11

Ziouv Bun Njiec Nyei Douz

1Zuangx baeqc fingx ngopv ninh mbuo zuqc diev nyei kouv naanc. Ziouv yaac haiz mi'aqv, ziouc qiex jiez haic, bungx douz njiec daaih yiem ninh mbuo mbu'ndongx zieqc jienv. Ndopv-liuh ciangv ga'hlen maaih deix dorngx zungv buov qui nzengc. 2Baeqc fingx qaqv heuc Mose tengx. Mose daux gaux tov Ziouv, douz ziouc daic mi'aqv. 3Wuov norm dorngx ziouc cuotv mbuox heuc Taa^mbe^laa, weic zuqc yiem wuov Ziouv nyei douz zieqc jienv ninh mbuo mbu'ndongx.

Mienh Ceuv Orv Nyanc

4Maaih deix Janx zorpc jienv I^saa^laa^en Mienh mingh yaac jiez gorn cei oix nyanc ganh nyungc ga'naaiv. Liemh I^saa^laa^en Mienh aengx nyiemv jienv gorngv, “Feix duqv yie mbuo maaih orv nyanc. 5Jangx zuqc yiem I^yipv Deic-Bung wuov zanc duqv nyanc nyei mbiauz yaac maiv zuqc ndortv nyaanh. Yaac jangx zuqc guaa-wuom, guaa-domx, Janx-Kaeqv funx, cong caux funx. 6Ih zanc haiz sin zaangc mau nzengc, maiv maaih qaqv aqv. Cuotv liuz naaiv ⟨maa^naa,⟩ maiv maaih ganh nyungc mangc.”
7Maa^naa se hnangv yienh si nyim, setv zeiv hnangv ndiangx-zung. 8Baeqc fingx cuotv mingh jiex naaiv jiex wuov siou daaih morc fai zong, aengx dapv caeng zouv fai zoux benx njuov yietc norm, yietc norm nyei. Mueix se hnangv yietc nyungc ga'naaiv zorpc jienv ga'lanv youh nor. 9Lungh muonz zanc mbiungc-suiv njiec ndopv-liuh ciangv nyei ziangh hoc, maa^naa yaac njiec aqv.
10Mose haiz buonc-buonc mienh, gorqv-mienh yiem gorqv-mienh nyei ndopv-liuh gaengh ndaangc nyiemv. Ziouv ziouc qiex jiez! haic aqv. Mose yaac maiv a'hneiv ninh mbuo. 11Mose gorngv mbuox Ziouv, “Ziouv weic haaix diuc bun yie, meih nyei bou, zuqc ndongc naaiv kouv? Yie zoux haaix nyungc maiv horpc meih nyei hnyouv meih cingx daaih zorqv naaiv deix mienh bun yie ndaam ndongc naaiv hniev? 12Naaiv deix zuangx mienh yie ganh maaih daaih fai? Se yie ganh yungz daaih fai? Ziouv weic haaix diuc heuc yie hlorpv jienv ninh mbuo hnangv maa hlorpv jienv hopv nyorx nyei gu'nguaaz nor, dorh mingh taux meih ⟨laengz jiez ngaengc waac⟩ oix bun ninh mbuo nyei ong-taaix wuov norm deic-bung? 13Yie oix zuqc mingh haaix duqv orv gaux bun naaiv deix zuangx mienh nyanc? Ninh mbuo dorng jienv yie nyiemv jienv gorngv, ‘Bun orv yie mbuo nyanc maah!’ 14Yie ganh nduqc laanh mienh hnangv, ndaam maiv dongz naaiv deix mienh camv. Yie haiz ba'laqc hniev haic. 15Se gorngv Ziouv oix hnangv naaiv nor zoux bun yie, yaac se gorngv Ziouv buangv eix yie, tov bun yie ih zanc zuqc daic, yie ziouc maiv zuqc buatc yie ganh nyei kouv-zingh.”

