37

Lub Hav Pobtxha Qhuav

1Tus TSWV lub hwjchim los kav hlo kuv, ces nws tus ntsujplig txawm coj kuv mus rau hauv lub hav uas muaj pobtxha puv nkaus. 2Tus TSWV coj kuv mus ncig thoob plaws lub hav ntawd, kuv pom muaj pobtxha nyob hauv ntau kawg li; cov pobtxha ntawd qhuav tas lawm. 3Tus TSWV nug kuv hais tias, “Tub noobneej, tej pobtxha no puas yuav ciaj sia taus lawm?”
 Kuv teb hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, tsuas yog koj tib leeg thiaj paub xwb!”
4Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj cia li cev kuv tej lus rau cov pobtxha no. Koj hais rau cov pobtxha qhuav no kom cia li mloog tus TSWV tej lus. 5Koj hais rau cov pobtxha no hais tias, tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau nej li no: Kuv yuav tshuab pa rau nej kom nej ciaj sia. 6Kuv yuav muab leeg, muab nqaij, muab tawv los qhwv nej, thiab kuv yuav rau pa rau nej kom nej rov ciaj sia. Nej thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”
7Kuv thiaj cev tus TSWV tej lus rau cov pobtxha no raws li tus TSWV hais rau kuv; thaum kuv tabtom hais, kuv txawm hnov cov pobtxha ntawd los sib dhos nrov nrij nrawj ua ke nyob raws li nyias chaw. 8Thaum kuv tsa qhovmuag ntsia, kuv pom muaj lees muaj nqaij rau saum cov pobtxha thiab muaj tawv hlav los qhwv cov nqaij; tiamsis tsis tau muaj sia li.
9Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj cia li cev kuv tej lus rau tej cua. Koj hais rau cov cua hais tias tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais kom cua cia li tuaj plaub ceg kaum ntuj tuaj tshuab pa rau cov cev tuag no kom lawv rov ciaj sia.”
10Kuv txawm cev tus TSWV tej lus raws li nws hais rau kuv. Ces pa txawm nkag los rau hauv cov cev tuag ntawd, lawv txawm ciaj sia thiab sawv. Lawv coob npaum nkaus li ib pab tubrog coob coob.
11Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, cov Yixalayees zoo li cov pobtxha no ntag. Lawv hais tias lawv qhuav tas lawm, lawv tsis muaj kev cia siab rau yav tom ntej li. 12Koj cia li cev kuv tej lus rau kuv haivneeg Yixalayees hais tias kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv yuav qhib lawv tej qhov ntxa. Kuv yuav rho thiab coj lawv rov los rau hauv tebchaws Yixalayees. 13Thaum kuv qhib lawv tej qhov ntxa thiab rho lawv hauv tej qhov ntxa los, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. 14Kuv yuav muab kuv tus ntsujplig tso rau hauv lawv, mas lawv yuav ciaj sia thiab kuv yuav cia lawv nyob hauv lawv lub tebchaws. Lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. Kuv yeej coglus tseg lawm hais tias kuv yuav ua tej no, ces kuv yuav ua li ntawd. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Yudas thiab Yixalayees Rov ua Ib Haivneeg

15Tus TSWV hais rau kuv hais tias, 16“Tub noobneej, koj cia li muab ib tug pas ntoo los thiab sau npe ntawv rau tus pas ntawd hais tias, ‘Cov Yudas lub tebchaws.’ Thiab koj muab dua ib tug pas ntoo los sau dua ib cov npe ntawv rau tus pas ntawd hais tias, ‘Cov Yixalayees lub tebchaws.’ 17Ces koj muab ob tug pas ntawd, ob tog tw los sib twb ua ke ua ib tug. 18Thaum koj cov neeg nug koj hais tias qhov uas koj ua li ntawd yog txhais li cas, 19ces koj teb rau lawv hais tias tus TSWV uas kav ib puas tsav yam yuav muab tus pas ntoo uas piv txog cov Yixalayees los tuav twb rau tus pas ntoo uas piv txog cov Yudas. Kuv yuav tuav ob tug pas no ua ib tug rau hauv kuv txhais tes.
20“Koj cia li muab ob tug pas ntawd tuav ua ib teg rau hauv koj txhais tes tabmeeg rau sawvdaws pom. 21Koj hais rau lawv hais tias tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, kuv yuav coj kuv haivneeg tawm hauv lwm lub tebchaws uas lawv mus nyob ntawd rov los nyob rau hauv lawv lub tebchaws. 22Kuv yuav muab lawv ua ib haivneeg nyob hauv lub tebchaws ntawd, saum cov Yixalayees tej roob thiab yuav muaj ib tug Vajntxwv kav lawv. Lawv yuav tsis ua ob haivneeg nyob ob lub tebchaws lawm. 23Lawv yuav tsis pe tej mlom uas ua rau lawv tsis huv lossis lawv tsis ua txhaum ntxiv li lawm. Kuv yuav pab kom lawv dim ntawm lawv tej kev txhaum thiab kev ntxeev siab rau kuv. Kuv yuav ntxuav kom lawv huv; lawv yuav ua kuv haivneeg thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv. 24Muaj ib tug zoo li kuv tus tubtxib Daviv yuav los ua vajntxwv kav lawv. Lawv yuav koom ib tug vajntxwv, lawv yuav muab siab npuab thiab ua raws li kuv tej kevcai. 25Lawv yuav nyob hauv lub tebchaws uas kuv muab rau kuv tus tubtxib Yakhauj, yog lub tebchaws uas lawv cov yawgkoob ibtxwm nyob los lawm. Lawv tej menyuam thiab tej xeebntxwv yuav nyob hauv lub tebchaws ntawd mus ibtxhis. Muaj ib tug zoo ib yam li kuv tus tubtxib Daviv los ua vajntxwv kav lawv mus ibtxhis li. 26Kuv yuav coglus nrog lawv sib raug zoo kom lawv nyob tso siab lug mus ibtxhis. Kuv yuav foom koob hmoov rau lawv kom lawv huamvam coob, thiab kuv yuav tsa kuv lub Tuamtsev rau hauv lawv lub tebchaws mus ibtxhis. 27Kuv yuav nrog lawv nyob; kuv yuav ua lawv tus Vajtswv thiab lawv yuav ua kuv haivneeg. 28Thaum kuv tsa kuv lub Tuamtsev rau hauv lawv, txhua haivneeg yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas xaiv cov Yixalayees los ua kuv haivneeg mus ibtxhis.”