18

Kô̆ Prăp Ma Phung Kôranh Ƀư Brah Jêh Ri Ma Phung Lêvi

1Pônây, Yêhôva lah ma Y-Arôn: "May, phung kon bu klâu may jêh ri noi deh may ndrel ma may mra anh nau tih yor ma jrô kloh ueh; bi ma may jêh ri ma phung kon bu klâu may mra anh nau tih yor kan kôranh ƀư brah khân may. 2Ăn njŭn phung oh nâu may tâm ban đŏng ndrel ma may, mpôl Lêvi, jêng noi deh may, gay ma khân păng tâm rnglăp đah may, jêh ri pah kan ma may; ƀiălah may jêh ri phung kon buklâu may dơi gŭ panăp ngih bok nau mbơh. 3Khân păng mra kơl kan may jêh ri ƀư lĕ kan di ma ngih bok; ƀiălah khân păng mâu dơi hăn dăch ma ndơ dŏng tâm jrô kloh ueh mâu lah ma nơng ôh, klach lah khân păng jêh ri may khĭt. 4Khân păng mra tâm rnglăp đah may, jêh ri pah kan ma ngih bok tâm rƀŭn; ma lĕ rngôch kan tâm ngih bok; jêh ri mâu hôm geh nơm êng dơi văch dăch ôh. 5Khân may mra pah kan ma jrô kloh ueh jêh ri pah kan ma nơng, gay mâu hôm geh ôh nau ji nuih tât ma phung Israel. 6Aơ gâp hŏ săch jêh phung oh nâu may phung Lêvi tă bơh ta nklang phung ƀon lan Israel; khân păng jêng du ndơ ăn ma may, prăp an jêh ma Yêhôva, gay pah kan tâm ngih bok tâm rƀŭn. 7Ƀiălah may jêh ri phung kon buklâu may mra pah kan kôranh ƀư brah khân may ma lĕ rngôch nau di ma nơng jêh ri ndơ tâm trôm bok nching; jêh ri khân may mra pah kan. Gâp ăn kan kôranh ƀư brah khân may nâm bu du ndơ ăn, jêh ri mbu bunuyh êng văch dăch pah kan nây bu mra nkhĭt."
8Yêhôva lah ma Y-Arôn, "Aơ, gâp ăn jêh ma may moh ndơ prăp jêh tă bơh ndơ bu nhhơr ma gâp, lĕ rngôch ndơ phung ƀon lan Israel prăp an jêh; gâp ăn jêh ndơ nây jêng kô̆ ma may jêh ri ma phung kon buklâu may, jêng nau di gŭ mro mrăng.
9Aơ mra jêng ndơ may tă bơh ndơ kloh ueh ngăn bu prăp jêh mâu geh su ôh, ăp ndơ khân păng nhhơr, ăp ndơ nhhơr ranih muy khân păng, ăp ndơ nhhơr chuai yor nau tih khân păng, jêh ri ăp ndơ nhhơr yor nau rlau nau vay khân păng; ndơ khân păng nhhơr ma gâp kloh ueh ngăn ma may jêh ri ma phung kon buklâu may.
10May mra sa ndơ nây tâm du ntŭk kloh ueh ngăn; ăp nơm bu klâu dơi sa ndơ nây; ndơ nây jêng kloh ueh ma may. 11Aơ tâm ban đŏng jêng ndơ may, ndơ nhhơr tă bơh ndơ khân păng ăn, lĕ rngôch ndơ nhhơr ryeng bơh phung ƀon lan Israel; gâp ăn ndơ nây ma may, ma phung kon buklâu may jêh ri phung kon bu ur may ndrel ma may, jêng nau di gŭ ƀa ƀơ; 12ăp nơm mbu moh jêng kloh tâm ngih may mra nhhơr ma Yêhôva, lĕ rngôch dak play ôlivơ ueh lơn, lĕ rngôch dak play kriăk ƀâu jêh ri ba ueh ngăn ngên, play dak bôk khân păng ăn ma Yêhôva. 13Play dŭm ntơm saơm tâm lĕ rngôch play tă tâm neh khân păng, ndơ nây khân păng djôt leo ma Yêhôva mra jêng ndơ may; ăp nơm mbu jêng kloh tâm ngih may dơi sa ndơ nây, 14Moh ndơ phung Israel prăp an jêh mra jêng ndơ may. 15Lĕ rngôch kon deh bôk rah, ăp ndơ deh ntơm saơm, ndơ nây khân păng nhhơr ma Yêhôva, mra jêng ndơ may; ƀiălah may mra tâm chuai kon bunuyh bu deh ntơm saơm, jêh ri may ăt mra tâm chuai đŏng kon ntơm saơm mpô mpa mâu kloh. 16May mra tâm nal rnoh tâm chuai khân păng jêng Sêkel prăk tĭng nâm sêkel tâm jrô kloh ueh, ndơ nây jêng bar jê̆t gêra (may mra tâm chuai khân păng tơlah khân păng lĕ geh jêh tâm du khay). 17Ƀiălah may mâu mra tâm chuai ôh ndrôk kon bôk rah, biăp kon bôk rah, mâu lah be kon ntơm saơm; khân păng jêng kloh ueh. May mra nsrih mham khân păng ta kalơ nơng, jêh ri gŭch ngi khân păng jêng ndơ nhhơr ăn ŭnh sa, n'hôl ƀâu kah ma Yêhôva. 18Ƀiălah puăch khân păng mra prăp ma may, nâm bu nting ƀong nuih bu ryeng jêh jêh ri nglu pama prăp ma may. 19Lĕ rngôch ndơ nhhơr kloh ueh phung ƀon lan Israel nhhơr ma Yêhôva, gâp ăn ma may, ma phung kon buklâu may jêh ri phung kon bu ur ndrel ma may, jêng nau di gŭ ƀa ƀơ. Nau nây jêng nau tâm rnglăp geh boh gŭ n'ho ro ta năp Yêhôva prăp ma may jêh ri phung kon sau may ndrel ma may."
