36

Nau Vay Di Ma Nau Gŭ Ur Sai Phung Bu Ur Geh Nau Ndơn Drăp

1Pôri, phung kôranh noi deh Galaat, jêng phung kon bu klâu Y-Makir, sau Y-Manasê, tâm noi kon sau Yôsep, hăn dăch jêh ri ngơi ta năp Y-Môis jêh ri ta năp phung phung kôranh mât uănh, phung kôranh ma ndŭl mpôl phung ƀon lan Israel.
2Khân păng lah, "Yêhôva ntĭnh jêh ma kôranh gâp ăn n'gor bri aơ jêng drăp ndơn gŭ chăm ma phung ƀon lan Israel ma nau tâm nchroh. Jêh ri Yêhôva ntĭnh jêh ma kôranh gâp ăn drăp ndơn Y-Sêlôpêhat nâu hên ma phung kon bu ur păng.
3Ƀiălah tơ lah khân păng gŭ sai đah du huê bu klâu tâm mpôl băl êng tâm phung ƀon lan Israel, drăp ndơn khân păng mra sŏk tă bơh drăp ndơn phung chô che hên, jêh ri ntop đŏng ma drăp ndơn mpôl băl sai phung bu ur nây. Pô ri bu mra sŏk ndơ nây tă bơh kô̆ drăp ndơn hên. 4Jêh ri tơlah tât năm Jubili ma phung ƀon lan Israel, nôk nây drăp ndơn khân păng mra ntop đŏng ma drăp ndơn mpôl băl sai phung bu ur nây, jêh ri drăp ndơn khân păng bu mra sŏk tă bơh drăp ndơn ndŭl mpôl chô che hên." 5Y-Môis ntĭnh jêh ma phung ƀon lan Israel tĭng nâm nau Yêhôva ngơi, lah, "Ndŭl mpôl phung kon bu klâu Yôsep geh nau găl. 6Aơ jêng nau Yêhôva ntĭnh di ma phung kon bu ur Y-Sêlôpêhat, 'Ăn khân păng gŭ sai mbu nơm khân păng ŭch; kanŏng khân păng dơi gŭ sai tâm ndŭl mpôl noi khân păng. 7Drăp ndơn phung bon lan Israel bu mâu dơi jao tă bơh du ndŭl mpôl ma du ndŭl mpôl êng ôh; yorlah ăp nơm phung ƀon lan Israel mra gŭ tâm ntŭk drăp ndơn ndŭl mpôl noi păng. 8Ăp nơm kon bu ur nơm geh du kô̆ drăp ndơn tâm du ndŭl mpôl phung ƀon lan Israel mra jêng ur ma du huê tă bơh du rnăk vâl tâm ndŭl mpôl chô che păng, gay ma ăp nơm phung ƀon lan Israel dơi geh drăp ndơn chô che păng. 9Pôri drăp ndơn bu mâu dơi jao ôh tă bơh du ndŭl mpôl ăn ma du ndŭl mpôl êng; yorlah ăp ndŭl mpôl phung Israel mra gŭ tâm ntŭk drăp ndơn khân păng nơm. 10Phung kon bu ur Y-Sêlôpêhat ƀư tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis; 11Yorlah H'Mahla, H'Tirsa, H'Hôgla, jêh ri H'Nôa, phung kon bu ur Y-Sêlôpêhat, gŭ sai jêh đah bu klâu phung kon bu klâu oh nâu mbơ̆ khân păng. 12Khân păng gŭ sai đah phung mpôl phung kon bu klâu Y-Manasê, kon bu klâu Y-Yôsep, jêh ri drăp ndơn khân păng hôm e tâm ndŭl mpôl chô che khân păng. 13Nây jêng nau ntĭnh jêh ri nau vay Yêhôva ăn đah Y-Môis mbơh ma phung ƀon lan Israel tâm neh lâng n'gor Môap dăch dak krong Yurdan tâm tra đah ƀon Yêrikô.