Mose Ginv Cietv Ziepc Dauh Mienh Gox

16Ziouv mbuox Mose, “Oix zuqc heuc cietv ziepc dauh I^saa^laa^en Mienh nyei ⟨mienh gox,⟩ dongh meih hiuv duqv yiem baeqc fingx mbu'ndongx zoux mienh gox yaac zoux jien wuov deix. Dorh ninh mbuo daaih taux Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh bun ninh mbuo caux meih souv jienv naaic. 17Yie ziouc njiec daaih caux meih yiem naaic gorngv waac. Yie oix zorqv deix yiem meih wuov dauh Singx Lingh bun yiem ninh mbuo. Ninh mbuo ziouc tengx meih ndaam naaiv deix mienh weic bun meih ganh nduqc dauh hnangv maiv zuqc ndaam hniev.
18“Oix zuqc mbuox baeqc fingx, ‘Meih mbuo oix zuqc saax nzengc uix, liuc leiz ziangx weic njang hnoi, meih mbuo ziouc duqv orv nyanc aqv. Weic zuqc meih mbuo nyiemv, Ziouv yaac haiz mi'aqv. Meih mbuo gorngv, “Feix duqv yie mbuo maaih orv nyanc. Yiem I^yipv Deic-Bung yie mbuo zungv duqv gauh longx.” Weic naaiv Ziouv oix bun orv meih mbuo nyanc, meih mbuo ziouc duqv nyanc aqv. 19Maiv daan nyanc yietc hnoi hnangv, fai i hnoi, fai biaa hnoi, fai ziepc hnoi, fai nyic ziepc hnoi. 20Nyanc taux buangv yietc hlaax nyieqc, taux orv zungv yangh meih mbuo nyei mba'zorng-kuotv baetv cuotv, meih mbuo yaac youx nzengc aqv. Weic zuqc meih mbuo nqemh Ziouv, dongh yiem meih mbuo mbu'ndongx wuov dauh, yaac dorng jienv Ziouv nyiemv jienv gorngv, “Yie mbuo weic haaix diuc cuotv I^yipv Deic-Bung?”+’+”
21Mose gorngv, “Caux yie yangh jauv nyei m'jangc dorn maaih juqv sinx dauh. Ziouv yaac gorngv yie oix bun orv ninh mbuo nyanc gaux yietc hlaax nyieqc. 22Zorqv yungh guanh, ngongh guanh, daix bun ninh mbuo maaih gaux nyei fai? Zorqv nzengc yietc zungv koiv nyei mbiauz maaih gaux ninh mbuo nyanc fai?”
23Ziouv dau Mose, “Ziouv nyei buoz nangv haic fai? Ih zanc meih oix duqv buatc yie caux meih gorngv nyei waac weic meih cuotv daaih zien fai maiv zien.”

Mienh Gox Douc Ziouv Nyei Waac

24Mose ziouc cuotv mingh ziang Ziouv nyei waac mbuox baeqc fingx. Ninh dorh cietv ziepc dauh ninh mbuo nyei mienh gox daaih gapv zunv bun ninh mbuo souv jienv huing gormx Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh. 25Ziouv ziouc yiem wuov dorv mbuonx njiec daaih caux Mose gorngv waac yaac zorqv deix yiem Mose wuov dauh Singx Lingh, bun Singx Lingh yiem wuov deix cietv ziepc dauh mienh gox. Singx Lingh daaih zepv ninh mbuo nyei sin nyei ziangh hoc, ninh mbuo douc Ziouv nyei waac. Nqa'haav maiv douc aqv.
26Mv baac maaih i dauh mienh, mbuox heuc En^ndaatc caux Me^ndaatc, corc yiem wuov ndopv-liuh ciangv. Ninh mbuo m'daaih caux wuov deix mienh gox faaux mbuox, mv baac maiv cuotv mingh yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh. Singx Lingh corc daaih zepv jienv ninh mbuo, ninh mbuo yaac yiem wuov ciangv gu'nyuoz douc Ziouv nyei waac. 27Maaih dauh mienh lunx mienh tiux jienv mingh mbuox Mose, “En^ndaatc caux Me^ndaatc yiem wuov ciangv douc Ziouv nyei waac aex!”
28Nun nyei dorn, Yo^su^waa, yiem ninh lunx nyei ziangh hoc zoux Mose nyei borng-buoz mienh. Yo^su^waa gorngv, “Yie nyei ziouv, Mose aah! Dangv jienv ninh mbuo maah!”
29Mv baac Mose dau, “Meih weic yie mueic jieqv fai? Feix duqv Ziouv nyei mienh yietc zungv haih zoux ⟨douc waac mienh.⟩ Yaac feix duqv Ziouv bun ninh nyei Singx Lingh yiem ninh mbuo yietc zungv.” 30Mose caux I^saa^laa^en Mienh nyei mienh gox ziouc nzuonx ndopv-liuh ciangv mi'aqv.

Ziouv Bun Norqc Mbunh

31Ziouv bun nziaaux buonc norqc mbunh yiem koiv wuov bung daaih njiec huing gormx ndopv-liuh ciangv, zungv taux bung-bung cuotv mingh yietc hnoi nyei jauv. Norqc ndaix jienv ndau-beih gu'nguaaic i ndorqc hlang. 32Wuov hnoi mienh cuotv mingh ziangh hnoi ziangh muonz zorqv norqc mbunh, aengx zorqv taux da'nyeic hnoi hmuangx. Zoix zoqc yietc dauh mienh duqv yietc baeqv tongv. Siou daaih ninh mbuo yaac pui buangv ndopv-liuh ciangv. 33Norqc orv corc yiem ninh mbuo nyei nyaah mbu'ndongx, maiv gaengh duqv nziuc, Ziouv za'gengh! qiex jiez haic zuangx mienh, ziouc bun butv domh wuon-baengc daix ninh mbuo. 34Wuov norm dorngx ziouc cuotv mbuox heuc Kipc^lotv Hatc^daa^aa^waa, weic zuqc wuov norm dorngx ninh mbuo biopv cei ganh nyungc ga'naaiv wuov deix yietc zungv mienh.
35Baeqc fingx yiem Kipc^lotv Hatc^daa^aa^waa cuotv jauv mingh taux Haa^se^lotv ziouc yiem naaic aqv.