41

1Chơ samiang ki dững cứq mut chu Clống Tễng Rit Sang. Án chiaq racoam mut chu clống ki, dũ coah cubân tapoât coat. 2Rana mut la‑a muoi chít coat, viang bar coah ngoah toong ki cỡt la‑a sỡng coat. Cớp án chiaq clống toâr, cuti pỗn chít coat, la‑a bar chít coat. 3Chơ án mut tâng clống ca ỡt tâng clống lứq, cớp chiaq racoam ngoah toong, bữn bar coat; la‑a tapoât coat; cớp viang yáng bar coah ngoah toong la tapul coat. 4Án chiaq clống ki, la cuti bar chít coat, la‑a bar chít coat coah clĩ clống toâr, cớp án atỡng cứq neq: “Clống nâi la Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt.”
5Chơ án chiaq viang Dống Sang Toâr, cubân tapoât coat; dũ coah mpễr Dống Sang Toâr ki bữn clống cớt, la‑a pỗn coat. 6Clống cớt ki cỡt pái tran; dũ tran bữn pái chít clống. Ratâng dống sang coah tiah, dũ tran bữn ntốq ien aloap tran canŏ́h, dŏq máh clống ki tỡ bữn tớt cớp ratâng Dống Sang Toâr. 7Clống cớt dũ tran, muoi tran toâr hỡn tễ tran pưn, cớp bữn ntruang tễ tran pưn chỗn chu tran mpứng dĩ cớp tran pỡng tháng. 8Cứq hữm neq hỡ: Bữn ntốq lavíng Dống Sang Toâr, la‑a sỡng coat, sarỡih tapoât coat tễ cutễq cớp cỡt tanang yỗn máh clống cớt. 9Ratâng coah tiah máh clống cớt cỡt cubân sỡng coat; bân ntốq mpứng dĩ máh clống cớt 10cớp máh clống cũai tễng rit sang, bữn nchŏh, la‑a bar chít coat mpễr Dống Sang Toâr. 11Bữn ngoah toong mut chu máh clống coah angia pỡng Dống Sang Toâr, cớp bữn ngoah toong mut chu máh clống coah angia pưn Dống Sang Toâr. Cỡi cuti hỡn tễ máh clống cũai tễng rit sang sỡng coat.
12Yáng clĩ Dống Sang Toâr coah angia mandang pât bữn muoi láng dống ễn, cuti takêh chít coat, la‑a tapul chít coat; ratâng chũop ki la cubân sỡng coat.
13Chơ samiang ki chiaq Dống Sang Toâr, cuti muoi culám coat; cớp nchŏh, máh dống, cớp ratâng, la cuti muoi culám coat machớng nheq. 14Coah angia mandang loŏh yáng moat Dống Sang Toâr, dếh nchŏh bar coah, la cuti muoi culám coat. 15Chơ án chiaq dống toâr coah angia mandang pât ễn tâng Dống Sang Toâr, dếh máh clống ỡt bar coah dống toâr, cuti muoi culám coat.
 Ntrỡn mut chu Dống Sang Toâr, Clống Tễng Rit Sang cớp Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt
16noau sữn toâq aluang nheq, tễ pưn toau toâq toong piang. Máh toong piang nâi têq noau catáng dŏq. 17Máh ratâng coah clống Dống Sang Toâr, sarỡih toâq pỡ aluang sampoiq cunâi coah pỡng, noau khũar táq 18rup nỡm tarễc cớp rup chê-rup carlán chũop clống; dũ lám chê-rup bữn bar mieiq. 19Muoi coah mieiq la ariang mieiq cũai, choâng cớp rup nỡm tarễc; ma mieiq muoi coah ễn la ariang mieiq cula samín, choâng cớp rup nỡm tarễc tê. Noau khũar pachĩr chũop Dống Sang Toâr rup samoât nâi. 20Noau khũar pachĩr rup chê-rup cớp rup nỡm tarễc tâng ratâng, tễ pưn toau toâq racoam ngoah toong.
21Santŏ́ng toong mut Clống Tễng Rit Sang cỡt pỗn canũt lĩ-ralĩ. Toong yáng moat Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt, la táq machớng ki tê. 22Prông sang sarỡih pái coat, cuti bar coat, cớp la‑a bar coat; prông ki bữn nhoq, tanang, cớp ratâng noau táq toâq aluang. Samiang ki atỡng cứq neq: “Nâi la cachơng ca ỡt choâng moat Yiang Sursĩ.”
23Bữn toong mut Clống Tễng Rit Sang; cớp bữn toong mut pỡ Ntốq Yiang Sursĩ Ỡt. 24Cantáih toong ki bar lám têq péh bân mpứng dĩ. 25Tâng ngoah toong mut Clống Tễng Rit Sang, noau khũar táq rup nỡm tarễc cớp rup chê-rup, táq machớng cớp ratâng dống sang ki tê. Tâng ntrỡn mut chu Dống Sang Toâr noau acrúq toâq aluang. 26Ntrỡn nâi bữn hŏ́ng cacớt, cớp tâng ratâng noau khũar rup nỡm tarễc.