45

Ziouv Nyei Buonc Ndau

1“ ‘+“Meih mbuo paaiv ndau benx nzipc nyei buonc, oix zuqc fongc horc buonc benx Ziouv nyei cing-nzengc ndau, ndaauv i waanc biaa cin ndorqc, jangv yietc waanc ndorqc. Yiem gu'nyuoz nyei yietc zungv ndau benx cing-nzengc ndau. 2Yiem naaiv deix ndau gu'nyuoz oix zuqc maaih qongx ndau weic singx dinc, ndaauv hmz baeqv ndorqc, jangv hmz baeqv ndorqc feix-bung. Huing nzuonx ga'hlen oix zuqc maaih dorngx kungx hmz ziepc ndorqc. 3Yiem naaiv deix cing-nzengc ndau, oix zuqc ndorqc zorqv cuotv buonc ndaauv i waanc biaa cin ndorqc, jangv yietc waanc ndorqc. Yiem naaiv gu'nyuoz oix zuqc liepc singx dinc, se ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx.⟩ 4Naaiv deix ndau benx cing-nzengc nyei buonc, se bun sai mienh, dongh yiem singx dinc gu'nyuoz mingh nitv fatv Ziouv fu-sux ninh wuov deix sai mienh. Naaiv deix ndau benx ninh mbuo zoux ganh nyei biauv nyei dorngx yaac benx cing-nzengc dorngx weic singx dinc. 5Aengx maaih buonc ndau, ndaauv i waanc biaa cin ndorqc, jangv yietc waanc ndorqc. Naaiv deix ndau benx yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv fu-sux wuov deix Lewi Mienh nyei ndau weic benx ninh mbuo nyei buonc liepc zingh yiem.
6“+‘+“Nitv jienv dingc benx cing-nzengc dorngx nyei buonc ndau oix zuqc paaiv buonc benx zingh nyei dorngx, jangv biaa cin ndorqc, ndaauv i waanc biaa cin ndorqc. Benx I^saa^laa^en nyei yietc zungv zeiv-fun nyei buonc.
7“ ‘+“Hungh diex nyei ndau oix zuqc yiem cing-nzengc nyei ndau caux liepc zingh nyei ndau i bung ga'hlen, yiem fai bung ga'hlen cuotv mingh fai bung, dong bung ga'hlen cuotv mingh dong bung. Yiem fai bung taux dong bung nyei gapv-jaaix se caux yietc fingx I^saa^laa^en Mienh nyei ndau fih ndaau. 8Naaiv deix ndau yiem I^saa^laa^en mbu'ndongx paaiv benx hungh nyei buonc. Yiem naaiv mingh hungh diex maiv aengx zeix yie nyei baeqc fingx. Mv baac hungh oix bun ninh mbuo ziux ninh mbuo nyei fingx duqv ninh mbuo nyei ndau.”

Hungh Oix Zuqc Ei Jienv Nyei Leiz

9“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “O I^saa^laa^en nyei hungh aah! Gaux aqv. Meih mbuo oix zuqc guangc nqoi zoux doqc, zeix mienh nyei sic. Oix zuqc zoux baengh fim nyei jauv caux horpc nyei jauv. Meih mbuo oix zuqc guangc nqoi maiv dungx zunc yie nyei baeqc fingx leih nqoi ninh mbuo nzipc nyei ndau.” Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, 10“Meih mbuo oix zuqc longc nziang duqv horpc nyei tin-baengh dangv. Hlaau ga'naaiv oix zuqc hlaau horpc. 11E^faa caux mbatc oix zuqc doix, hlo faix fih hnangv nyei. Yietc mbatc se yietc ho^me nyei ziepc gouv nyei yietc gouv. Yietc e^faa benx yietc ho^me ziepc gouv nyei yietc gouv. Oix zuqc longc ho^me benx mienh yietc gau longc hlaau nyei soux mouc. 12Yietc se^kenx oix zuqc maaih nyic ziepc ge^laa. Biaa se^kenx oix zuqc za'gengh biaa se^kenx, ziepc se^kenx oix zuqc za'gengh ziepc se^kenx. Meih mbuo nyei mi^naa oix zuqc maaih hmz ziepc se^kenx.

