48

Máh Tỗp Bữn Roap Tâm Cutễq

1“Nâi la dũ ramứh tỗp I-sarel bữn roap pún cutễq. Dâu lứq tâng coah angia pỡng bữn pún cutễq tỗp Dan. Raloan cutễq ki pỡq chu vil Hêt-lon toau toâq rana mut vil Lê-bô Hamat, chơ pỡq chu vil Hasar E-nan coah angia pỡng vil Damac, cheq raláp Hamat. Ngkíq, pún cutễq tỗp Dan cỡt raloan yỗn nheq tữh cruang I-sarel noap tễ coah angia mandang loŏh toau toâq coah angia mandang pât.
2“Tớt cớp raloan cutễq tỗp Dan, tễ coah angia mandang loŏh yỗn toau toâq coah angia mandang pât, la cutễq tỗp Asêr.
3“Tớt cớp raloan cutễq tỗp Asêr, tễ coah angia mandang loŏh yỗn toau toâq coah angia mandang pât, la cutễq tỗp Nep-tali.
4“Tớt cớp raloan cutễq Nep-tali, tễ coah angia mandang loŏh yỗn toau toâq coah angia mandang pât, la cutễq tỗp Ma-nasê.
5“Tớt cớp raloan cutễq Ma-nasê, tễ coah angia mandang loŏh yỗn toau toâq coah angia mandang pât, la cutễq tỗp Ep-ra-im.
6“Tớt cớp raloan cutễq Ep-ra-im, tễ coah angia mandang loŏh yỗn toau toâq coah angia mandang pât, la cutễq tỗp Ruben.
7“Tớt cớp raloan cutễq Ruben, tễ coah angia mandang loŏh yỗn toau toâq coah angia mandang pât, la cutễq tỗp Yuda.
8“Tớt cớp raloan cutễq Yuda, tễ coah angia mandang loŏh toau toâq coah angia mandang pât cóq bữn muoi pún cutễq dŏq miar, la‑a 25,000 coat cớp cuti ki li cớp pún cutễq muoi tỗp tễ coah angia mandang loŏh yỗn toau toâq coah angia mandang pât. Mpứng dĩ pún cutễq ki la ntốq yỗn táng Dống Sang Toâr.
9“Máh ntốq cutễq anhia tampễq dŏq miar khong Yiang Sursĩ, cutễq ki cóq cuti 25,000 coat, la‑a 10,000 coat. 10Máh cũai tễng rit sang ndỡm cutễq miar nâi. Tễ angia mandang loŏh yỗn toau toâq angia mandang pât, cutễq miar nâi cỡt pún tỗp alới. Tâng coah angia pỡng, cutễq nâi cuti 25,000 coat; coah angia mandang pât la‑a 10,000 coat; coah angia mandang loŏh la‑a 10,000 coat; cớp coah angia pưn cuti 25,000 coat. Tâng mpứng dĩ tâm cutễq nâi bữn Dống Sang Toâr. 11Ntốq miar nâi cỡt pún yỗn máh cũai tễng rit sang tễ tŏ́ng toiq Sadôc. Alới ki yống pacái lứq máh santoiq cứq khoiq patâp, cỡp tỡ bữn táq lôih machớng cũai I-sarel canŏ́h, ariang cũai canŏ́h tễ tỗp Lê-vi khoiq táq. 12Ngkíq, tỗp alới bữn roap muoi pún cutễq cheq ntốq miar khong Yiang Sursĩ, tĩng cớp cutễq tỗp Lê-vi.
13“Tâm cutễq ca anoat yỗn tỗp Lê-vi ỡt kễng cutễq anoat yỗn máh cũai tễng rit sang. Cutễq ki la cuti cớp la‑a machớng cớp cutễq máh cũai tễng rit sang, cuti 25,000 coat, la‑a 10,000 coat. 14Chỗi yỗn alới chếq tỡ la rapĩen muoi ntốq léq tễ cutễq alới. Chỗi yỗn alới rapĩen cũai ndỡm cutễq nâi, yuaq cutễq nâi la ntốq miar khong Yiang Sursĩ.
15“Ntốq cutễq noâng clữi ki, la‑a 5,000 coat, cuti 25,000 coat, cutễq ki cỡt ntốq miat, dŏq yỗn máh cũai proai ỡt, tỡ la táq ruang bát. Cớp bữn muoi vil tâng mpứng dĩ tâm cutễq ki. 16Vil nâi bữn pỗn coah lĩ-ralĩ nheq, dũ coah la 4,500 coat. 17Cớp bữn cutễq miat chũop vil nâi dũ coah, la‑a 250 coat. 18Cutễq noâng clữi yáng tiah ntốq miar khong Yiang Sursĩ la neq: Tĩng cutễq miar ki coah angia mandang loŏh, la‑a 10,000 coat; cớp coah angia mandang pât, la‑a 10,000 coat. Máh sarnóh tâng cutễq nâi cỡt crơng sana cũai táq ranáq tâng vil nâi. 19Cũai I-sarel tễ dũ tỗp tâng vil nâi, têq chóh máh sarnóh sarbống tâng cutễq ki. 20Ngkíq nheq tữh cutễq nâi, dếh ntốq dŏq miar khong Yiang Sursĩ cớp cutễq vil ndỡm, pỗn coah lĩ-ralĩ nheq, la 25,000 coat.
21“Bar ntốq cutễq coah angia mandang loŏh cớp coah angia mandang pât ca clữi tễ ntốq miar khong Yiang Sursĩ cớp cutễq vil, ki cỡt khong án ca sốt. Dũ ntốq nâi cỡt la‑a 25,000 coat cớp la‑a toâq pỡ raloan cruang I-sarel tâng coah angia mandang loŏh cớp coah angia mandang pât. Tâng mpứng dĩ cutễq nâi bữn cutễq miar dŏq yỗn cứq, pún cutễq khong máh cũai tễng rit sang, cớp Dống Sang Toâr. 22Ngkíq, cutễq tỗp Lê-vi ndỡm cớp cutễq vil ki ỡt mpứng dĩ cutễq khong án ca sốt. Cớp cutễq án ca sốt ỡt mpứng dĩ bar coah raloan cutễq tỗp Yuda cớp tỗp Ben-yamin.

