14

Cov pejxeem faav xeeb rua Yawmsaub

1Tes ib tsoom pejxeem txawm tsaa suab qw nrov nrov, hab mo ntawd cov pejxeem quaj ib mos. 2Cov Yixayee suavdawg ywg ywg Mauxe hab Aloo. Ib tsoom pejxeem suavdawg has rua ob tug tas, “Peb tuag rua huv Iyi tebchaws lossws tuag huv tebchaws moj saab qhua nuav kuj zoo dua. 3Ua caag Yawmsaub coj peb lug tuag nav ntaaj nav rag rua huv lub tebchaws nuav? Peb tej quaspuj mivnyuas yuav poob ua luas le. Peb rov moog rua Iyi tebchaws zoo dua lauj.” 4Puab ib leeg has rua ib leeg tas, “Ca peb xaiv ib tug ua thawj es rov qaab moog rua Iyi tebchaws lauj.”
5Mauxe hab Aloo ca le khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus huv aav taab meeg cov Yixayee suavdawg kws tuaj txoos ua ke. 6Mas Yausua kws yog Noo tug tub hab Khalej kws yog Yefune tug tub kws nrug puab moog tshuaj lub tebchaws hov txawm dua rhe ob tug lub tsho, 7hab has rua ib tsoom Yixayee suavdawg tas, “Lub tebchaws kws peb moog tshuaj saib thoob plawg hov yog lub tebchaws kws zoo heev. 8Yog Yawmsaub txaus sab rua peb, nwg yuav coj peb moog rua huv lub tebchaws hov hab muab pub rua peb, yog lub tebchaws kws muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo. 9Tsuav yog mej tsw xob faav xeeb rua Yawmsaub xwb, tsw xob ntshai cov tuabneeg huv lub tebchaws hov, tsua qhov puab yog peb tej kua zaub. Tug fwjchim kws tsom kwm puab tub raug muab rhu lawm, Yawmsaub nrug nraim peb mas tsw xob ntshai puab le.”
10Tassws ib tsoom pejxeem suavdawg has zum zawg kuas xuas pob zeb ntaus ob tug. Taamswm ntawd Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab lug tshwm rua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb taab meeg cov Yixayee suavdawg. 11Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Cov tuabneeg nuav yuav saib tsw taug kuv ntev le caag? Txawm yog kuv tub ua txujci phemfwj ntau heev tshwm rua huv plawv puab lawm los puab tseed yuav tsw ntseeg kuv moog ntev le caag? 12Kuv yuav tso mob kis lug tua puab hab tsw pub puab tau kuv le qub txeeg qub teg, tassws kuv yuav tsaa koj ua ib haiv tuabneeg luj hab muaj zug heev dua puab.”
13Tassws Mauxe has rua Yawmsaub tas, “Cov Iyi yuav nov zaaj nuav tsua qhov koj tug fwjchim tub coj haiv tuabneeg nuav tawm huv plawv puab lug, 14mas cov Iyi yuav pav zaaj nuav rua cov tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws nuav paub. Au Yawmsaub, puab yeej nov tas koj nrug nraim haiv tuabneeg nuav. Au Yawmsaub, puab nov tas muaj tuabneeg pum koj tim ntsej tim muag, hab koj tauv fuab nyob sau cov Yixayee hab nruab nub koj nyob huv ncej fuab mo ntuj koj nyob huv ncej suavtawg moog ua puab ntej. 15Nwgnuav yog koj ua tuab zag tua haiv tuabneeg nuav tuag taag nrho, tej tebchaws kws tau nov koj lub moo yuav has tas, 16‘Tub yog Yawmsaub coj tsw tau haiv tuabneeg nuav moog txug lub tebchaws kws nwg cog lug ruaj tas nwg yuav muab rua puab, nwg txhad muab puab tua pov tseg taag rua huv tebchaws moj saab qhua.’ 17Nwgnuav kuv thov koj, ca Yawmsaub tug fwjchim luj tshwm lug yaam le kws koj tau cog lug ca tas, 18‘Yawmsaub tsw chim sai, nwg txujkev hlub kws ruaj khov muaj nplua quas mag, nwg zaam txem rua tej kev ua phem ua qas hab kev faav xeeb, tassws nwg kuj tsw suav tas tsw txhum, nwg yuav rau leej txwv lub txem poob moog rua cov tub ki peb plaub tam.’ 19Kuv thov koj zaam txem rua haiv tuabneeg nuav lawv le koj txujkev hlub ruaj khov kws luj kawg hab ib yaam le koj tub zaam txem rua haiv tuabneeg nuav huv Iyi tebchaws lug txug naj nub nwgnuav.”
20Mas Yawmsaub teb tas, “Kuv tub zaam txem lawv le koj tej lug thov lawm. 21Kuv has tseeb, kuv yeej muaj txujsa nyob hab Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab yeej yuav puv nkaus lub nplajteb, 22mas cov tuabneeg kws tub pum kuv tug fwjchim ci ntsaa ab hab tej txujci phemfwj kws kuv tau ua huv Iyi tebchaws hab huv tebchaws moj saab qhua los tseed swm kuv kaum zag le nuav hab tsw noog kuv lug, 23mas yuav tsw muaj ib tug pum lub tebchaws kws kuv cog lug ruaj tas yuav muab pub rua puab tej laug, hab cov kws saib tsw taug kuv yuav tsw muaj ib tug pum lub tebchaws hov hlo le. 24Tassws kuv tug tub qhe Khalej, mas vem nwg lub sab tsw thooj le lwm tug hab nwg npuab kuv kawg sab kawg ntsws, kuv yuav coj nwg moog txug lub tebchaws kws nwg tub moog lug lawm, hab nwg caaj ceg yuav tau lub tebchaws hov ua puab tug. 25Vem cov Amalej hab cov Khana‑aa nyob huv tej haav huv lub tebchaws hov, mas pigkig mej ca le tig hlo rov moog rua tebchaws moj saab qhua taug kev moog txug Havtxwv Lab.”

