11

Yêhôva Ton Ăn Puăch

1Phung ƀon lan ngơi ƀrôk tăng ma tôr Yêhôva yor nau hŏt khân păng. Tơlah Yêhôva tăng nau nây, păng hao ji nuih, jêh ri ŭnh Yêhôva su ta nklang khân păng, jêh ri ŭnh sa ta pĭt ntŭk rmlak. 2Nôk nây phung ƀon lan nter ma Y-Môis; Y-Môis mbơh sơm ma Yêhôva, jêh ri ŭnh rngơt ro. 3Pôri bu ntơ ntŭk nây Tabêra, yorlah ŭnh Yêhôva hŏ su ta nklang khân păng. 4Phung bu năch gŭ ta nklang phung Israel geh nau ŭch kơnh ngăn; jêh ri nđâp phung ƀon lan Israel kŏ tât nhĭm đŏng jêh ri lah, "Mbu sâm ăn ma he puăch sa? 5He kah gĭt ma ka he sa dơm ta n'gor bri Êjipt, rpŭng, rpŭng tôk, kdĭm, jiăm jêh ri toi. 6Aƀaơ ri, nau nđơr, he lĕ hŭch jêh, mâu geh du ntil ndơ ôh măt he saơ, kanŏng mana." 7Mana jêng nâm bu găr kôriander, uănh nâm bu lŭ bêdêlium. 8Phung ƀon lan hăn bra mana, jêh ri vâr ăn lêk păng mâu lah juh păng đah mpăl, jêh ri gâm păng tâm glah jêh ri ƀư ƀănh; sa păng nâm bu sa ƀănh gŭch geh pot dak play ôlivơ. 9Tơlah dak ngom tŭp dôl măng ta nhuang ntŭk rmlak, pôri mana ăt tŭp đŏng. 10Y-Môis tăng phung ƀon lan gŭ nhĭm tâm lĕ rngôch phung mpôl khân păng, ăp nơm ta mpông ngih bok păng. Nau Yêhôva ji nuih hit duh ngăn, jêh ri Y-Môis rngot. 11Y-Môis lah ma Yêhôva. "Mâm may ƀư jêr ma oh mon may? Jêh ri mâm gâp dĭng mâu saơ nau yô̆ ôh ta năp măt may, kŏ tât may ăn tŭp nau jâk lĕ rngôch phung ƀon lan aơ ta gâp? 12Gâp hĕ ntreo ma lĕ rngôch phung ƀon lan aơ? Geh gâp hĕ deh ma khân păng kŏ tât may lah ma gâp.' Chông khân păng ta ntang ntơh may, nâm bu du huê rong kon se hôm e pu toh, tât ta n'gor may sơm ton ăn jêh gay ăn ma phung chô che khân păng?' 13Ta ntŭk gâp sŏk puăch gay ăn ma lĕ rngôch phung ƀon lan aơ? Yor lah khân păng ta năp gâp jêh ri lah, 'Ăn ma hên puăch sa.' 14Êng gâp mâu dơi anh lĕ rngôch phung ƀon lan aơ, khân păng jêng jâk ir ma gâp.
15Tơlah may ƀư pô aơ ma gâp, nkhĭt hom gâp aƀaơ ro, tơlah gâp mâu geh nau yô̆ ta năp măt may, gay lơi ăn gâp saơ ôh nau rêh ni gâp." 16Yêhôva lah ma Y-Môis, "Rgum hom ăn gâp pơh jê̆t nuyh bu klâu phung bu bŭnh bu ranh Israel, đơ phung may gĭt năl jêh jêng bu ranh tâm phung ƀon lan jêh ri kôranh ta kalơ khân păng; jêh ri njŭn leo khân păng rlet ngih bok tâm rƀŭn, jêh ri ăn khân păng gŭ ngao ndrel ma may. 17Gâp ma trŭnh jêh ri ta nây gâp mra ngơi ma may; gâp mra sŏk Huêng Brah gŭ ta kalơ may jêh ri dơm păng tâm ban đŏng ta kalơ khân păng; jêh ri khân păng mra anh nau jâk phung ƀon lan ndrel ma may, gay ma may mâu anh êng may ôh nau nây. 18Lah hom ma phung ƀon lan, prăp ăn kloh hom khân may nơm ma ôi taơ, jêh ri khân may mra sa puăch; yorlah khân may nhĭm jêh tăng ma tôr Yêhôva. "Mbu mra ăn ma hên puăch sa? Yorlah ueh jêh ma hên gŭ tâm bri Êjipt." Pôri Yêhôva mra ăn puăch ma khân may, jêh ri khân may mra sa. 19Khân may mra sa mâu di ôh kanŏng du nar dơm, mâu lah bar nar, mâu lah prăm nar, mâu lah jê̆t nar, mâu lah bar jê̆t nar. 20Ƀiălah lĕ du khay, kŏ tât puăch nây luh du ta trôm muh khân may jêh ri tât khân may tâm rmot ma ndơ nây, yorlah khân may dun jêh ma Yêhôva nơm gŭ ta nklang khân may, jêh ri nhĭm ta năp păng lah, "Mâm hên dĭng du luh nkhơng tă bơh n'gor bri Êjipt." 21Ƀiălah lah Y-Môis lah, "Phung ƀon lan gâp gŭ ndrel geh prao rsen bunuyh hăn brô̆ jâng; jêh ri may lah jêh, "Gâp mra ăn puăch ma khân păng, gay ăn khân păng sa lĕ du khay! 22Bu mra sreh ma khân păng biăp jêh ri ndrôk tât dơi tŏng ma khân păng lĕ? 23"Yêhôva lah ma Y-Môis, "Ti Yêhôva jêng gleh ir lĕ? Aƀaơ ri may mra saơ gĭt lah nau gâp ngơi jêh mra tât ngăn mâu lah mâu."

