4

Jao Kan Ma Phung Lêvi

1Pônây, Yêhôva lah ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn, 2"Kơp hom phung kon buklâu Y-Kôhat tâm phung kon bu klâu Lêvi tĭng nâm mpôl khân păng, tĭng nâm noi deh khân păng, 3ntơm phung geh pe jê̆t năm tât ma prăm jê̆t năm, lĕ rngôch phung dơi lăp tâm kan prăp ƀư kan tâm ngih bok nau tâm rƀŭn. 4Aơ jêng kan phung kon buklâu Y-Kôhat tâm ngih bok nau tâm rƀŭn: ndơ kloh ueh lơn. 5Tơlah phung ƀon lan du trơn ntŭk, Y-Arôn jêh ri phung kon buklâu păng mra lăp rơih lơi bok nching jêh ri nkŭm hip nau tâm rnglăp ma ndơ nây. 6Jêh ri khân păng nkŭm kalơ hip ma du blah ndơ nkŭm ƀư ma ntâu ka toyh, jêh ri ling ta kalơ ndơ nây du blah bok rvanh ĭr, jêh ri nsro mâng rnung tung ta păng. 7Khân păng ling đŏng du blah bok ĭr ta kalơ sưng piăng let nhhơr ma Brah Ndu, jêh ri kalơ sưng bu krĭp thaih, ngan ndơ ƀâu kah, ngan rlŭ, jêh ri kachok prăp ndơ nhhơr nhêt; piăng let bu ăn mro ta kalơ nây đŏng. 8Jêh nây khân păng mra ling bok chăng ta kalơ ndơ nây, nkŭm ndơ nây ma ndơ nkŭm bu ƀư ma ntâu ka toyh, jêh ri nsro mâng rnung tung. 9Khân păng sŏk đŏng du blah bok rvanh ĭr gay nkŭm jâng jrêng dôl hit, ndrel ma ŭch kađen, ndơ nhhât, ngŏ dơ buh, jêh ri lĕ rngôch yăng dak Ôlivơ bu prăp ma jâng jrêng. 10Khân păng mra dơm lĕ rngôch ndơ dŏng ma păng tâm ndơ nkŭm ƀư ma ntâu ka toyh, jêh ri dơm kalơ nâr. 11Khân păng mra ling bok ĭr ta kalơ nơng mah, jêh ri nkŭm ma ndơ bu ƀư đah ntâu ka toyh, jêh ri nsro mâng rnung tung. 12Geh đŏng, khân păng mra sŏk lĕ rngôch ndơ dŏng prăp ma kan dŏng tâm jrô kloh ueh, jêh ri dơm khân păng tâm bok ĭr, jêh nây nkŭm ma ndơ nkŭm bu ƀư ma ntâu ka toyh, jêh ri dơm ta kalơ nâr. 13Khân păng mra kuak lơi ŭnh buh ta kalơ nơng, jêh ri lăk bok chăng ta kalơ nơng; 14jêh nây khân păng mra dơm ta kalơ ndơ nây lĕ rngôch ndơ dŏng ma nơng prăp dŏng ma kan ta nây, ŭnh năk, n'hoi srang, ndroh, ngan grưng, lĕ rngôch ndơ dŏng ma nơng; jêh ri khân păng mra ling ta kalơ ndơ nây nkŭm ma ndơ bu ƀư ma ntâu ka toyh, jêh ri nso mâng rnung tung.
15Tơ lah jêh Y-Arôn jêh ri phung kon buklâu păng nkŭm jrô kloh ueh jêh ri lĕ rngôch ndô ndơ dŏng ma jrô kloh ueh lôch jêh, dôl phung ƀon lan dâk hăn trơn du, phung kon buklâu Y-Kôhat văch tung ndơ aơ, ƀiălah khân păng mâu dơi pah ôh ndơ kloh ueh, klach lah khĭt khân păng. Nây jêng ndơ tâm ngih tâm rƀŭn ma phung kon buklâu Y-Kôhat mra tung. 16"Y-Êlêasar, kon buklâu kôranh ƀư brah Y-Arôn, mra pah kan mât uănh dak Ôlivơ mpoh ŭnh, ndơ ƀâu kah, ndơ nhhơr ranih muy mro mrăng, jêh ri dak ƀâu kah prăp tŏ, nđâp ma kan mât uănh lĕ ngih bok jêh ri lĕ rngôch ndô ndơ tâm păng, jrô kloh ueh jêh ri ndơ dŏng ma păng." 17Yêhôva lah ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn, 18"Lơi ăn ôh mpôl phung Kôhat roh rai tă bơh ta nklang phung Lêvi;
19ƀiălah ƀư pô aơ ma khân păng gay ma khân păng gŭ rêh jêh ri mâu geh khĭt ôh tơlah khân păng hăn dăch ndơ kloh ueh ngăn, Y-Arôn jêh ri phung kon buklâu păng mra lăp jêh ri ntĭm kan ma ăp nơm khân păng, 20ƀiălah khân păng mâu dơi uănh ôh ndơ kloh ueh, nđâp lah ƀât lât kađôi lĕ, klach lah khĭt khân păng." 21Yêhôva lah ma Y-Môis, 22"Kơp phung kon buklâu Y-Gersôn đŏng, tĭng nâm mpôl jêh ri noi deh khân păng; 23ntơm pe jê̆t năm bơi rlau tât ma prăm jê̆t, may mra kơp khân păng, lĕ rngôch phung dơi lăp kan, prăp pah kan tâm ngih bok tâm rƀŭn. 24Aơ jêng kan phung mpôl Gersôn mra pah jêh ri ndơ khân păng mra tung; 25Khân păng mra tung bok nching ngih bok, jêh ri ngih bok tâm rƀŭn, nđâp ma ndơ nkŭm păng, jêh nây ndơ nkŭm bu ƀư ma ntâu ka toyh ta kalơ păng, jêh ri bok nchăng mpông ngih bok tâm rƀŭn, 26bok nching tâm nhuang, jêh ri bok ta mpông lăp nhuang jŭm ngih bok jêh ri nơng ƀư brah, rse kât khân păng, jêh ri lĕ rngôch ndơ prăp dŏng ma păng; jêh nây khân păng mra ƀư lĕ rngôch kan di ma ndơ nây. 27Lĕ rngôch kan phung kon buklâu Y-Gersôn mra ƀư tĭng nâm nau Y-Arôn jêh ri phung kon buklâu păng ntĭnh, ma lĕ ntil ndơ khân păng mra tung, jêh ri lĕ ntil kan khân păng mra pah; ăn may jao ma khân păng mât uănh lĕ rngôch ndơ khân păng mra tung. 28Nây jêng kan ma phung mpôl kon buklâu Y-Gersôn tâm ngih bok tâm rƀŭn, jêh ri khân păng mra pah kan tĭng nâm Y-Itham kon bu klâu kôranh ƀư brah Y-Arôn uănh. 29"Ăn may kơp phung kon buklâu Y-Mêrari tĭng nâm mpôl khân păng jêh ri noi deh khân păng.
