30

Klei Bhiăn Djŏ kơ Klei Phung Mniê Ƀuăn

1 Y-Môis lač kơ phung khua găp djuê phung ƀuôn sang Israel, “Anei klei Yêhôwa mtă leh. 2Tơdah sa čô êkei ngă leh klei ƀuăn kơ Yêhôwa, amâodah kat asei hŏng klei brei mnơ̆ng ƀuăn, ñu amâo dưi gao ôh klei ñu blŭ; brei ñu ngă jih tui si ñu blŭ leh. 3 Amâodah tơdah sa čô mniê ngă klei ƀuăn kơ Yêhôwa, leh anăn bi kuôl hŏng mnơ̆ng ƀuăn êjai ăt dôk hlăm sang ama ñu ênuk ñu hlăk ai, 4leh anăn ama ñu hmư̆ klei ñu ƀuăn leh anăn mnơ̆ng ñu ƀuăn bi kuôl leh hŏng ñu pô, leh anăn ama ñu amâo blŭ kơ ñu ôh; snăn jih jang klei ñu ƀuăn leh srăng ăt mâo ênoh, leh anăn jih jang mnơ̆ng ñu ƀuăn bi kuôl leh hŏng ñu pô srăng ăt dôk. 5Ƀiădah tơdah ama ñu bi êdah klei gơ̆ amâo tŭ ti hruê gơ̆ hmư̆ klei anăn, klei ñu ƀuăn leh, leh anăn mnơ̆ng ñu ƀuăn bi kuôl leh hŏng ñu pô amâo srăng ăt mâo ênoh ôh. Yêhôwa srăng pap brei kơ ñu, kyuadah ama ñu hngah leh kơ ñu. 6Tơdah mniê anăn dôk ung, leh ñu mâo klei ƀuăn amâodah hŏng klei blŭ amâo mĭn kbiă mơ̆ng ƀăng kƀông ñu, hŏng klei anăn ñu bi kuôl leh ñu pô, 7leh anăn tơdah ung ñu hmư̆ klei anăn, leh anăn tơdah gơ̆ amâo blŭ hŏng ñu ôh ti hruê gơ̆ hmư̆ klei anăn; snăn klei ñu ƀuăn leh srăng ăt mâo ênoh, leh anăn mnơ̆ng ñu ƀuăn bi kuôl leh hŏng ñu pô srăng ăt mâo ênoh. 8Ƀiădah tơdah ti hruê ung ñu hmư̆ klei anăn gơ̆ bi êdah klei amâo tŭ, snăn gơ̆ srăng bi luč hĕ klei ñu ƀuăn leh, leh anăn klei ñu blŭ amâo mĭn kbiă mơ̆ng ƀăng kƀông ñu, hŏng klei anăn ñu mâo klei bi kuôl leh ñu pô; leh anăn Yêhôwa srăng pap brei kơ ñu. 9Ƀiădah klei ƀuăn sa čô mniê djiê ung amâodah sa čô mniê arăng lui leh, ya klei ñu bi kuôl leh ñu pô srăng ăt mâo ênoh. 10Tơdah sa čô mniê ngă klei ƀuăn hlăm sang ung ñu, amâodah bi kuôl hŏng ñu pô hŏng mnơ̆ng ƀuăn mbĭt hŏng klei kat asei, 11leh anăn ung ñu hmư̆ klei anăn leh anăn amâo blŭ kơ ñu ôh, leh anăn amâo hngah ôh kơ ñu; snăn jih jang klei ñu ƀuăn leh srăng ăt mâo ênoh, leh anăn jih jang mnơ̆ng ƀuăn ñu bi kuôl leh ñu pô srăng ăt mâo ênoh. 12Ƀiădah tơdah ung ñu bi luč hĕ klei anăn hruê gơ̆ hmư̆, snăn jih jang klei ñu blŭ djŏ kơ klei ñu ƀuăn amâodah djŏ kơ mnơ̆ng ñu ƀuăn amâo srăng ăt dôk ôh; ung ñu bi luč leh klei anăn, leh anăn Yêhôwa srăng pap brei kơ ñu. 13Ung ñu dưi bi kjăp amâodah bi luč jih jang klei ñu ƀuăn leh anăn jih jang klei ñu kat asei bi kuôl kă kơ klei kăm ƀơ̆ng huă. 14Ƀiădah tơdah ung ñu amâo blŭ kơ ñu jih sa hruê, gơ̆ bi kjăp jih jang klei ñu ƀuăn leh amâodah jih jang mnơ̆ng ƀuăn ñu ngă leh. Gơ̆ bi kjăp leh klei anăn, kyuadah gơ̆ amâo blŭ ôh kơ ñu ti hruê gơ̆ hmư̆ klei anăn. 15Ƀiădah tơdah êdei kơ sa hruê leh gơ̆ hmư̆, gơ̆ bi luč klei anăn, snăn gơ̆ srăng klam klei wê ñu.”
16Anăn jing klei bhiăn Yêhôwa mtă leh kơ Y-Môis msĕ si klei hdơ̆ng ung mô̆, leh anăn hdơ̆ng ama hŏng anak mniê ñu êjai gơ̆ dôk hlăk ai hlăm sang ama gơ̆.