45

Klei Bi Mbha Lăn Čar leh anăn Klei Mkă Hnơ̆ng Djŏ

1“Tơdah diih bi mbha lăn jing ngăn dưn hŏng klei mđăo, brei diih pioh mdê kơ Yêhôwa sa kdrêč lăn jing kdrêč doh jăk, dua pluh êma êbâo heh dơ̆ng leh anăn dua pluh êbâo heh găn; kluôm kdrêč anăn srăng jing doh jăk. 2Mơ̆ng kdrêč lăn anei brei diih pioh kơ adŭ doh jăk sa kdrêč lăn mđơr dơ̆ng găn êma êtuh heh, mbĭt hŏng kdrêč lăn êma pluh heh jŭm dar jing anôk êhŏng. 3Hlăm kdrêč doh jăk anăn brei diih mkă sa kdrêč dua pluh êma êbâo heh dơ̆ng leh anăn pluh êbâo heh găn, kdrêč anăn srăng pioh mdơ̆ng anôk doh jăk, jing Anôk Doh Jăk Hĭn. 4Kdrêč anăn srăng jing kdrêč doh jăk hlăm čar pioh kơ phung khua ngă yang, phung mă bruă hlăm adŭ doh jăk leh anăn nao giăm Yêhôwa čiăng mă bruă kơ gơ̆, leh anăn kdrêč anăn srăng jing anôk pioh ngă sang diñu leh anăn anôk doh jăk pioh kơ adŭ doh jăk. 5Kdrêč mkăn dua pluh êma êbâo heh dơ̆ng leh anăn pluh êbâo heh găn srăng pioh kơ phung Lêwi phung mă bruă sang yang, jing ngăn dưn diñu ngă ƀuôn kơ diñu dôk.
6Ti djiêu kdrêč diih pioh brei jing anôk doh jăk, brei diih bi kčah kdrêč pioh kơ ƀuôn êma êbâo heh găn leh anăn dua pluh êma êbâo heh dơ̆ng; kdrêč anăn srăng pioh kơ jih sang Israel.
7Brei diih pioh kơ pô jing khua lăn ti djiêu jih dua nah kdrêč doh jăk leh anăn lăn pioh kơ ƀuôn, ti djiêu kdrêč doh jăk leh anăn lăn pioh kơ ƀuôn tĭng nah yŭ leh anăn tĭng nah ngŏ, mđơr hŏng dơ̆ng sa kdrêč pioh kơ sa găp djuê, dơ̆ng mơ̆ng kdriêl yŭ truh kơ kdriêl ngŏ čar. 8Lăn anăn jing ngăn dưn ñu hlăm čar Israel. Leh anăn phung khua kâo amâo srăng lŏ ktư̆ juă phung ƀuôn sang kâo ôh; ƀiădah diñu srăng brei sang Israel mâo lăn tui si găp djuê digơ̆ mdê mdê.
9Snei Yêhôwa Aê Diê lač: Man leh, Ơ phung khua Israel! Lui hĕ klei ngă ƀai leh anăn klei ktư̆ juă, ngă klei djŏ leh anăn klei kpă; mdei hĕ klei suôt phung ƀuôn sang kâo mơ̆ng čar, Yêhôwa Aê Diê lač. 10 Brei diih mâo knăng mkă djŏ, êphah djŏ, leh anăn ƀat djŏ. 11Êphah leh anăn ƀat srăng mâo hnơ̆ng msĕ, sa ƀat mâo sa kdrêč hlăm pluh hômer, leh anăn sa êphah mâo sa kdrêč hlăm pluh hômer; hômer anei jing hnơ̆ng pioh mkă kơ jih dua. 12Ênoh sa sêkel srăng jing dua pluh gêra; dua pluh sêkel kƀĭn hŏng dua pluh êma sêkel kƀĭn hŏng pluh êma sêkel srăng jing sa mina.”

Mnơ̆ng Myơr leh anăn Klei Huă Mnăm

13“Anei jing mnơ̆ng diih srăng myơr: sa kdrêč hlăm năm êphah mơ̆ng grăp hômer mdiê ƀlê, leh anăn sa kdrêč hlăm năm êphah mơ̆ng grăp hômer mdiê ôrgơ, 14leh anăn hnơ̆ng bi kčah êa prăi boh ôliwơ sa kdrêč hlăm pluh bat mơ̆ng grăp kôr (kôr msĕ si hômer: mâo pluh ƀat); 15leh anăn sa drei biăp hlăm dua êtuh drei biăp mơ̆ng kdrăn rơ̆k biăp phung Israel. Anei jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang, čiăng ngă klei bi doh klei soh phung ƀuôn sang, Yêhôwa Aê Diê lač. 16Jih jang phung ƀuôn sang hlăm čar srăng brei mnơ̆ng myơr anei kơ pô jing khua hlăm čar Israel. 17Srăng jing bruă pô jing khua brei mnơ̆ng myơr čuh, mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, leh anăn mnơ̆ng myơr mnăm êjai hruê knăm, ti mlan mrâo ƀlĕ, leh anăn ti hruê sabat, jih jang hruê knăm bi kčah leh kơ sang Israel; ñu srăng brei mnơ̆ng myơr kyua klei soh, mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn mnơ̆ng myơr kơ klei êđăp ênang, čiăng ngă klei bi doh klei soh kơ sang Israel.
18Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač: Hlăm mlan tal sa, ti hruê tal sa mlan anăn, brei diih mă sa drei êmô knô dam amâo mâo anôk jhat ôh, leh anăn bi doh adŭ doh jăk. 19Khua ngă yang srăng mă đa đa êrah mơ̆ng mnơ̆ng myơr kyua klei soh leh anăn mia êrah anăn ti gơ̆ng ƀăng bhă sang yang, ti pă bĭt kiêng griŏ knưl, leh anăn gơ̆ng ƀăng jang hlăm wăl ti lam. 20Diih srăng ngă msĕ snăn mơh ti hruê tal kjuh mlan anăn kyua pô ngă soh leh hŏng klei čhuai amâodah amâo thâo săng ôh; snăn diih srăng ngă klei bi doh kơ sang yang.
21 Hlăm mlan tal sa, ti hruê pluh pă hlăm mlan anăn, brei diih hdơr mpŭ hruê knăm Klei Găn, leh anăn brei diih ƀơ̆ng kpŭng amâo mâo kpei êjai kjuh hruê. 22Ti hruê anăn pô jing khua srăng myơr kyua ñu pô leh anăn kyua jih jang phung ƀuôn sang hlăm čar sa drei êmô knô dam jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh. 23Êjai jih kjuh hruê knăm, brei ñu myơr jing mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa kjuh drei êmô knô dam leh anăn kjuh drei biăp knô amâo mâo anôk jhat ôh, ti grăp hruê êjai kjuh hruê anăn; leh anăn sa drei bê knô grăp hruê pioh kơ mnơ̆ng myơr kyua klei soh. 24Brei ñu myơr jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ sa êphah kơ grăp drei êmô knô, sa êphah kơ grăp drei biăp knô, leh anăn sa hin êa boh ôliwơ kơ grăp êphah. 25 Hlăm mlan tal kjuh, ti hruê tal pluh êma hlăm mlan anăn leh anăn êjai kjuh hruê knăm anăn, brei ñu brei mnơ̆ng msĕ pioh kơ mnơ̆ng myơr kyua klei soh, kơ mnơ̆ng myơr čuh, kơ mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, leh anăn kơ mnơ̆ng myơr pioh kơ êa boh ôliwơ.”