44

Lub Roojvag Sab Hnubtuaj

1Tus txivneej ntawd coj kuv mus rau ntawm lub roojvag sab nraud uas nyob ntawm lub Tuamtsev sab hnubtuaj. Lub roojvag ntawd luag muab kaw lawm, 2thiab tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Lub roojvag no yuav kaw thiab tsis qhib. Tsis pub leejtwg qhib thiab mus lub roojvag no li, rau qhov tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tau mus lub roojvag no lawm. Lub roojvag no yuav kaw mus li. 3Tsuas yog tus vajntxwv thiaj mus tau qhov ntawd thiab noj tau tej zaub mov dawbhuv ntawm kuv lub rooj. Nws los thiab tawm ntawm lub roojvag no mus xwb.”

Kevcai Mus Hauv Lub Tuamtsev

4Ces tus txivneej ntawd coj kuv ntawm lub roojvag sab qaumteb mus rau ntawm hauv ntej lub Tuamtsev. Thaum kuv tsa qhovmuag ntsia, kuv pom tus TSWV lub tshwjchim ci ntsa iab thoob plaws tus TSWV lub Tuamtsev. Kuv txhos caug ntua thiab nyo taubhau ti nkaus hauv av; 5tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj ua tib zoo mloog tej uas koj hnov thiab ua tib zoo saib tej uas koj pom. Kuv yuav qhia tej kevcai siv lub Tuamtsev rau koj. Koj nco ntsoov hais tias leejtwg thiaj mus tau rau hauv lub Tuamtsev thiab tawm rov los, thiab leejtwg mus tsis tau rau hauv lub Tuamtsev.
6“Koj cia li hais rau cov Yixalayees uas yog neeg ntxeev siab hais tias kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam; kuv yuav tsis cia nej ua kev phem kev qias ntxiv lawm. 7Lawv tau ua tsis huv rau kuv lub Tuamtsev, vim lawv cia cov neeg txawv tebchaws uas tsis ua kevcai txiav thiab tsis mloog kuv lus, mus rau hauv kuv lub Tuamtsev thaum nej tabtom muab tej roj thiab tej ntshav tsiaj fij rau kuv. Kuv haivneeg tau rhuav qhov uas kuv nrog lawv sib coglus lawm, vim tej kev phem kev qias uas lawv tau ua tas los. 8Lawv tsis ua cov saib thiab tu tej khoom dawbhuv hauv kuv lub Tuamtsev; lawv cia cov neeg txawv tebchaws ua tej haujlwm ntawd.
9“Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias tsis pub ib tug neeg txawv tebchaws uas tsis tau ua kevcai txiav thiab tsis mloog kuv tej lus mus rau hauv kuv lub Tuamtsev. Txawm yog cov neeg txawv tebchaws uas ibtxwm nrog cov Yixalayees nyob los tsis pub mus rau hauv li.”

Kevcai rau Cov Levis

10Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Kuv yuav rau txim rau cov Levis uas nrog cov Yixalayees yuam kev ua txhaum, tso kuv tseg thiab mus pe mlom lawm. 11Tsimnyog lawv ua kuv tes haujlwm hauv kuv lub Tuamtsev, zov tej roojvag, tu lub Tuamtsev, tua tej tsiaj uas cov neeg coj tuaj tua hlawv ua khoom fij theej txhoj thiab pab tej neeg sawvdaws. 12Tiamsis vim lawv coj cov Yixalayees mus pe mlom, qhov uas lawv ua li ntawd thiaj ua rau cov Yixalayees poob rau txojkev txhaum. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv coglus hais tias kuv yuav rau txim rau lawv. 13Tsis pub lawv ua cov povthawj uas ua kuv tes haujlwm lossis mus ze tej khoom dawbhuv lossis mus rau hauv Chav uas Dawbhuv kawg nkaus. Vim lawv ua kev phem kev qias kuv thiaj rau txim rau lawv. 14Kuv yuav tsa lawv ua cov zov lub Tuamtsev, cov hu nkauj thiab saib lwm yam haujlwm hauv lub Tuamtsev.”