30May mra kơp khân păng ntơm phung geh pe jê̆t năm tât ma prăm jê̆t, lĕ rngôch phung dơi lăp kan, gay pah kan tâm ngih bok nau rƀŭn. 31Aơ kan bu jao khân păng pah tâm ngih bok tâm rƀŭn, jêng ndơ khân păng mât uănh jêh ri tung: lĕ rngôch kađar ngih bok, njon rkang, meh, jêh ri trôm nsro meh, 32lĕ meh jŭm nhuang jêh ri trôm nsro meh, chor, rse kât, lĕ rngôch ndô ndơ jêh ri lĕ ndơ dŏng tâm di prăp ma khân păng; ăn may mbơh ăp săk moh ndơ khân păng mât uănh jêh ri tung. 33Nây jêng kan ma phung mpôl kon buklâu Y-Mêrari, lĕ rngôch kan khân păng ƀư tâm ngih bok nau rƀŭn, tĭng nâm nau đă bơh Y-Ithamar, kon buklâu kôranh ƀư brah Y-Arôn."
34Pô nây, Y-Arôn jêh ri phung kôranh phung ƀon lan kơp rƀŭn lĕ phung kon buklâu Y-Kôhat, tĭng nâm mpôl jêh ri noi deh khân păng, 35ntơm pe jê̆t năm bơi rlau tât ma prăm jê̆t, lĕ rngôch dơi lăp kan, prăp pah kan tâm ngih bok tâm rƀŭn. 36Rnoh kơp tĭng nâm mpôl khân păng geh bar rbăn pơh rhiăng prăm jê̆t nuyh. 37Dah nây rnoh kơp phung mpôl Kôhat, lĕ rngôch phung pah kan tâm ngih bok nau rƀŭn, phung Y-Môis jêh ri Y-Arôn kơp tĭng nâm nau Yêhôva hŏ mbơh jêh ma Y-Môis. 38Rnoh kơp phung mpôl kon buklâu Y-Gersôn, tĭng nâm mpôl jêh ri noi deh khân păng, 39ntơm pe jê̆t năm bơi rlau tât ma prăm jê̆t, lĕ rngôch phung dơi lăp kan prăp pah kan tâm ngih bok tâm rƀŭn 40rnoh kơp tĭng nâm mpôl khân păng, tĭng nâm noi deh khân păng geh bar rbăn prao rhiăng pe jê̆t nuyh.
41Dah nây rnoh kơp phung mpôl kon buklâu Y-Ger sôn, lĕ rngôch phung pah kan tâm ngih bok tâm rƀŭn, phung Y-Môis jêh ri Y-Arôn hŏ kơp jêh tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh. 42Rnoh kơp phung mpôl kon buklâu Y-Mêrari tĭng nâm mpôl, tĭng nâm noi deh khân păng, 43ntơm pe jê̆t năm tât ma prăm jê̆t, lĕ rngôch dơi lăp kan, prăp pah kan tâm ngih bok tâm rƀŭn 44rnoh kơp tĭng nâm phung mpôl khân păng geh pe rbăn bar rhiăng nuyh. 45Dah nây rnoh kơp mpôl phung kon buklâu Y-Mêrari, phung Y-Môis jêh ri Y-Arôn hŏ kơp jêh tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh ma Y-Môis. 46Lĕ rngôch phung Lêvi bu hŏ kơp jêh, phung Y-Môis, Y-Arôn, jêh ri phung kôranh Israel kơp jêh, tĭng nâm mpôl khân păng jêh ri tĭng nâm noi deh khân păng, 47ntơm pe jê̆t năm bơi rlau tât ma prăm jê̆t năm, lĕ rngôch dơi lăp kan prăp pah kan jêh ri tung ndô ndơ tâm ngih bok tâm rƀŭn, 48phung khân păng hŏ kơp jêh geh pham rbăn prăm rhiăng pham jê̆t nuyh. 49Tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh ma Y-Môis, bu dơm khân păng, ăp nơm ma kan khân păng nơm prăp dŏng jêh ri tung ndô ndơ; pônây bu hŏ kơp jêh khân păng tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh jêh ma Y-Môis.