41

1Tom qab ntawd tus txivneej ho coj kuv mus rau chav hauv plawv uas yog Chav Dawbhuv. Nws ntsuas cov ncej ib sab twg dav rau tshim 2thiab lub qhovrooj dav kaum tshim, ob sab phabntsa ntawm lub qhovrooj ib sab twg tuab tsib tshim. Nws ntsuas lub cheeb hauv chav ntawd qhov ntev muaj plaub caug tshim thiab qhov dav muaj nees nkaum tshim.
3Nws mus rau chav hauv plawv thiab ntsuas cov ncej ntawm lub qhovrooj muaj ob tshim, lub qhovrooj dav rau tshim, thiab ob sab phabntsa ib sab twg tuab xya tshim. 4Nws ntsuas chav ntawd lub cheeb, qhov dav thiab qhov ntev muaj nees nkaum tshim ib yam nkaus. Chav no yog chav uas nyob hauv plawv. Nws hais rau kuv hais tias, “Chav no yog Chav uas Dawbhuv kawg nkaus.”

Cov Chav uas Txuas Rau Lub Tuamtsev

5Tus txivneej ntawd ntsuas lub Tuamtsev sab phabntsa sab hauv qhov tuab muaj rau tshim. Muaj tej chav me me dav plaub tshim raws lub Tuamtsev sab phabntsa. 6Cov chav ntawd luag ua peb tshooj, ib tshooj twg muaj peb caug chav. Cov phabntsa uas xov txhua chav ntawd, tshooj saud nyias dua tshooj hauv qab, ua li ntawd los txog tshooj kawg hauv qab. Yog li ntawd, cov phabntsa thiaj txheem taus tej tshooj ntawd khov, tsis tas ntsia cov phabntsa rau ntawm lub Tuamtsev li. 7Yog tuaj sab nraud saib lub Tuamtsev cov phabntsa txij ntua hauv taw ntsa mus nto rau saum tus nqajtsuag tuab ib yam nkaus. Muaj ob tug ntaiv raws lub Tuamtsev sab phabntsa nraum cov chav mus rau saud ib tshooj rau ib tshooj. 8-11Cov chav ntawm sab phabntsa nraud tuab tsib tshim; lub Tuamtsev sab ped muaj ib lub qhovrooj mus rau hauv cov chav ntawd, thiab sab nrad muaj ib lub qhovrooj mus rau hauv cov chav ntawd thiab xwb. Kuv pom muaj ib theem puagncig lub Tuamtsev dav tsib tshim; theem ntawd siab ntawm npoo av rau saum kwvyees rau tshim thiab nyob nrog cov chav uas raws cov phabntsa lub Tuamtsev sib txig. Ntu nruab nrab ntawd mus rau ntawm cov chav uas cov povthawj nyob dav nees nkaum tsib tshim puagncig lub Tuamtsev.

Lub Tsev uas Nyob Sab Hnubpoob

12Lub tsev nyob sab hnubpoob uas tig tuaj rau ntawm lub Tuamtsev lub tshavpuam, qhov dav muaj xya caum tshim, qhov ntev muaj cuaj caum tshim thiab cov phabntsa tuab tsib tshim.

Ntsuas Thoob Plaws Lub Tuamtsev

13Tus txivneej ntawd ntsuas thoob plaws lub Tuamtsev sab nraud qhov ntev muaj ib puas tshim. Thiab sab tom qab lub Tuamtsev mus rau ntawm lub tsev uas nyob sab hnubpoob muaj ib puas tshim; 14qhov dav ntawm hauv ntej lub Tuamtsev sab hnubtuaj thiab lub tshavpuam muaj ib puas tshim thiab. 15Nws ntsuas lub tsev qhov ntev mus rau sab hnubpoob nrog ob tog momkaum muaj ib puas tshim.

Txhua Yam Ntawm Lub Tuamtsev

 Lub qhovrooj uas mus rau hauv lub Tuamtsev, Chav Dawbhuv, thiab Chav uas Dawbhuv kawg nkaus 16puavleej yog muab txiag ntoo xov hauv taw ntsa mus nto plaws rau saum cov qhovrai. Cov qhovrai puavleej muaj daim kaw. 17Cov phabntsa sab hauv lub Tuamtsev, luag txaug duab thoob plaws hauv taw ntsa mus rau saud txij nkaus cov qhovrooj 18yog txaug ua duab toovlaj thiab duab qhelunpees, ib tug quas ib tug thoob plaws sab phabntsa. Ib tug qhelunpees twg muaj ob lub ntsejmuag: 19Lub ntsejmuag neeg tig rau sab uas muaj tsob toovlaj, lub ntsejmuag tsov ntxhuav tig dua rau lwm sab uas muaj tsob toovlaj thiab. Txaug li ntawd thoob plaws cov phabntsa 20hauv taw ntsa mus txij nkaus cov qhovrooj. 21Cov ncej qhovrooj ntawm Chav Dawbhuv ua plaub fab.

Lub Thaj Uas Muab Ntoo Txua

 Ntawm hauv ntej Chav uas Dawbhuv kawg nkaus muaj ib yam zoo li 22lub thaj uas muab ntoo txua, qhov siab muaj peb tshim thiab qhov dav muaj ob tshim. Cov ceg, tus tab, thiab cov thaiv puavleej yog ntoo. Tus txivneej ntawd hais rau kuv hais tias, “Lub rooj no yog lub uas txawb rau ntawm tus TSWV xubntiag.”

Cov Qhovrooj

23Muaj dua ib lub qhovrooj mus rau ntawm Chav Dawbhuv thiab muaj ib lub mus rau hauv Chav uas Dawbhuv kawg nkaus. 24Ob lub qhovrooj ntawd puavleej muaj ob daim txiag qhovrooj uas qhib tau rau ob sab. 25Luag txaug tej duab toovlaj thiab tej duab qhelunpees rau cov txiag qhovrooj ntawm Chav Dawbhuv ib yam li cov uas luag txaug rau ntawm tej phabntsa. Thiab luag muab ntoo los ntsia ua lub qhovrooj sab nraud. 26Chav ntawm ob sab phabntsa puavleej muaj qhovrai, thiab luag txaug tej duab toovlaj rau ntawm cov phabntsa.