41

Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Nyei Ting

1Wuov laanh mienh aengx dorh yie bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv, domh ting wuov. Ninh ziouc ndorqc ndiouh. Bung-bung jangv juqv ndorqc. 2Bieqc domh ting nyei jauv jangv ziepc ndorqc. I bung ga'hlen biaa ndorqc. Ninh yaac ndorqc domh ting gu'nyuoz ndaauv feix ziepc ndorqc, jangv nyic ziepc ndorqc.
3Ninh aengx bieqc gu'nyuoz wuov qongx. Bieqc nyei jauv i bung ga'hlen nyei ndiouh jangv i ndorqc. Bieqc nyei jauv jangv juqv ndorqc. Jauv bieqc nyei i bung ga'hlen nyei njongc jangv siec ndorqc. 4Ninh aengx ndorqc naaiv qongx ndaauv nyic ziepc ndorqc, jangv nyic ziepc ndorqc. Naaiv qongx yiem domh ting nyei wuov ndaangc maengx. Ninh gorngv mbuox yie, “Naaiv se ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx.”⟩

Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Siou Ga'naaiv Nyei Dorngx

5Ninh aengx ndorqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei njongc, hoz juqv ndorqc. Capv huing gormx ga'nyiec wuov deix qongx-qongx jangv biei ndorqc. 6Naaiv deix qongx maaih buo nzangh. Yietc nzangh lapv yietc nzangh. Nzangh nzangh maaih faah ziepc qongx. Zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei njongc maaih deix baetv cuotv nyei dorngx weic sengh ga'nyiec wuov deix qongx, bun naaiv deix capv cuotv nyei dorngx maiv zuqc bangc zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei njongc. 7Weih gormx ga'hlen naaiv deix qongx yietc nzangh jangv deix, yietc nzangh jangv deix. Yietc nzangh bangc yietc nzangh faaux. Naaiv deix qongx yietc zei hlang yietc zei jangv. Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ga'hlen maaih tei. Hnangv naaic, haaix dauh yiem ga'ndiev wuov nzangh oix faaux gu'nguaaic wuov nzangh oix zuqc gan naaiv deix tei yangh mbu'ndongx wuov nzangh faaux. 8Yie yaac buatc zaangc Tin-Hungh nyei biauv huing gormx nyei dorngx dinh faaux. Weih gormx wuov deix qongx nyei gorn-ndoqv hlang ndongc yietc diuh ndorqc nyei biaav, se juqv ndorqc. 9Wuov deix qongx ga'nyiec maengx nyei njongc hoz biaa ndorqc. Dinh daaih zengc njiec nyei ndau corc maaih biaa ndorqc. Yiem naaiv deix capv cuotv nyei dorngx 10mingh taux sai mienh wuov deix biauv mbu'ndongx kungx nyei dorngx maaih nyic ziepc ndorqc jangv weih gormx zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 11Capv cuotv ga'hlen wuov deix qongx-qongx nyei gaengh huin mingh dinh daaih zengc njiec nyei ndau. Maaih yietc dauh gaengh huin mingh baqv bung, maaih yietc dauh huin mingh naamh bung. Weih gormx zengc njiec nyei ndau maaih biaa ndorqc jangv.

Fai Bung Maengx Nyei Biauv

12Maaih norm biauv huin mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv fai bung maengx wuov deix kungx-dorngx. Wuov norm biauv jangv cietv ziepc ndorqc, ndaauv juov ziepc ndorqc. Weih gormx nyei njongc hoz biaa ndorqc.

Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Nyei Ciqv-Cunx

13Wuov laanh mienh aengx ndorqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv, maaih yietc baeqv ndorqc ndaauv. Zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux nqa'haav maengx nyei kungx-dorngx caux biauv aengx caux wuov norm biauv nyei njongc maaih yietc baeqv ndorqc ndaauv. 14Zaangc Tin-Hungh nyei biauv dong bung maengx, liemh biauv liemh laatc gu'nyuoz nyei kungx-dorngx, ndaauv yietc baeqv ndorqc.
15Ninh aengx ndorqc yiem fai bung huin zaangc Tin-Hungh nyei biauv nqa'haav nqaang wuov norm biauv, liemh i bung ga'hlen nyei njongc, maaih yietc baeqv ndorqc ndaauv.

Zorng Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Gu'nyuoz

 Zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux capv cuotv biauv ga'nyiec nza'hmien maengx nyei dorngx, gu'nyuoz nyei domh ting caux Gauh Cing-Nzengc Jiex Nyei Dorngx 16maaih ndiangx-benv naetv jienv njongc. Buo qongx zungv maaih fong muonh weih gormx yaac maaih fong muonh nyei qorng ndo nyei. Doix jienv gaengh ndaangc maaih ndiangx-benv naetv jienv yiem ga'ndiev ndau taux fong muonh. Naaiv deix fong muonh maaih ga'naaiv mbaeqc jienv. 17Liemh gaengh gu'nguaaic kungx nyei dorngx, maiv gunv yiem gu'nyuoz jiex wuov qongx fai ga'nyiec wuov qongx, yiem gu'nyuoz jiex wuov qongx caux domh ting weih gormx nyei njongc maaih diu daaih nyei fangx, 18hnangv ⟨ke^lu^mbim⟩ caux daau-ndiangx nyei fangx. I dauh ke^lu^mbim mbu'ndongx maaih zungh daau-ndiangx. Dauh dauh ke^lu^mbim maaih i norm hmien. 19Mienh nyei hmien huin mingh wuov bung daau-ndiangx. Sienh lunx nyei hmien huin naaiv bung daau-ndiangx. Ziangh norm biauv gu'nyuoz maaih naaiv deix fangx diu gormx. 20Yiem ga'ndiev ndau taux gaengh gu'nguaaic maaih ke^lu^mbim caux daau-ndiangx diu jienv njongc.
21Bieqc domh ting wuov dauh gaengh nyei gaengh zouc feix-bung fih njietv nyei. Yiem Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx nza'hmien maengx maaih nyungc ga'naaiv 22hnangv longc ndiangx zoux daaih nyei ziec-dorngh. Se buo ndorqc hlang, i ndorqc ndaauv, i ndorqc jangv. Naaiv norm ga'naaiv nyei gorqv caux sengh nyei ga'naaiv, liemh weih gormx dieh nyei ga'naaiv longc ndiangx zoux. Wuov laanh mienh mbuox yie, “Naaiv se yiem Ziouv nyei nza'hmien nyei dieh.” 23Domh ting caux Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx nyei gaengh, yietc kang maaih yietc doix. 24Yietc dauh gaengh maaih i kuaaiv. Yietc kuaaiv nzipv jienv haih koi mingh koi daaih. 25Bieqc domh ting nyei gaengh diu jienv ke^lu^mbim caux daau-ndiangx hnangv diu jienv njongc wuov nor. Capv cuotv nza'hmien maengx wuov qongx ga'nyiec maaih ndiangx mbaeqc jienv gu'nguaaic. 26Naaiv qongx i bung maaih fong muonh, fong muonh nyei qorng ndo nyei. I bung njongc ga'hlen diu jienv daau-ndiangx.