46

Máh Tangái Táq Rit

1Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Ngoah toong mut chu nchŏh coah clống yáng angia mandang loŏh, cóq catáih cu rangái tâng tapoât tangái noau táq ranáq. Ma cóq pớh ngoah toong ki ống tâng Tangái Rlu cớp tangái táq rit Casâi Loŏh Tamái. 2Án ca sốt cóq mut tễ nchŏh coah tiah, chơ pỡq pha ntrỡn bân ntốq mut chu nchŏh coah clống, cớp tayứng cheq ngoah toong bo máh cũai tễng rit sang bốh charán nheq tỗ chiau sang, cớp chiau sang crơng dŏq cỡt ratoi. Cóq án sang toam Yiang Sursĩ bân ngoah toong ki, chơ loŏh. Ma chỗi catáih ngoah toong toau toâq moat mandang pât. 3Cu rangái tâng Tangái Rlu cớp tâng tangái táq rit Rliang Casâi Mbỡiq Loŏh, nheq tữh cũai proai cóq pũp cucốh sang toam Yiang Sursĩ choâng moat ngoah toong toâr.
4“Tâng Tangái Rlu, án ca sốt cóq dững chiau sang yỗn Yiang Sursĩ na bốh yỗn cat lacốiq nheq bữn neq: Cữu tôl con tapoât lám, cớp muoi lám cữu tôl ŏ́q bân tếq. 5Án cóq chiau sang cỡt cáp cớp cữu tôl nâi máh thữ racáu muoi ê-pha; ma máh crơng dŏq chiau sang cỡt cáp cớp máh cữu con ki, cóq táq puai pahỡm cũai sốt ki yoc. Cớp cóq án yỗn dỡq nsễng o‑li‑vê muoi ‘hín’ chiau sang cỡt cáp cớp racáu poân muoi ê-pha. 6Tâng tangái táq rit Casâi Loŏh Tamái, cóq án kiac charán chiau sang bữn neq: ntroŏq tangcáh muoi lám, cữu tôl con tapoât lám, cớp cữu tôl muoi lám. Nheq tữh charán nâi cóq ŏ́q bân tếq. 7Ma tễ máh crơng chiau sang ki, cóq án thrũan crơng canŏ́h yỗn cỡt cáp chiau sang la neq: racáu muoi ê-pha cớp ntroŏq tangcáh muoi lám; racáu muoi ê-pha cớp muoi lám cữu tôl, ma crơng chiau sang cớp cữu con, máh ranáq ki cóq táq puai pahỡm cũai sốt ki sâng yoc. Cớp án cóq yỗn dỡq nsễng o‑li‑vê muoi hín dŏq chiau sang cỡt cáp cớp racáu poân muoi ê-pha. 8Toâq án ca sốt mut, án cóq mut pha ntrỡn bân ntốq mut chu nchŏh clống; cớp toâq án loŏh, cóq án loŏh loah na rana ki tê.
9“Toâq máh cũai proai toâq sang toam Yiang Sursĩ tâng máh tangái táq rit ca khoiq anoat ki, cũai aléq mŏ mut ngoah toong coah angia pỡng, cóq án loŏh na ngoah toong angia pưn. Cũai aléq mŏ mut ngoah toong coah angia pưn, cóq án loŏh na ngoah toong coah angia pỡng. Chỗi yỗn noau loŏh na ngoah toong án khoiq mut chơ. 10Tữ máh cũai proai mut, án ca sốt cóq mut muoi prớh tê. Toâq máh cũai proai loŏh, án ca sốt cóq loŏh tê.
11“Toâq táq rit cha bũi tỡ la táq rit canŏ́h, cóq noau chiau sang cỡt cáp máh thữ racáu muoi ê-pha cớp muoi lám ntroŏq tangcáh tỡ la cớp muoi lám cữu tôl; cớp máh cữu con la táq samoât cũai ki hữm o. Cớp cóq noau chiau sang muoi lit dỡq nsễng o‑li‑vê cỡt cáp cớp racáu muoi ê-pha.
12“Toâq án ca sốt chiau sang crơng tam án sâng yoc, la charán dŏq bốh chiau sang, tỡ la chiau sang crơng dŏq cỡt ratoi, bo ki cóq noau pớh ngoah toong coah angia mandang loŏh yáng rana pỡq chu nchŏh coah clống, dŏq têq án mut. Chơ cóq án bốh crơng chiau sang, tỡ la chiau sang crơng dŏq cỡt ratoi, samoât án khoiq táq tâng máh Tangái Rlu. Chơ cóq án loŏh tễ ntốq ki, ma toâq án loŏh vớt chơ, cóq noau catáih loah ngoah toong ki.”

