47

Tus Dej uas Txhawv Hauv Lub Tuamtsev

1Tus txivneej ntawd coj kuv rov los rau ntawm lub qhovrooj Tuamtsev. Muaj ib tug dej txhawv hauv qab lub qhovrooj ntws mus rau sab hnubtuaj (rau qhov lub Tuamtsev tig rau sab hnubtuaj). Tus dej ntawd ntws hauv qab lub Tuamtsev sab nrad mus hla lub thaj ceskaum sab qabteb. 2Tus txivneej ntawd coj kuv ntawm lub Tuamtsev mus rau pem lub roojvag sab qaumteb thiab ncig mus rau ntawm lub roojvag uas tig rau sab hnubtuaj, ces tug dej ntawd ntws tawm ntawm lub roojvag sab qabteb. 3Tus txivneej ntawd muab nws tus pas los ntsuas ntawm lub qhov uas dej txhawv mus rau sab hnubtuaj muaj ib txhiab tshim, thiab nws coj kuv nqis rau hauv dej; dej tob txij kuv pobtaws xwb. 4Nws ntsuas mus ntxiv ib txhiab tshim, dej tob txij kuv hauvcaug. Nws rov ntsuas mus ntxiv ib txhiab tshim, dej tob txij kuv duav lawm. 5Nws tseem rov ntsuas dua ib txhiab tshim ntxiv, dej tob heev ua rau kuv kwm tsis dhau lawm. Dej tob heev mus tsis tau li, yuav tau ua luamdej thiaj mus dhau xwb. 6Nws hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj sau tej no cia.”
 Ces tus txivneej ntawd txawm coj kuv rov mus rau tim ntug dej;
7thaum uas kuv mus txog rau tid, kuv pom muaj ntoo ntau ntau nyob raws ob sab ntug dej. 8Nws hais rau kuv hais tias, “Tus dej no ntws phua plhawv lub tebchaws mus rau sab hnubtuaj, mus tshuam lub hav Yauladees thiab ntws mus rau Hiavtxwv Tuag lawm. Thaum tus dej no ntws mus txog nram Hiavtxwv Tuag, cov dej no yuav hloov cov dej daw ntsev hauv hiavtxwv kom tsuag. 9Tus dej no ntws mus txog qhov twg, yuav muaj txhua yam tsiaj thiab muaj ntses coob nyob hauv. Tus dej no yuav ua rau Hiavtxwv Tuag tsuag, thiab tus dej no ntws mus txog qhov twg txhua tsav yam yuav muaj sia. 10Cov neeg nrhiav ntses yuav tuaj ziab lawv tej vas ntawm ntug hiavtxwv, txij ntua ntawm lub Qhovdej Enkedis mus txog rau ntawm lub Qhovdej Enekalayees. Lub pasdej ntawd yuav muaj ntau yam ntses nyob hauv ib yam li Hiavtxwv Meditelanes. 11Tiamsis tej pasdej thiab tej hav iav uas nyob raws ntug hiavtxwv yuav tsis tsuag. Tej dej ntawd yuav daw ntsev li qub. 12Muaj txhua yam ntoo uas txi txiv noj tau tuaj raws ob sab ntug dej. Cov ntoo ntawd tej nplooj tsis ntsws, tsis qhuav thiab txi txiv txhua lub hli, rau qhov muaj tus dej uas txhawv hauv lub Tuamtsev los yug cov ntoo ntawd. Cov ntoo ntawd tej txiv cia noj thiab tej nplooj cia ua tshuaj.”

Tej Ciamteb Hauv Lub Tebchaws Tshiab

13Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Ntawm no yog tej ciamteb hauv lub tebchaws uas muab faib rau kaum ob xeem Yixalayees, thiab xeem Yauxej tau ob npaug. 14Kuv tau coglus tseg rau nej cov yawgkoob lawm hais tias kuv yuav muab lub tebchaws no rau lawv ua lawv tug mus li; nimno nej cia li muab faib kom sawvdaws tau sib npaug zos.
15“Tus ciam sab qaumteb txij ntua ntawm ntug Hiavtxwv Meditelanes mus rau ntawm lub nroog Heloos, mus rau lub Dawm Hamas thiab mus rau lub nroog Xedas, 16mus rau ntawm lub nroog Npeluthas thiab Xinpelais (ob lub nroog no nyob ntu nruab ntawm lub nroog Damaxes thiab lub nroog Hamas), thiab mus rau ntawm lub nroog Tekoos uas nyob npuab tus ciamteb ntawm cheebtsam Haulas. 17Tus ciam sab qaumteb, txij ntua ntawm ntug Hiavtxwv Meditelanes mus rau ntawm lub Nroog Enoos, mus hla ntawm lub nroog Damaxes thiab lub nroog Hamas tus ciamteb mus rau sab qaumteb lawm.
18“Tus ciam sab hnubtuaj, txij ntua ntawm lub nroog Damaxes thiab lub nroog Haulas ntu nruab nrab uas yog tus Dej Yauladees ua ciam rau tebchaws Yixalayees nyob sab hnubpoob thiab cheebtsam Nkile-as nyob sab hnubtuaj, mus ti nkaus rau ntawm lub nroog Tamaj uas nyob ntawm ntug dej Hiavtxwv Tuag.
19“Tus ciam sab qabteb, txij ntua ntawm lub nroog Tamaj mus rau ntawm cov pasdej Kades Melinpas nce rau sab qaumteb hnubpoob raws cov Iziv tus ciamteb mus rau ntawm Hiavtxwv Meditelanes lawm.
20“Tus ciam sab hnubpoob yog raws ntug Hiavtxwv Meditelanes nce mus rau ntawm Hamas sab hnubpoob.
21“Cia li muab lub tebchaws no faib rau nej kaum ob xeem Yixalayees; 22lub tebchaws no yuav ua nej tug mus li. Cov neeg txawv tebchaws uas nrog nej nyob thiab lawv tej tubki uas yug hauv nej lub tebchaws muaj feem tau av los ua lawv tug thaum nej faib av. Nej yuav tsum ua zoo rau lawv ib yam li nej ua rau nej cov kwvtij Yixalayees, lawv muaj cai nrog nej cov Yixalayees txhua xeem rho ntawv faib av. 23Txhua tus neeg txawv tebchaws muaj feem nrog xeem uas lawv nrog nyob ntawd tau av los ua lawv tug. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tau hais li ntawd.”