Yawmsaub rau txem rua cov pejxeem

26Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, 27“Haiv tuabneeg phem nuav yuav ywg kuv moog ntev le caag? Kuv tub nov tej lug kws cov Yixayee ywg, yog puab ywg kuv ntaag. 28Koj ca le has rua puab tas, ‘Yawmsaub has tas, Kuv yeej muaj txujsa nyob, tej kws kuv nov mej has, kuv yuav ua rua mej. 29Mej tej cev tuag yuav poob taag rua huv tebchaws moj saab qhua nuav. Mej cov tuabneeg suavdawg kws muaj neeg nkaum xyoo rua sau kws tau ywg kuv, 30tsw muaj ib tug yuav moog txug lub tebchaws kws kuv cog lug ruaj tas yuav pub rua mej nyob, tsuas yog Khalej kws yog Yefune tug tub hab Yausua kws yog Noo tug tub txhad moog txug xwb. 31Mej cov mivnyuas yau kws mej has tas yuav poob ua luas le, kuv yuav coj puab lug txug huv lub tebchaws hab puab yuav paub lub tebchaws kws mej saib tsw taug hov. 32Tassws mej mas mej tej cev tuag yuav poob rua huv tebchaws mooj saab qhua nuav. 33Mej cov mivnyuas yuav yug tsaj huv tebchaws moj saab qhua plaub caug xyoo hab puab yuav raug txom nyem vem yog tim qhov kws mej tso kuv tseg, moog txug thaus mej tej cev tuag nyob txwm rua huv tebchaws moj saab qhua nuav. 34Npaum le lub swjhawm kws mej moog tshuaj lub tebchaws tau plaub caug nub hov, mej yuav rws mej lub txem plaub caug xyoo, ib nub ua ib xyoos, hab mej yuav paub tas kuv tsw txaus sab rua mej.’ 35Kuv yog Yawmsaub tau has ca le nuav. Kuv yeej yuav ua lawv le nuav rua haiv tuabneeg phem suavdawg kws tuaj txoos ua ke koom sab tawm tsaam kuv nuav. Puab yuav pluj taag rua huv tebchaws moj saab qhua nuav, puab yuav tuag taag rua hov ntawd.”
36Cov tuabneeg kws Mauxe khaiv moog tshuaj tebchaws, yog cov kws rov lug has phem txug lub tebchaws hov ua rua ib tsoom pejxeem ywg Mauxe, 37mas cov tuabneeg kws has phem txug lub tebchaws hov raug mob phem tuag taag rua ntawm Yawmsaub xubndag. 38Tassws Yausua kws yog Noo tug tub hab Khalej kws yog Yefune tug tub kws nrug puab ua ib paab moog tshuaj tebchaws hov, tsw tuag.
39Mauxe has tej lug nuav rua cov Yixayee suavdawg noog, mas cov pejxeem nyuaj sab hab quaj heev kawg le. 40Mas puab sawv ntxuv tseeg nce moog rua peg toj sab has tas, “Saib maj, peb nyob nuav lawm, peb yuav nce moog rua lub chaw kws Yawmsaub cog lug ca, tsua qhov peb tau ua txhum lawm.” 41Tassws Mauxe has tas, “Ua caag mej tsw ua lawv le Yawmsaub has? Qhov kws mej ua yuav tsw tav. 42Tsw xob nce moog tsaam tes mej yuav tuag taag rua ntawm yeeb ncuab xubndag, tsua qhov Yawmsaub tsw nrug nraim mej. 43Cov Amalej hab cov Khana‑aa nyob ntawm mej hauv ntej, mej yuav tuag taag rua puab nav ntaaj nav rag. Vem mej tso Yawmsaub tseg, Yawmsaub yuav tsw nrug nraim mej lawm.” 44Txawm yog Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug hab Mauxe tsw tawm huv lub zog moog los puab tseed yuam qhe nce moog peg toj sab. 45Cov Amalej hab cov Khana‑aa kws nyob peg toj sab nqeg lug ntaus yeej puab hab muab puab lawv moog txug lub moos Hauma.