Máh Crơng Cóq Chiau Sang Tâng Dũ Tangái

13Yiang Sursĩ pai neq: “Tâng dũ tarưp, cóq dững muoi lám cữu tôl con mbỡiq muoi cumo, ŏ́q bân tếq, chơ bốh chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Cóq chiau sang ngkíq cu rangái. 14Táq machớng ki tê tâng dũ tarưp, cóq chiau sang crơng cỡt cáp cớp máh thữ racáu, muoi pún tễ tapoât pún ê-pha, cớp cóq ĩt muoi lit tễ dỡq nsễng o‑li‑vê pái lit dŏq talốc cớp bỗt. Máh rit chiau sang yỗn Yiang Sursĩ cóq anhia táq yỗn pĩeiq níc. 15Dũ tarưp cóq anhia dững cữu con, bỗt, cớp dỡq nsễng o‑li‑vê, chiau sang yỗn Yiang Sursĩ.”

Tâm Cutễq Cỡt Pún Án Ca Sốt

16Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai neq: “Khân án ca sốt ĩt muoi pún tễ mun án, chơ chiau yỗn con samiang án dŏq cỡt crơng mpon, ngkíq cutễq ki cỡt mun tŏ́ng toiq con samiang án ễn. 17Ma khân án ĩt muoi pún tễ mun án, chơ chiau yỗn cũai táq ranáq án dŏq cỡt crơng mpon, cutễq ki lứq cỡt khong cũai táq ranáq ki toau cumo Chuop Sỡng Chít Cumo. Vớt cumo ki, cutễq ki cỡt loah khong án ca sốt, yuaq ống máh con samiang án toâp têq ndỡm mantái níc máh mun án. 18Án ca sốt tỡ têq ĩt ndỡm muoi ramứh ntrớu tễ máh crơng cũai proai. Tâm cutễq ca án ễ chiau yỗn tỗp con samiang án, cóq án yỗn tễ cutễq noau khoiq anoat yỗn án, dŏq án tỡ bữn ĩt ndỡm muoi ntốq aléq khong cũai proai cứq.”

Ntốq Táq Cha Tâng Dống Sang Toâr

19Chơ samiang ki dững cứq mut chu nchŏh tâng clống, chơ pỡq apáh yỗn cứq nhêng chu máh clống ca to moat chu coah angia pỡng, cheq cớp ngoah toong coah angia pưn. Tâng ntốq ki bữn máh clống miar yỗn cũai tễng rit sang. Án sadoi yỗn cứq nhêng chu máh clống coah angia mandang pât, 20cớp án pai neq: “Ntốq nâi dŏq yỗn máh cũai tễng rit sang ớp sâiq noau dững chiau sang dŏq pupứt lôih, cớp chiau sang pláih lôih, dếh áng bễng ca táq toâq racáu dŏq chiau sang. Alới táq ngkíq cớp máh crơng miar ki, dŏq tỡ bữn noau dững aloŏh crơng ki chu ntốq nchŏh coah tiah, cŏh lơ cũai proai lơ satoaq crơng ki, chơ roap tôt.”
21Chơ samiang ki dững cứq pỡq chu nchŏh coah tiah, cớp sadoi yỗn cứq nhêng dũ soq kễq bữn nchŏh cớt ễn. 22Nchŏh cớt ki cuti pỗn chít coat, la‑a pái chít coat. Nchŏh pỗn ntốq nâi la machớng nheq. 23Lavíng dũ pỗn nchŏh cớt ki bữn viang noau táq toâq tamáu, cớp noau táq tapéh ũih cheq viang ki. 24Chơ án atỡng cứq neq: “Máh ntốq nâi la ntốq táq cha; máh cũai táq ranáq tâng Dống Sang Toâr têq ớp crơng cũai proai dững chiau sang.”