2

1hais tias, “Tub noobneej, koj cia li sawv. Kuv muaj lus yuav hais rau koj.” 2Thaum lub suab ntawd hais tagnrho, Vajtswv tus ntsujplig txawm los kav hlo kuv ua rau kuv sawv nres nroos, thiab kuv hnov ib lub suab hais ntxiv tias, 3“Tub noobneej, kuv yuav txib koj mus cuag cov Yixalayees. Lawv tau ntxeev siab tawmtsam kuv thiab lawv tseem ntxeev siab qees ib yam li lawv cov yawgkoob tau ua los lawm. 4Lawv tawvncauj thiab tsis hwm kuv, yog li ntawd kuv thiaj txib koj mus qhia rau lawv hais tias tus TSWV uas kav ib puas tsav yam yog tus hais tej lus no rau lawv. 5Txawm yog cov neeg ntxeev siab ntawd yuav nyiam mloog koj hais thiab tsis mloog los xij, lawv yuav paub hais tias muaj ib tug cev Vajtswv lus nrog lawv nyob lawm.
6“Tiamsis, tub noobneej, koj yuav tsum tsis txhob ntshai lawv lossis tej lus uas lawv hais. Lawv yuav tsis txaus siab thiab yuav saib tsis taus koj; yuav zoo li koj mus nyob hauv cov raubris teb. Txawm li ntawd los koj tsis txhob ntshai cov neeg ntxeev siab ntawd lossis tej lus uas lawv hais rau koj. 7Koj yuav tsum tau qhia rau lawv raws li kuv kom koj qhia, txawm yog lawv yuav mloog koj hais thiab tsis mloog los xij. Nco ntsoov hais tias lawv yeej yog neeg ntxeev siab thiab phem kawg li.
8“Tub noobneej, koj cia li mloog tej lus uas kuv hais rau koj. Koj tsis txhob ntxeev siab ib yam li lawv cov ntawd. Koj cia li rua qhovncauj thiab noj yam uas kuv yuav muab rau koj noj.” 9Kuv txawm pom dheev ib txhais tes tuav rawv ib thooj ntawv cev tuaj rau kuv. 10Txhais tes ntawd nthuav kiag thooj ntawv rau kuv saib, kuv pom muaj npe ntawv sau rau hauv thooj ntawv ntawd thoob plaws ob sab tibsi, muaj tej suab quaj tu siab kawg nkaus, tej suab quaj ntsuag thiab suab ntsaj sau rau hauv thooj ntawv ntawd.