hungh, “Ziouv aah! Meih zeix lungh zeix ndau zeix koiv, yaac zeix yiem naaiv deix gu'nyuoz nyei maanc muotc. 25Meih longc Singx Lingh bun yie mbuo nyei ong-taaix, meih nyei bou, Ndaawitv, douc waac gorngv,
  ‘Maanc fingx Janx weic haaix diuc qiex jiez?
   Ninh mbuo weic haaix diuc daav cuotv maiv lamh longc nyei za'eix?
  26Baamh gen nyei hungh mbenc ziangx,
   domh jien yaac gapv zunv dongh hnyouv caux Ziouv
    caux ninh Orn Daaih Wuov Dauh doix-dekc.’
27“Za'gengh maaih Helotv Hungh caux Born^ti^atc Bilaatv yiem naaiv norm zingh caux jienv Janx, caux I^saa^laa^en Mienh gapv zunv daaih dongh hnyouv ngaengc jienv meih nyei cing-nzengc bou, Yesu, dongh meih paaiv zoux Giduc wuov dauh. 28Ninh mbuo zoux nyungc-nyungc ei meih ganh nyei hatc maaz caux ei meih nyei eix jaa-ndaangc dingc ziangx oix cuotv daaih nyei sic. 29Ziouv aah! Tov meih ih zanc jangx jienv ninh mbuo gorngv haeqv yie mbuo wuov deix waac, yaac bun yie mbuo, meih nyei bou, bungx laangc nyei gorngv meih nyei doz.
30“Tov Ziouv sung buoz cuotv daaih zorc baengc aengx bun yie mbuo kaux meih nyei cing-nzengc bou, Yesu, nyei mbuox zoux cuotv mbuoqc horngh nyei jangx-hoc caux hnamv maiv mengh baeqc nyei sic.”
31Daux gaux baac, dongh ninh mbuo gapv zunv wuov norm dorngx dongz nzengc. Dauh dauh duqv Singx Lingh buangv hnyouv ziouc bungx laangc nyei gorngv cuotv Tin-Hungh nyei waac.

Sienx Yesu Nyei Mienh Horpc Fim Dongh Eix

32Zuangx sienx Yesu nyei mienh horpc fim dongh eix. Maiv maaih haaix dauh gorngv haaix nyungc benx ninh ganh nyei siqc jeiv ga'naaiv. Yietc zungv benx domh zuangx nyei, juangc jienv longc. 33Gong-zoh mbuo maaih domh qaqv zoux zorng-zengx gorngv Ziouv Yesu nangh daaih nyei jauv-louc. Tin-Hungh yaac camv-camv nyei ceix fuqv bun ninh mbuo mouz laanh mienh. 34Yiem naaiv guanh mienh maiv maaih haaix dauh caa haaix nyungc weic zuqc haaix dauh maaih lingh deic, maaih biauv, ziouc maaic mingh dorh nyaanh daaih jiu bun gong-zoh mbuo. 35Gong-zoh mbuo ziouc ei gorqv-mienh qiemx longc nyei bun nqoi gorqv-mienh.
36Maaih dauh ⟨Lewi Mienh,⟩ mbuox heuc Yosepv, yiem Saibatc Koiv-Nzou cuotv seix. Gong-zoh mbuo aengx cuotv norm mbuox heuc Mbaa^naa^mbatc. Eix leiz se “Orn Hnyouv nyei Dorn.” 37Ninh maaic nzong ninh nyei ndeic, dorh nyaanh daaih jiu bun gong-zoh mbuo.