Phung Bu Bŭnh Bu Ranh Mbơh Lor

24Pô nây Y-Môis du luh hăn mbơh ma phung ƀon lan nau Yêhôva ngơi; jêh ri rgum pơh jê̆t nuyh phung bu ranh tâm phung ƀon lan jêh ri dơm khân păng gŭ jŭm ngih bok. 25Nôk nây Yêhôva trŭnh tâm tŭk jêh ri ngơi ma Y-Môis. Păng sŏk Huêng Brah gŭ ta kalơ Y-Môis jêh ri dơm tâm ban đŏng ta kalơ pơh jê̆t nuyh phung bu ranh; jêh ri tơ lah Huêng Brah gŭ ta kalơ khân păng, khân păng mbơh lor. Ƀiălah khân păng mâu hôm ngơi mro pô nây ôh. 26Geh bar hê hôm e gŭ tâm nhuang ntŭk rmlak; du huê amoh păng Y-Eldat jêh ri du huê êng ntơ amoh Y-Mêdat, geh Huêng Brah gŭ ta kalơ khân păng. Ngơi mbơh lor tâm nhuang ntŭk rmlak. Bar hê aơ jêng tâm phung bu chih săk, ƀiălah khân păng mâu dơi hăn ma ngih bok ôh. 27Du huê bu klâu ndăm nchuăt hăn mbơh nau nây ma Y-Môis "Y-Êldat jêh ri Y-Mêdat gŭ ngơi mbơh lor tâm nhuang ntŭk rmlak." 28Jêh nây Y-Yôsuê, kon buklâu Y-Nun, jêng oh mon Y-Môis, du huê tâm phung păng săch jêh, lah "Hơi kôranh gâp Y-Môis, buay hom khân păng!" 29Ƀiălah Y-Môis lah ma păng, "May nach yor ma gâp? Gâp ŭch ma lĕ rngôch phung ƀon lan Yêhôva jêng phung kôranh mbơh lor, gay ma Yêhôva dơm Huêng Brah păng ta khân păng." 30Pô ri Y-Môis jêh ri phung bu ranh phung Israel sĭt ma nhuang ntŭk rmlak.

Yêhôva Njuăl Sĭm Gôi

31Yêhôva ăn du rôn sial khôm tă bơh dak mƀŭt, leo phung sĭm gôi ăn khân păng tŭp dăch nhuang ntŭk gŭ mbrach jŭm klăp du nar hăn mpeh du ding jêh ri gŭ mbrach mpeh du ding êng du nar hăn, klăp prêh tă kalơ neh bar hăt mbâl.
32Phungƀon lan dâk hăn dônh phung sĭm gôi tâm nar nây, măng nây jêh ri du nar ôi taơ; mbu dônh ƀhôi lơn geh bar jê̆t hômer; bu ih nthăng păng jŭm văr ntŭk rmlak. 33Puăch sĭm ăt hôm ta trôm bâr khân păng ê hŏ rvăn ôh, nau Yêhôva ji nuih hit hâr ma phung ƀon lan, jêh ri Yêhôva dong phung ƀon lan ma nau rêh ni toyh. 34Bu ntơ amoh ntŭk nây jêng Kibrôt-Hatawa, yorlah ta nây bu tâp brôi phung ƀon lan geh nuih n'hâm lên kơnh. 35Ntơm bơh Kibrôt-Hatawa phung ƀon lan dâk hăn tât Hasêrôt, jêh ri khân păng gŭ njơh ta Hasêrôt.