46

Vajntxwv thiab Tej Rooj Noj Haus

1Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Rau hnub uas ua haujlwm ntawd yuav tsum muab lub roojvag sab hnubtuaj uas mus rau chav sab hauv kaw, tiamsis qhib hnub Xanpataus thiab hnub uas ua kevcai Hli Xiab. 2Tus vajntxwv uas kav lub tebchaws yuav mus ntawm lub tshavpuam sab nraud mus rau ntawm lub roojvag thiab sawv ntawm ib sab tus ncej roojvag thaum uas cov povthawj muab nws tej khoom hlawv fij tagnrho thiab fij tej khoom ua kev sib raug zoo. Nws yuav pehawm tus TSWV nyob qhov ntawd thiab tawm rov los rau sab nraud. Lub roojvag ntawd tsis txhob kaw mus txog thaum tsaus ntuj. 3Txhua hnub Xanpataus thiab txhua lub Kevcai Hli Xiab, cov pejxeem sawvdaws tuaj txhos caug pehawm tus TSWV ntawm lub roojvag. 4Hnub Xanpataus tus vajntxwv yuav tsum coj rau tus menyuam yaj thiab ib tug laug yaj uas tsis muaj ib qho phem li tuaj hlawv fij tagnrho rau tus TSWV. 5Txhua zaus uas fij ib tug laug yaj twg nws muab ib efas hmoov nplej fij nrog thiab fij ib tug menyuam yaj twg nws muab hmoov nplej ntau npaum li cas fij nrog los tau, tiamsis ib efas hmoov nplej twg muab peb fwj roj txiv ntoo xyaw. 6Thaum txog hnub ua Kevcai Hli Xiab, tus vajntxwv muab ib tug ntsuag nyuj, rau tus menyuam yaj thiab ib tug laug yaj uas tsis muaj ib qho phem li tuaj tua fij. 7Txhua zaus uas vajntxwv fij tus ntsuag nyuj thiab tus laug yaj, nws muab ib efas hmoov nplej fij nrog, thiab fij ib tug menyuam yaj twg, nws muab hmoov nplej ntau npaum li cas fij nrog los tau, tiamsis ib efas hmoov nplej twg muab peb hwj roj txiv ntoo xyaw. 8Tus vajntxwv tuaj lub roojvag twg tuaj, ces nws tawm lub roojvag ntawd rov qab xwb.
9“Txhua zaus uas ua kevcai cov pejxeem uas tuaj pehawm tus TSWV, cov uas tuaj ntawm lub roojvag sab qaumteb tuaj, thaum rov qab yuav tsum tawm lub roojvag sab qabteb mus thiab cov uas tuaj lub ntawm roojvag sab qabteb tuaj, thaum rov qab yuav tsum tawm lub roojvag sab qaumteb mus. Tsis pub leejtwg tawm lub roojvag uas nws tuaj rov qab. 10Tus vajntxwv yuav tsum tuaj thaum cov pejxeem tuaj thiab rov qab thaum cov pejxeem rov. 11Hnub ua kevcai thiab ua rooj noj haus raws li teem cia, lawv muab ib efas hmoov nplej fij nrog ib tug ntsuag nyuj lossis tus laug yaj. Cov menyuam yaj, lawv yuav muab hmoov nplej ntau npaum li cas los tau, tiamsis ib efas hmoov nplej twg muab peb hwj roj txiv ntoo xyaw.
12“Thaum tus vajntxwv xav fij khoom tshwjxeeb rau tus TSWV, tsis hais tej khoom uas muab hlawv fij tagnrho lossis fij ua kev sib raug zoo, yuav tsum qhib lub roojvag sab hnubtuaj uas mus rau chav sab hauv rau nws mus. Nws muab khoom fij ib yam li nws fij hnub Xanpataus. Thaum nws tawm los lawm yuav tsum kaw lub roojvag.”

Tej Khoom uas Fij Txhua Hnub

13Tus TSWV hais tias, “Txhua tagkis sawv ntxov yuav tsum muab ib tug menyuam yaj hnubnyoog ib xyoos uas tsis muaj ib qho phem li coj los tua hlawv tagnrho fij rau tus TSWV. Yuav tsum niaj hnub ua li no. 14Txhua tagkis twg yuav tsum muab ib feem rau ntawm ib efas hmoov nplej xyaw ib hwj roj txiv ntoo coj mus fij. Txoj kevcai fij khoom rau tus TSWV no yuav tsum coj mus ibtxhis li. 15Tus menyuam yaj, cov hmoov nplej thiab cov roj txiv ntoo yuav tsum coj mus fij rau tus TSWV txhua tagkis mus ibtxhis li.”

Tus Vajntxwv thiab Lub Tebchaws

16Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Yog tus vajntxwv uas kav tebchaws faib nws tej liaj tej teb rau nws cov tub ib tug twg, ces thaj av ntawd yuav yog tus tub ntawd thiab nws cov xeebntxwv tug mus li. 17Tiamsis yog vajntxwv muab nws ib thaj av faib rau nws ib tug tubtxib, ces thaum txog xyoo tso thaj av ntawd yuav thim rov qab rau tus vajntxwv. Thaj av ntawd yeej yog vajntxwv tug, tsuas yog vajntxwv thiab nws cov tub thiaj yog tswv av mus li. 18Vajntxwv tsis txhob txeeb cov pejxeem tej liaj tej teb los ua nws tug. Nws tsuas muab tau tej av uas yog nws tug lawm pub rau nws cov tub xwb; nws tsis txhob quab yuam kuv haivneeg thiab txeeb lawv tej liaj tej teb.”

Cov Chav ua Noj Hauv Lub Tuamtsev

19Ces tus txivneej ntawd coj kuv mus rau ntawm lub roojvag uas tig mus rau cov chav uas nyob sab ped uas ze lub roojvag sab qabteb ntawm chav sab hauv. Cov chav dawbhuv no yog cia rau cov povthawj nyob. Nws qhia ib chav ntawm cov chav uas nyob sab hnubpoob rau kuv 20hais tias, “Ntawm no yog chav uas cov povthawj hau cov nqaij uas yuav coj mus fij daws txim lossis fij theej txhoj thiab cub tej ncuav uas coj mus fij; ua li ntawd thiaj tsis coj tej khoom dawbhuv tawm mus rau sab nraum lub tshavpuam uas yuav ua rau tej neeg raug mob.”
21-22Thiab nws coj kuv mus rau ntawm lub tshavpuam sab nraud thiab qhia plaub lub cegkaum tshavpuam me me uas qhov ntev muaj plaub caug tshim thiab qhov dav muaj peb caug tshim rau kuv. 23Txhua lub ceskaum tshavpuam luag muab pobzeb txhim ua ntsa thoob plaws thiab ua qhovcub npuab cov phabntsa. 24Tus txivneej ntawd hais rau kuv hais tias, “Cov qhovcub no yog cov uas cov neeg ua haujlwm hauv lub Tuamtsev hau tej nqaij uas cov neeg coj tuaj fij.”