30

Kevcai yeem cog lug tseg

1Mauxe has rua cov thawj huv txhua xeem Yixayee tas, “Nuav yog tej kws Yawmsaub has kuas mej ua. 2Thaus leejtwg yeem cog lug tseg rua Yawmsaub lossws cog lug twv paav nwg tug kheej ib yaam daabtsw mas nwg tsw xob rhuav tej lug kws nwg cog tseg hov, nwg yuav tsum ua lawv le nwg lub qhov ncauj tau has lawd huvsw.
3“Lossws thaus ib tug ntxhais hluas twg yeem cog lug tseg rua Yawmsaub hab cog lug paav nwg tug kheej rua thaus nwg tseed ua hluas nkauj nyob huv nwg txwv tsev, 4hab leej txwv kuj nov tej lug kws nwg yeem cog tseg hab tej lug kws nwg paav nwg tug kheej, tassws leej txwv tsw has le caag rua nwg, kuj ca tej lug kws nwg yeem hov nyob ruaj hab ca tej lug kws nwg cog lug paav nwg tug kheej nyob ruaj. 5Tassws yog leej txwv taav nwg rua nub kws leej txwv nov, mas tej lug kws nwg yeem hab tej lug kws nwg cog lug paav nwg tug kheej hov tsw yom ceev lawm. Yawmsaub yuav zaam txem rua nwg vem nwg txwv tub taav nwg lawm.
6“Tassws yog ib tug ntxhais hluas twg yeem cog lug tseg hab tsw xaav txhua es nwg ca le cog lug paav nwg tug kheej lawm, nwg le maav moog yuav quasyawg lawm, 7mas nwg tug quasyawg tau nov tej hov, los nub kws nov hov nwg tsw has le caag rua nwg tug quaspuj, tes tej lug kws tug quaspuj hov yeem tseg yuav nyob ruaj hab tej lug kws nwg cog lug paav nwg tug kheej yuav nyob ruaj. 8Tassws yog nub kws tug quasyawg nov dheev tug quasyawg txawm taav tes kuj ua rua tej lug kws tug quaspuj yeem lug hov hab tej lug kws nwg xaav tsw txhua es ca le cog lug paav nwg tug kheej hov tsw muaj qaabhau lawm, mas Yawmsaub kuj yuav zaam txem rua nwg. 9Tassws tej lug kws tug puj ntsuag twg hab tug puj nrauj twg yeem cog tseg hab tej lug kws nwg paav nwg tug kheej mas tej lug hov yuav nyob ruaj.
10“Yog tug quaspuj hov cog lug yeem tseg hab cog lug twv paav nwg tug kheej rua thaus nwg tseed nrug nwg tug quasyawg nyob, 11nwg tug quasyawg nov kuas tsw has le caag hab tsw taav nwg mas nwg tej lug yeem tseg hov yuav nyob ruaj hab tej lug kws nwg cog lug paav nwg tug kheej yuav nyob ruaj. 12Tassws yog tug quasyawg muab tej lug hov rhuav kuas tsw muaj qaabhau lawm rua nub kws nwg nov lawm tes txhua lu lug kws tawm huv nwg tug quaspuj qhov ncauj yeem tseg hab cog lug paav nwg tug kheej tsw yom ceev lawm. Nwg tug quasyawg tub muab rhuav tsw muaj qaabhau lawm mas Yawmsaub kuj yuav zaam txem rua nwg. 13Tug quaspuj txawm yeem cog lug tseg hab cog lug paav nwg tug kheej tswj yuam nwg lub sab le caag lawm los nwg tug quasyawg muaj cai muab ua kuas ruaj khov lossws muab rhuav kuas tsw muaj qaabhau. 14Tassws yog nwg tug quasyawg tsw has le caag ib nub dhau ib nub le tes kuj yog nwg ua rua tej lug kws nwg tug quaspuj yeem tseg hab tej lug kws nwg cog lug paav nwg tug kheej hov yuav nyob ruaj, vem nub kws nwg tub nov los nwg tub tsw has le caag. 15Tassws yog nwg tub nov ntev lawm nwg le maav muab rhuav kuas tsw muaj qaabhau tom qaab mas nwg yuav rws nwg tug quaspuj lub txem.”
16Tej nuav yog tej kaab ke kws Yawmsaub has rua Mauxe, yog ntswg txug tug quaspuj hab tug quasyawg, hab ntswg txug leej txwv hab tug ntxhais rua thaus nwg tseed ua ntxhais hluas nyob huv leej txwv tsev.