26

Cev Vajtswv Lus Cem Cov Tiles

1Lub hli ntawd hnub xiab ib, xyoo kaum ib uas peb raug ntes mus, tus TSWV hais rau kuv hais tias: 2“Tub noobneej, cov neeg hauv lub nroog Tiles qw zoo siab hais tias, ‘Yeluxalees puastsuaj lawm! Nws tej kev lag kev luam tu lawm! Nws yuav tsis nrog peb sib tw lawm!’
3“Kuv yog Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais li no: Lub nroog Tiles, kuv yog koj tus yeebncuab ntag, kuv yuav coj ntau haivneeg tuaj tua koj, lawv yuav tuaj ib yam li tej nthwv dej hiavtxwv nphau. 4Lawv yuav tuaj rhuav tus ntsayeej uas thaiv nej lub nroog thiab tsoo nej tej chaw tsomfaj kom pob tas. Kuv yuav cheb tej hmoov av kom dulug, tsuas tseg lub pobzeb cia xwb. 5Cov neeg ntaus ntses yuav tuaj ziab lawv tej vas rau saum lub pobzeb uas nyob hauv hiavtxwv. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. Ntau haivneeg yuav tuaj huab lub nroog Tiles, 6thiab lawv yuav muab ntaj tua cov neeg hauv tej nroog uas nyob hauv nws lub tebchaws. Ces cov Tiles thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”
7Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yuav coj tus vajntxwv uas muaj hwjchim loj dua lwm tus vajntxwv tuaj tua lub nroog Tiles. Tus ntawd yog Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos. Nws yuav coj ib pab tubrog coob uas muaj nees, tsheb nees, thiab tubrog caij nees tuaj sab qaumteb tuaj. 8Cov neeg hauv tej nroog uas nyob hauv lub tebchaws ntawd yuav raug tua tuag tas. Cov yeebncuab yuav khawb av meem kom nce tau tus ntsayeej thiab lawv muab tej vuas ua daim thaiv hniav ntaj tuaj tua nej. 9Lawv yuav siv cuabyeej tuaj tsoo nej tej ntsayeej thiab siv tej nqaj hlaus tsoo nej tej chaw tsomfaj. 10Lawv cov nees yuav khiav ua pa av ncho auv niab tuaj voob nkaus nej. Cov nees luag tsheb los hla tej roojvag hauv lub nroog uas puas tas lawm; tej suab nrov ntseeg nkaws ua rau nej tej ntsayeej ua zog koog. 11Lawv cov tubrog caij nees yuav khiav tsaus nti hauv nej tej kev thiab muab ntaj tua nej cov neeg tuag pawglug. Nej tej ncej uas loj thiab khov yuav raug tsoo vau tas rau hauv av. 12Nej cov yeebncuab yuav huab nej tej nyiaj txiag thiab txeeb nej tej khoom lag luam. Lawv yuav tsoo nej tej ntsayeej thiab rhuav nej tej vajtse uas zoo kom puas tas. Lawv yuav coj tej pobzeb, tej ntoo thiab tej rojhmab mus pov rau hauv hiavtxwv. 13Kuv yuav ua kom nej tej suab hu nkauj thiab suab nkauj nogncas ntsiag. 14Kuv tsuas tseg lub pobzeb cia rau cov neeg ntaus ntses tau ziab lawv tej vas xwb. Nej yuav tsis tsim lub nroog ntawd ntxiv lawm. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.”
15Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau lub nroog Tiles hais tias, “Thaum luag tuaj tua yeej nej lawm, cov neeg uas nyob raws ntug hiavtxwv yuav hnov cov neeg uas raug luag tua tej suab quaj, ua rau lawv ntshai heev. 16Tagnrho cov vajntxwv uas nyob raws ntug hiavtxwv yuav nqis saum lawv tej zwmtxwv los. Lawv yuav hle lawv lub tsho loj thiab tej ris tsho tseg thiab zaum hauv av ua ibce tshee hnyo. Lawv ntshai tej xwm phem uas los raug nej, ua rau lawv tswj tsis tau qhov uas lawv tshee li. 17Lawv yuav hu zaj nkauj quaj ntsuag no rau nej hais tias:
  Lub nroog uas nto npe tshaj plaws puastsuaj lawm!
  Nws tej nkoj raug muab tshem tawm
   hauv hiavtxwv mus lawm.
  Koj thiab koj cov neeg uas kav tej
   hiavtxwv
  ua rau cov neeg uas nyob raws ntug
   hiavtxwv ntshai kawg li.
  18Hnub uas koj swb ua rau cov neeg
   uas nyob raws ntug hiavtxwv
  tshee hnyo thiab lawv txhua tus yoob tas,
   vim tej kev puastsuaj uas los raug koj.”
19Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yuav ua kom koj nyob do cuas li tej nroog uas puas tas tsis muaj neeg nyob lawm. Kuv yuav cia dej hiavtxwv los nyab koj. 20Kuv yuav xa koj mus rau hauv tubtuag teb thiab nrog cov neeg tiam thaum ub nyob. Kuv yuav cia koj mus nrog cov tuag hauv tubtuag teb nyob xyaw tej uas pob puas tas mus ibtxhis. Vim li ntawd yuav tsis muaj neeg los nyob hauv koj, thiab koj yuav tsis tau ua ib lub nroog rau cov neeg ciaj nyob lawm. 21Kuv yuav muab koj ua ib qho pivtxwv uas txaus ntshai heev, hnub ntawd yog koj hnub kawg. Neeg yuav nrhiav koj tiamsis nrhiav tsis tau.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.