Cutễq Pún Tỗp Canŏ́h

23“Nâi la pún cutễq chiau yỗn máh tỗp canŏ́h. Pún cutễq yỗn tỗp Ben-yamin ỡt coah pưn cutễq khong án ca sốt, cuti ariang raloan cutễq cruang I-sarel tễ coah angia mandang loŏh toau toâq coah angia mandang pât.
24“Tỗp Si-mê-ôn bữn muoi pún cutễq coah pưn cutễq tỗp Ben-yamin la tễ angia mandang loŏh yỗn toau toâq angia mandang pât.
25“Tĩng cớp raloan cutễq tỗp Si-mê-ôn tễ angia mandang loŏh yỗn toau toâq coah angia mandang pât la cutễq tỗp I-sacar.
26“Tớt cớp raloan cutễq I-sacar tễ angia mandang loŏh yỗn toau toâq coah angia mandang pât la cutễq tỗp Sa-bulôn.
27“Tớt cớp raloan cutễq Sa-bulôn tễ angia mandang loŏh yỗn toau toâq angia mandang pât la cutễq tỗp Cát.
28“Cutễq coah angia pưn ca khoiq chiau yỗn tỗp Cát, raloan cutễq ki la tễ vil Tamar toau toâq mec dỡq Mê-ri-ba Cadet, chơ atứng achỗn puai crỗng Ê-yip-tô yỗn toau toâq dỡq mưt Mê-di-tarian.
29“Nheq cutễq nâi la khoiq chiau yỗn dũ tỗp I-sarel. Yiang Sursĩ Ncháu Nheq Tữh Cũai pai máh santoiq nâi.

Máh Ngoah Toong Vil

30“Nâi la máh ngoah toong mut vil ki, bữn pỗn lám viang, cuti 4,500 coat, machớng nheq. 31Máh ngoah toong vil nâi, noau amứh puai ramứh máh tỗp I-sarel. Coah angia pỡng, bữn pái ngoah toong ramứh Ruben, Yuda, cớp Lê-vi.
32“Coah angia mandang loŏh, bữn pái ngoah toong ramứh Yô-sep, Ben-yamin, cớp Dan.
33“Coah angia pưn, bữn pái ngoah toong ramứh Si-mê-ôn, I-sacar, cớp Sa-bulôn.
34“Coah angia mandang pât, bữn pái ngoah toong ramứh Cát, Asêr, cớp Nep-tali.
35“Chiaq lavíng vil ki la 18,000 coat. Noap tễ sanua toau chumát, noau amứh vil nâi la Yiang Sursĩ Ỡt Tâng Ntốq Nâi!”