20

1Lĕ rngôch phung ƀon lan Israel tâm rƀŭn lăp tâm bri rdah Sin khay nguay, jêh ri phung ƀon lan njơh ta Kadês. Ta nây H'Miriam khĭt, jêh ri bu tâp brôi păng tanây.
2Pôri, mâu geh ôh dak ma phung tâm rƀŭn, jêh ri khân păng dâk ndrel tâm rdâng đah Y-Môis jêh ri Y-Arôn. 3Phung ƀon lan tâm rlăch đah Y-Môis, lah, "Ueh jêh tơ lah hên khĭt ndrel ma phung oh nâu hên khĭt jêh ta năp Yêhôva. 4Mâm may njŭn jêh phung Yêhôva tâm rƀŭn tâm bri rdah aơ, gay ăn hên khĭt ta aơ, hên jêh ri mpô mpa rong hên? 5Jêh ri mâm may ngluh hên tă bơh n'gor bri Êjipt, gay njŭn hên tât ntŭk mhĭk aơ? Aơ jêng ntŭk bu mâu dơi tuch ba ôh, tăm tơm play rvi, tăm tơm play kriăk ƀâu, tăm tơm play pôm granat ôh; jêh ri mâu geh ôh dak nhêt?" 6Jêh nây Y-Môis jêh ri Y-Arôn du bơh phung tâm rƀŭn hăn rlet mpông ngih bok tâm rƀŭn, jêh ri chŭn muh măt khân păng ta neh. Jêh ri nau chrêk ma lơp Yêhôva tâm mpơl ma khân păng. 7-8"Sŏk hom mâng jra may, jêh ri tâm rƀŭn phung ƀon lan, may jêh ri Y-Arôn nâu may, ngơi ma lŭ ta năp măt khân păng gay ma păng luh dak; pô ri may mra ăn dak luh tă bơh lŭ hoch ăn phung ƀon lan jêh ri mpô mpa rong khân păng nhêt." 9Pô nây, Y-Môis djôt mâng jra bơh ta năp măt Yêhôva ntĭng jêh ma păng. 10Y-Môis jêh ri Y-Arôn tâm rƀŭn phung ƀon lan tât panăp lŭ, jêh ri păng lah ma khân păng, "Iăt hom, hơi phung tâm rdâng; hên mra ăn luh dak tă bơh lŭ aơ ma khân may mâm dơi lĕ?" 11Y-Môis yơr ti păng jêh ri dong ta lŭ bar tơ̆ ma mâng jra păng, jêh ri dak luh âk ngăn, phung tâm rƀŭn nhêt, jêh ri mpô mpa rong khân păng nhêt đŏng. 12Pô nây, Yêhôva lah ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn, "Yor lah khân may mâu geh chroh ma gâp, gay yơk ma nau kloh ueh gâp tanăp măt phung ƀon lan Israel, yor nây khân may mra njŭn phung tâm rƀŭn aơ lăp tâm n'gor bri gâp ăn jêh ma khân păng." 13Aơ jêng dak Mêriba, ta nây phung ƀon lan Israel tâm rlăch đah Yêhôva, jêh ri Yêhôva tâm mpơl Păng nơm jêng kloh ueh ta nklang khân păng.

Phung Êdôm Mâu Ăn Phung Israel Hăn Rgăn N'gor Khân Păng

14Tă bơh ƀon Kadês Y-Môis prơh hăn phung mbơh ma hađăch n'gor Êdôm, "Pô aơ oh may Israel lah, May gĭt jêh lĕ rngôch nau rêh ni tât ma hên: 15nau phung chô che hên trŭnh hăn jêh ma n'gor bri Êjipt, jêh ri hên gŭ ta n'gor bri Êjipt jŏ năm; jêh ri phung Êjipt ƀư ma nau dăng đah hên jêh ri phung nter vơl ma Yêhôva, Păng tăng bâr hên jêh ri păng prơh du huê tông păr ueh jêh ri njŭn hên du luh bơh n'gor bri Êjipt;
  jêh ri hên gŭ ta ƀon Kadês, du rplay ƀon ta n'har bri neh may.
17Aƀaơ ri ăn hên hăn rgăn bri may. Hên mâu mra hăn rgăn ta mir mâu lah ta lôk mir play kriăk ƀâu ôh, mâu lĕ hên mra nhêt dak tă bơh du ntu dak; hên mra njŏ rŏ trong toyh hađăch, hên mâu mra teng pa chiau pama ôh tât hên rgăn lĕ n'gor bri may." 18Ƀiălah Êdôm lah ma păng, "May mâu dơi rgăn ôh, lah sŏl hăn rgăn gâp mra luh chuă ma đao tâm lơh đah may." 19Phung ƀon lan Israel lah ma păng, "Hên mra hăn hao njŏ rŏ trong toyh, jêh ri tơ lah hên jêh ri mpô mpa rong hên nhêt dak may, pôri hên mra ăn prăk. Dăn kanŏng hăn rgăn rgăn dơm." 20Ƀiălah Êdôm lah, "May mâu dơi rgăn ôh!" Jêh ri phung Êdôm ndrel ma phung bunuyh âk jêh ri ndrel ma phung katang luh du tâm rdâng đah khân păng. 21Pô ri Êdôm mâu dơi ăn phung ƀon lan Israel hăn rgăn bri păng; jêh ri phung Israel der du bơh khân păng.

Y-Arôn Khĭt Ta Kalơ Yôk Hor

22Lĕ rngôch tâm rƀŭn phung ƀon lan Israel dâk hăn bơh ƀon Kadês jêh ri tât ta yôk Hor. 23Yêhôva lah ma Y-Môis jêh ri Y-Arôn ta yôk Hor ta n'har bri Êdôm, 24"Y-Arôn mra khĭt jêh ri hăn gŭ ndrel ma phung che păng; păng mâu dơi lăp ôh tâm n'gor bri gâp ăn jêh ma phung ƀon lan Israel, yorlah khân may tâm rdâng jêh đah nau gâp ntĭnh ta dak Mêriba. 25Sŏk Y-Arôn jêh ri Y-Êlêasar kon bu klâu păng, jêh ri njŭn khân păng ta yôk Hor. 26Doh lơi bok ao Y-Arôn jêh ri ăn nsoh bok ao nây ma Y-Êlêasar kon bu klâu păng. Y-Arôn mra khĭt ta nây jêh ri bu mra tâm rƀŭn păng ndrel ma phung che păng. 27Y-Môis ƀư tĭng nâm nau Yêhôva ntĭnh jêh, jêh ri hao yôk Hor ta năp măt lĕ rngôch phung tâm rƀŭn. 28Y-Môis doh bok ao Y-Arôn jêh ri ăn nsoh bok ao nây ma Y-Êlêasar kon buklâu păng; jêh ri Y-Arôn khĭt ta nây ta kalơ mpứ yôk. Jêh nây Y-Môis jêh ri Y-Êleasar trŭnh tă bơh yôk. 29Tơ lah lĕ rngôch phung tâm rƀŭn gĭt Y-Arôn lĕ khĭt jêh, lĕ rngôch ngih Israel nhhiăng nhĭm ma Y-Arôn tâm pe jê̆t nar.