20Yêhôva lah ma Y-Arôn, "May mâu mra geh drăp ndơn chăm ôh tâm n'gor bri khân păng, du kô̆ kŏ mâu geh lĕ ta nklang khân păng; gâp yơh jêng kô̆ prăp ma may jêh ri drăp ndơn may ta nklang phung ƀon lan Israel. 21"Gâp jêng drăp ndơn ăn ma phung Lêvi lĕ rngôch du kô̆ tâm jê̆t bơh phung Israel, mplơ̆ ma nau kan khân păng ƀư, kan khân păng ƀư tâm ngih bok tâm rƀŭn. 22Ntơm bơh aơ tât ôklak phung ƀon lan Israel mâu dơi văch dăch ôh ngih bok tâm rƀŭn, klach lah khân păng kăr nau tih jêh ri khĭt. 23Ƀiălah phung Lêvi mra pah kan tâm ngih bok tâm rƀŭn, jêh ri khân păng mra anh nau kue khân păng. Nau nây mra jêng du nau vay gŭ ƀaƀơ tâm lĕ rngôch rô̆ khân may; khân păng mâu mra geh drăp ndơn ôh ta nklang phung ƀon lan Israel.
24Yorlah du kô̆ tâm jê̆t tă bơh phung ƀon lan Israel, ndơ khân păng leo njŭn jêng ndơ nhhơr ma Yêhôva, gâp ăn jêh jêng drăp ndơn ma phung Lêvi; Yor ri gâp lah jêh yor khân păng, khân păng mâu geh drăp ndơn ta nklang phung ƀon lan Israel."
25Yêhôva lah ma Y-Môis, 26"Ăn may lah ma phung Lêvi, 'Tơlah khân may sŏk bơh phung ƀon lan Israel ndơ du kô̆ tâm jê̆t nây. 27Jêh ri ndơ khân may nhhơr mra kơp ma khân may nâm bu ba ntŭk mprah ba, nâm bu dak play kriăk ƀâu rmeh ler bơh ntŭk bu păt dak. 28Pôri khân may tâm ban đŏng mra leo du ndơ nhhơr ma Yêhôva bơh lĕ rngôch ndô ndơ du kô̆ tâm jê̆t khân may sŏk dơn jêh bơh phung ƀon lan Israel jêh ri ndơ nây ndơ khân may hŏ nhhơr jêh ma Yêhôva, khân may mra ăn ma Y-Arôn kôranh ƀư brah. 29Tă bơh lĕ rngôch ndơ bu ăn ma khân may, khân may mra leo lĕ rngôch ndơ nhhơr jêng di ma Yêhôva, lĕ rngôch ndơ ueh ngăn ngên bơh ndơ nây, ăn kô̆ kloh ueh bơh ndơ nây! 30Yor nây ăn may lah ma khân păng, "Tơlah khân may lĕ nhhơr jêh ndơ ueh ngăn ngên bơh ndơ nây, bi ndơ hôm bu mra kơp ma phung Lêvi nâm bu play bơh ntŭk mprah ba, jêh ri nâm bu play bơh ntŭk păt dak play kriăk ƀâu.
31Khân may dơi sa ndơ nây tâm moh ntŭk khân may ŭch, may jêh ri phung bunuyh ƀon lan may; yorlah nây jêng nau nkhôm mplơ̆ ma kon may ƀư tâm ngih bok tâm rƀŭn. 32Khân may mâu mra anh ôh nau nây, tơlah lĕ jêh khân may nhhơr ndơ ueh ngăn bơh ndơ nây. Lơi ta khân may ƀư ƀơ̆ ôh ndơ kloh ueh phung ƀon lan Israel, klach lah khân may khĭt."