25

Cev Vajtswv Lus Cem Cov Amoos

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li cev kuv tej lus cem cov Amoos. 3Koj hais kom lawv cia li mloog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus: Nej zoo siab qhov uas luag ua tsis huv rau kuv lub Tuamtsev, cov Yixalayees lub tebchaws ua suabpuam, thiab cov Yudas raug luag ntes mus. 4Vim nej zoo siab li ntawd, kuv yuav cia cov neeg uas nyob sab hnubtuaj tuaj tua yeej nej. Lawv yuav tuaj tsuam yeej tubrog thiab nyob hauv nej lub tebchaws. Lawv yuav tau noj nej tej txiv hmab thiab haus nej tej kua mis nyuj. 5Kuv yuav muab lub nroog Lanpas hloov ua chaw kaw ntxhuav thiab muab lub tebchaws Amoos ua chaw kaw yaj, nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.
6“Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li no: Nej npuaj teg thiab dhia pajpaws zoo siab heev. Nej saib tsis taus cov Yixalayees lub tebchaws. 7Vim nej ua li ntawd, kuv yuav muab nej cob rau lwm haivneeg cia luag tuaj huab thiab txeeb nej tug. Kuv yuav rhuav kom nej tunoob thiab ua tsis tau ib haivneeg lossis ib lub tebchaws. Nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”

Cev Vajtswv Lus Tawmtsam Cov Mau-am

8Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Vim cov Mau-am hais tias cov Yudas tsuas zoo li lwm haivneeg xwb; 9yog li ntawd, kuv yuav cia luag tuaj tua cov nroog uas tiv thaiv cov Mau-am tus ciamteb, cov nroog ntawd yog Npethes Yesimaus, Npa-as Me-oos thiab Kili-athayees. 10Kuv yuav cia cov neeg uas nyob sab hnubtuaj tuaj tua yeej cov Mau-am thiab cov Amoos kom cov Mau-am ua tsis tau ib haivneeg ntxiv lawm. 11Kuv yuav rau txim rau cov Mau-am, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”

Cev Vajtswv Lus Cem Cov Edoos

12Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Vim cov Edoos ua nruj ua tsiv pauj rau cov Yudas, ces thaum kawg lub txim thiaj los raug rau cov Edoos. 13Kuv hais rau sawvdaws paub hais tias kuv yuav rau txim rau cov Edoos, txhua tus neeg thiab tej tsiaj kom tuag tas huv tibsi. Kuv yuav ua kom lawv lub tebchaws ua suabpuam, txij ntua ntawm lub nroog Temas mus txog ntua rau lub nroog Dedas, thiab tej neeg yuav raug tua tuag tas rau hauv tshavrog. 14Kuv yuav cia kuv haivneeg Yixalayees ua pauj cov Edoos rau kuv, thiab lawv yuav ua rau cov Edoos raws li kuv txojkev chim. Cov Edoos thiaj yuav paub hais tias kuv txojkev rau txim hnyav npaum li cas.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.

Cev Vajtswv Lus Cem Cov Filitees

15Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Tub noobneej, cov Filitees ua nruj ua tsiv pauj rau cov neeg uas ibtxwm yog lawv cov yeebncuab, lawv thiaj muab cov neeg uas lawv ntxub rhuav puastsuaj tas. 16Yog li ntawd, kuv thiaj hais tias kuv yuav ua kom cov Filitees tunoob nrho. Kuv yuav ua rau cov uas seem nyob hauv lub tiaj nrag Filitees kom puastsuaj huv tibsi. 17Kuv yuav rau txim hnyav pauj rau lawv kom txaus nkaus. Lawv yuav raug kuv txojkev chim. Lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”