Fongc Horc Caux Jiex Zipv Nyei Jauv

13“ ‘+“Naaiv se meih mbuo oix zuqc fongc horc nyei ga'naaiv. Yietc ho^me mbiauh witv oix zuqc fongc horc yietc e^faa juqv gouv nyei yietc gouv. Yietc ho^me mbiauh mbaali oix zuqc fongc horc yietc e^faa juqv gouv nyei yietc gouv. 14Meih mbuo fongc horc nyei ga'lanv youh, yietc ko^laa. Oix zuqc fongc horc yietc mbatc ziepc gouv nyei yietc gouv. (Yietc ko^laa caux yietc ho^me fih ndongc nyei, maaih ziepc mbatc.) 15Yiem I^saa^laa^en nyei norm-norm nyiemz nyei miev-ciangv, mouz nyic baeqv dauh ba'gi yungh oix zuqc fongc horc yietc dauh. Naaiv se zoux ziec nyei laangh ziqc caux buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv, weic tengx baeqc fingx fiqv zuiz.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac. 16“Ziangh norm deic-bung nyei baeqc fingx oix zuqc dorh naaiv deix ga'naaiv fongc horc bun I^saa^laa^en nyei hungh. 17Hungh ganh nyei buonc se oix zuqc weic jiex nyei zipv, se Siang-Hlaax caux Dingh Gong Hnoi caux I^saa^laa^en Mienh dingc daaih nyei yietc zungv zipv, bun fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv, caux fongc horc nyei laangh ziqc, caux ciev ziec nyei ga'naaiv. Ninh oix zuqc mbenc ga'naaiv fiqv zuiz, caux fongc horc ziec nyei laangh ziqc, caux buov ziec nyei, caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv, weic fiqv I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei zuiz.”
18“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Zih hlaax saeng-yietv meih oix zuqc longc dauh maiv maaih dorngx nqemh nyei ngongh gouv lunx weic saax singx dinc cing-nzengc. 19Sai mienh oix zuqc zorqv deix ziec weic fiqv zuiz nyei saeng-kuv nziaamv zaix zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gaengh zouc caux ziec-dorngh kuang bieqc wuov deix dorngx nyei biei norm gorqv, caux gu'nyuoz wuov kang laatc gaengh nyei gaengh zouc. 20Naaiv norm hlaax saeng-cietv oix zuqc weic caqv-bouc fai maiv gorqc jaang baamz zuiz nyei haaix dauh mienh fiqv zuiz. Meih oix zuqc hnangv naaiv weic zaangc Tin-Hungh nyei biauv fiqv zuiz.
21“ ‘+“Zih hlaax ziepc feix wuov hnoi oix zuqc jiex ⟨Siex Maengc Zipv.⟩ Siec hnoi gu'nyuoz oix zuqc nyanc maiv an bingv nyei njuov. 22Dongh wuov hnoi hungh diex oix zuqc weic ganh yaac weic guoqv gu'nyuoz nyei zuangx baeqc fingx liuc leiz dauh ngongh gouv lunx zoux ziec fiqv zuiz nyei ga'naaiv. 23Jiex zipv nyei siec hnoi gu'nyuoz, hnoi-hnoi ninh oix zuqc liuc leiz fongc horc siec dauh maiv maaih dorngx nqemh nyei ngongh gouv lunx caux siec dauh ba'gi yungh gouv zoux buov ziec nyei ga'naaiv. Yaac oix zuqc hnoi-hnoi longc dauh yungh gouv ziec fiqv zuiz. 24Ninh yaac oix zuqc liuc leiz fongc horc nyei laangh ziqc. Yietc dauh ngongh gouv oix zuqc maaih yietc tongv lengh Laangh ziqc caux jienv fongc horc. Yietc dauh yungh gouv yaac oix zuqc longc yietc tongv lengh laangh ziqc caux jienv fongc horc. Yietc tongv lengh laangh ziqc oix zuqc longc biei gorngc ga'lanv youh caux jienv.
25“ ‘+“Taux cietv hlaax ziepc hmz wuov hnoi, jiex zipv nyei siec hnoi gu'nyuoz, hungh diex oix zuqc hnangv naaiv liuc leiz fongc horc weic fiqv zuiz caux fongc horc buov ziec caux fongc horc nyei laangh ziqc caux ga'lanv youh.”