10

Tus TSWV Lub Tshwjchim Tawm Hauv Lub Tuamtsev Lawm

1Kuv tsa muag ntsia qhov uas zoo li lub ntuj ncaj ntawm cov qhelunpees taubhau rau saud, kuv pom muaj ib yam zoo li lub zwmtxwv uas yog muab cov qe zeb xafiles ua. 2Vajtswv hais rau tus txivneej hnav ris tsho ntaubmag hais tias, “Koj cia li chaws kis nruab nrab ntawm cov log uas nyob hauv qab cov qhelunpees thiab muab phoovtes yawm cov hluavncaig uas cig liab ploog nqa los; thiab coj mus w kom thoob plaws lub nroog.”
 Kuv ntsia ntsoov tus txivneej ntawd mus.
3Thaum nws mus rau hauv, cov qhelunpees tseem tabtom sawv ntawm lub Tuamtsev sab nrad thiab muaj huab los puv nkaus chav hauv plawv. 4Tus TSWV lub tshwjchim txawm tawm ntawm cov qhelunpees mus rau ntawm txojkev uas mus rau hauv lub Tuamtsev. Ces huab txawm los qhwv nkaus lub Tuamtsev thiab tus TSWV lub tshwjchim ci ntsa iab puv nkaus hauv chav tsev ntawd. 5Cov qhelunpees ntxuaj tis nrov heev ua rau cov neeg uas nyob sab nraum chav ntawd hnov huv tibsi. Lub suab ntawd nrov ib yam li Vajtswv tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus lub suab.
6Thaum tus TSWV hais kom tus txivneej uas hnav ntaubmag mus muab cov hluavncaig ntawm kis nruab nrab cov log hauv qab cov qhelunpees, tus txivneej ntawd txawm mus sawv ze ntawm ib lub log. 7Cov qhelunpees ib tug txawm cev tes mus muab ob peb lub hluavncaig los tso rau hauv tus txivneej uas hnav ris tsho ntaubmag txhais tes, tus txivneej ntawd nqa cov hluavncaig thiab tawm mus lawm.
8Kuv pom cov qhelunpees txhua tus muaj ib yam zoo li neeg txhais tes nyob hauv qab lawv txhua phab tis. 9-10Kuv tseem pom plaub lub log zoo ib yam nkaus, ib lub log nyob ib sab ntawm ib tug qhelunpees. Cov log ntawd ci ib yam li cov qe zeb muaj nqis, thiab txhua lub log nyias tseem muaj dua nyias ib lub log dhos rau ntawm ceg kaum sab xis. 11Thaum cov qhelunpees mus kev, lawv yeej mus tau rau txhua phab tsis tas tig li. Lawv yeej mus tau ua ke rau txhua phab raws li lawv xav mus. 12Lawv tej cev, tej nraubqaum, tej tes, tej tis thiab tej log puavleej muaj qhovmuag huv tibsi. 13Cov log ntawd zoo ib yam li cov uas kuv twb xub pom hauv thawj zaj yogtoog lawm.
14Txhua tus qhelunpees twg muaj plaub lub ntsejmuag. Lub ib zoo li tus heev nyuj lub, lub ob zoo li neeg lub, lub peb zoo li tsov ntxhuav lub thiab lub plaub zoo li dav lub. 15(Lawv yog tib co qhelunpees uas kuv pom ntawm ntug Dej Khenpales.) Thaum cov qhelunpees ntawd ya rau saum nruab ntug, 16cov log nrog lawv mus thiab. Thaum lawv nthuav tis ya los cov log yeej nrog lawv mus ua ke. 17Thaum cov qhelunpees nres los cov log kuj nres; thiab thaum cov qhelunpees ya los cov log kuj ya thiab, rau qhov cov qhelunpees yog cov uas tswj cov log ntawd.
18Tamsim ntawd tus TSWV lub tshwjchim uas ci ntsa iab txawm tawm ntawm txojkev uas mus rau hauv lub Tuamtsev mus nres ncaj rau saum cov qhelunpees. 19Thaum kuv tseem saib ntsoov, cov qhelunpees txawm nthuav tis ya hauv ntiajteb no mus, ces cov log txawm ya nrog lawv mus lawm. Lawv mus nres rau ntawm lub roojvag sab hnubtuaj ntawm lub Tuamtsev, thiab tus TSWV lub tshwjchim uas ci ntsa iab los qhwv nkaus cov qhelunpees ntawd. 20Kuv tseem nco tau hais tias yog tib co qhelunpees uas kuv twb xub pom nyob hauv qab cov Yixalayees tus Vajtswv ntawm ntug Dej Khenpales.
21Cov qhelunpees ntawd txhua tus muaj plaub lub ntsejmuag, plaub phab tis thiab muaj ib yam zoo li neeg txhais tes nyob hauv qab lawv txhua phab tis. 22Lawv cov ntsejmuag zoo ib yam li cov ntsejmuag uas kuv twb xub pom nyob ntawm ntug Dej Khenpales. Txhua tus qhelunpees mus ncaj nraim rau tom hauvntej.