Cov Povthawj

15Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Thaum cov Yixalayees tso kuv tseg, cov povthawj xeem Levis uas yog Xadaus cajces tseem muab lub siab npuab kuv thiab ua kuv tes haujlwm hauv lub Tuamtsev. Nimno lawv thiaj yog cov uas los cuag tau kuv thiab ua kuv tes haujlwm uas yog muab roj thiab ntshav tsiaj fij rau kuv. 16Lawv cov ntawd thiaj li mus tau rau hauv kuv lub Tuamtsev, fij khoom rau saum lub thaj, thiab ua cov coj kev pehawm Vajtswv hauv lub Tuamtsev. 17Thaum lawv los ntawm lub roojvag los rau hauv chav uas nyob hauv lub Tuamtsev, lawv yuav tsum hnav tej tsoos tsho ntaubmag. Tsis txhob hnav tej tsoos tsho ntaub plaub yaj, thaum lawv los ua haujlwm chav hauv lossis hauv lub Tuamtsev. 18Lawv hnav ris ntaubmag luv thiab muab ib pluaj ntaubmag pav taubhau, tiamsis tsis txhob hnav tej yam uas ua rau lawv nto hws. 19Ua ntej lawv tawm mus rau ntawm lub tshavpuam sab nraud uas cov neeg nyob, lawv yuav tsum hloov cov khaubncaws uas lawv hnav ua haujlwm cia rau hauv chav dawbhuv tso. Lawv mam li hnav tej khaubncaws uas lawv ibtxwm hnav, thiaj tsis ua rau tej neeg raug mob.
20“Tsis pub cov povthawj chais lawv tej plaubhau kom dulug lossis tseg lawv tej plaubhau kom ntev dhau, tiamsis yuav tsum txiav kom zoo saib. 21Tsis pub cov povthawj haus cawv txiv hmab ua ntej lawv mus rau chav uas nyob sab hauv. 22Tsis pub cov povthawj yuav pojnrauj, tsuas pub yuav tus nkaujxwb uas yog neeg Yixalayees lossis tus pojntsuam uas tus txiv yog povthawj xwb.
23“Cov povthawj yuav tsum qhia kom kuv haivneeg paub yam uas dawbhuv thiab yam uas tsis dawbhuv thiab kom paub yam uas huv thiab yam uas tsis huv. 24Thaum muaj plaub ntug, cov povthawj yog cov txiav txim raws li kuv tej kevcai. Lawv yuav ceev tej rooj noj rooj haus raws li kuv tej kevcai, kev tswjhwm thiab ceev hnub Xanpataus ua hnub tseemceeb.
25“Tsis pub cov povthawj mus kov tus neeg tuag uas yuav ua rau lawv tsis huv, lawv tsuas kov tau tus uas yog lawv niam lawv txiv, lawv cov menyuam lossis lawv tus tijlaug, tus kwv lossis tus muam uas tseem tsis tau yuav txiv xwb. 26Tom qab uas tus ntawd ua kevcai ntxuav kom huv lawm, nws yuav tau tos xya hnub 27nws mam li mus rau chav uas nyob hauv lub Tuamtsev thiab fij khoom ua kevcai ntxuav kom huv, nws thiaj rov mus ua tau haujlwm nyob hauv lub Tuamtsev. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.
28“Cov povthawj kev noj haus yog cov Yixalayees muab raws li kuv tau hais tseg lawm. Cov povthawj tsis muaj liaj tsis muaj teb ua lawv tug; kuv yog tus uas yug lawv. 29Tej khoom fij uas yog qoobloo, tej tsiaj uas coj tuaj theej txhoj thiab tej tsiaj uas coj tuaj fij daws txim puavleej yog muab ua zaub mov rau cov povthawj. Cov povthawj tau txhua yam uas cov Yixalayees coj tuaj rau kuv ua lawv tug. 30Txhua yam qoobloo uas nej sau tau, nej muab thawj tawb uas zoo tshaj ntawm thawj cov uas nej sau tau thiab txhua yam uas nej coj tuaj fij rau kuv yog cov povthawj tug. Txhua zaus uas nej cub ncuav, nej muab thawj lub rau cov povthawj, kuv thiaj foom koob hmoov rau nej tsevneeg. 31Cov povthawj yuav tsum tsis txhob noj tej noog lossis tej tsiaj uas nws tuag nws lossis tej tsiaj uas lwm tus tsiaj tom tuag hlo li.”