45

Tej uas Yog Tus TSWV Tug

1Thaum nej muab lub tebchaws faib rau txhua xeem, nej yuav tsum tshwj ib thaj av hauv lub tebchaws rau tus TSWV ua qhov chaw dawbhuv. Qhov ntev muaj nees nkaum tsib txhiab tshim thiab qhov dav muaj nees nkaum txhiab tshim. 2Thaj av uas cia ua lub Tuamtsev ua xwmfab xwmmeem, ib phab twb muaj tsib puas tshim. Thiab txhua phab yuav tsum tseg av seem tsib caug tshim rau sab nraud. 3Ib nrab ntawm thaj av ntawd muab nees nkaum tsib txhiab tshim ntev thiab kaum txhiab tshim dav cia ua lub Tuamtsev uas yog qhov chaw dawbhuv kawg nkaus. 4Thaj av ntawd yog thaj uas dawbhuv hauv lub tebchaws thiab yog thaj uas tseg cia rau cov povthawj uas ua tus TSWV tes haujlwm hauv lub Tuamtsev. Thaj av ntawd cia ua tsev rau cov povthawj nyob thiab ua lub Tuamtsev. 5Ib nrab thaj av ntawd yog cia ua tsev rau cov Levis uas ua haujlwm hauv lub Tuamtsev. Lawv ua vaj ua tsev nyob hauv thaj av ntawd.
6Nej muab thaj av sab nraud uas nyob npuab thaj chaw dawbhuv, qhov ntev muaj nees nkaum tsib txhiab tshim thiab qhov dav muaj tsib txhiab tshim ua cov Yixalayees tug.

Thaj Av rau Tus Vajntxwv

7Nej tshwj ib thaj av rau tus vajntxwv uas kav lub tebchaws. Thaj av ntawd txij ntua ntawm thaj chaw dawbhuv sab hnubpoob mus txog rau ntug Hiavtxwv Meditelanes, thiab sab hnubtuaj mus txog rau tus ciamteb kawg. Thaj av ntawd qhov ntev, mas ntev ib yam li cov Yixalayees lub tebchaws tus ciamteb sab hnubtuaj mus rau sab hnubpoob. 8Thaj av ntawd yog tus vajntxwv uas kav tebchaws uas nyob rau hauv lub tebchaws Yixalayees tug, nws thiaj tsis txeeb tej av uas tseg ua cov Yixalayees tug.

Kevcai Rau Cov Nomtswv

9Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Nej cov nomtswv uas kav cov Yixalayees tau ua txhaum ntev los lawm! Nej cia li tseg tsis txhob quab yuam thiab tsimtxom cov pejxeem. Cia li ua qhov ncaj thiab ua qhov tseeb. Nej tsis txhob ntiab kuv cov neeg tawm hauv lawv lub tebchaws mus ntxiv lawm. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
10“Nej yuav tsum siv tus efas thiab lub npaj uas tsis ntxo luag:
11“Lub efas uas luj tej yam qhuav yuav tsum sib luag li lub npaj uas luj tej yam ua kua. Ib efas muaj ib feem ntawm ib haumes, thiab ib npaj los muaj ib feem ntawm ib haumes.
12“Qhov uas nej luj yog li no: nees nkaum kelas muaj ib sekees, rau caum sekees muaj ib minas.
13-15“Ntawm no yog hais txog kev fij khoom uas nej yuav tau fij: hmoov nplej, rau efas twg nej muab ib efas; hmoov pobkws, rau efas twg nej muab ib efas; roj txiv ntoo, kaum npaj twg nej muab ib npaj; (nej yuav tsum siv lub npaj los luj: kaum npaj muaj ib haumes, ib haumes thiab ib kaulas sib npaug.)
 “Yaj: nej cov Yixalayees yog leejtwg muaj ob puas tus yaj muab ib tug tuaj fij.
 “Nej yuav tau coj tej qoobloo tuaj fij, tej tsiaj uas hlawv fij tagnrho, thiab tej tsiaj uas fij ua kev sib raug zoo kuv thiaj yuav zam nej lub txim. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
16“Tagnrho cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws yuav tsum coj tej khoom fij tuaj rau tus vajntxwv uas kav cov Yixalayees. 17Tus vajntxwv tes haujlwm yog muab tej tsiaj uas tua hlawv fij tagnrho, tej qoobloo thiab muab tej cawv txiv hmab fij ua khoom theej txhoj rau cov Yixalayees thaum ua Kevcai Hli Xiab, hnub Xanpataus thiab lwm yam kevcai. Nws yog tus muab tej tsiaj fij daws txim, fij tej qoobloo, tej tsiaj uas hlawv fij tagnrho thiab tej khoom uas fij ua kev sib raug zoo, kuv thiaj tshem cov Yixalayees tej kev txhaum.”

Tej Kevcai

(Khiavdim 12.1-20; Levis Kevcai 23.33-43)

18Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Lub ib hlis ntuj hnub xiab ib, koj yuav tsum muab ib tug ntsuag nyuj uas tsis muaj ib qho phem li tuaj tua ua khoom fij ntxuav lub Tuamtsev. 19Tus povthawj yuav muab ib co ntshav ntawm tus tsiaj uas tua fij daws txim coj mus pleev rau lub Tuamtsev ob tug ncej qhovrooj, plaub cegkaum thaj thiab cov ncej roojvag uas mus rau chav sab hauv. 20Lub ib hlis ntuj hnub xiab xya koj ua ib yam nkaus li uas koj ua hnub xiab ib, nyob tsam muaj tej tus yuam kev ua txhaum lossis tsis quavntsej nws tej kev txhaum. Koj thiaj li ntxuav tau lub Tuamtsev kom huv.
21“Lub ib hlis ntuj hnub kaum plaub nej yuav tsum pib ua Kevcai Hla Dhau. Xya hnub ntawd nej noj tej ncuav uas tsis xyaw keeb xwb. 22Thawj hnub tus vajntxwv yuav tsum muab ib tug ntsuag nyuj tua fij daws nws thiab cov pejxeem sawvdaws lub txim. 23Xya hnub uas ua kevcai ntawd ib hnub twg tus vajntxwv yuav tsum fij ib tug ntsuag nyuj thiab ib tug laug yaj uas tsis muaj ib qho phem li hlawv tagnrho fij rau tus TSWV. Thiab xya hnub ntawd, ib hnub twg nws muab ib tug laug tshis tua fij daws txim. 24Nws muab ib efas hmoov nplej fij nrog ib tug nyuj, ib efas hmoov nplej fij nrog ib tug yaj thiab ib efas hmoov nplej twg xyaw peb hwj roj txiv ntoo.
25“Lub xya hlis ntuj hnub kaum tsib uas pib ua kevcai nyob tsev pheebsuab, tus vajntxwv yuav tsum fij tej tsiaj uas muab hlawv tagnrho, tej tsiaj uas hlawv fij daws txim, tej qoobloo thiab tej roj txiv ntoo ib yam li ua kevcai hla dhau.”