39

Nkos Swb Rog

1Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Tub noobneej, koj cia li cev kuv tej lus tawmtsam Nkos uas yog vajntxwv kav lub nroog Mesej thiab Tunpas hais tias kuv yog nws tus yeebncuab. 2Kuv yuav muab nws tig mus rau lwm txojkev thiab coj nws kev deb heev pem sab qaumteb tuaj kom txog rau ntawm cov Yixalayees tej roob. 3Kuv yuav ntaus nws rab hneevnti kom poob ntawm nws sab teslaug thiab ntaus nws cov xub kom poob ntawm nws sab tesxis. 4Nkos thiab nws cov tubrog, thiab lwm haivneeg cov tubrog uas koom nrog nws yuav tuag tas rau saum cov Yixalayees tej roob; kuv yuav cia noog thiab tej tsiaj qus los noj lawv tej cev tuag. 5Lawv yuav tuag tas rau tom tej tiaj nrag. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. 6Kuv yuav tso hluavtaws hlawv tebchaws Mankos thiab cov nroog uas nyob raws ntug dej hiavtxwv uas tej neeg nyob kaj siab lug, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. 7Kuv yuav ua kom kuv haivneeg Yixalayees paub kuv lub npe uas dawbhuv, thiab kuv yuav tsis cia kuv lub npe raug luag txob thuam ntxiv lawm. Txhua haivneeg thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv.”
8Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Hnub uas kuv hais tseg ntawd yeej yuav muaj tshwm los xwb. 9Cov neeg uas nyob hauv cov Yixalayees tej nroog yuav tawm mus khaws tej cuabyeej ua rog: Tej thaiv hniav ntaj, tej hneevnti, tej xub, tej hmuv thiab tej qws los cia ua taws txaus rauv xya lub xyoo. 10Lawv yuav tsis tau mus txiav taws hauv tej teb lossis tom tej havzoov rau qhov lawv tau tej cuabyeej ua rog ntawd ua taws rauv lawm. Cov Yixalayees yuav mus tua thiab huab cov neeg uas tau tuaj tua thiab huab lawv yav tas los lawm.” Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.

Coj Nkos Mus Faus

11Tus TSWV hais tias, “Hnub ntawd kuv yuav muab cov Neeg taug kev lub Hav hauv tebchaws Yixalayees uas nyob sab hnubtuaj ntawm ntug Hiavtxwv Tuag rau Nkos ua chaw faus tuag. Luag yuav muab Nkos thiab nws cov tubrog faus rau hauv lub hav ntawd. Ces luag yuav hu lub hav ntawd hais tias, ‘Nkos cov Tubrog lub Hav.’ 12Cov Yixalayees faus cov neeg tuag ntawd xya lub hlis mam tas, ces lub tebchaws thiaj rov huv. 13Cov neeg uas nyob hauv tebchaws sib pab muab cov neeg tuag ntawd faus; ces hnub uas kuv muaj yeej, cov neeg uas faus cov tuag ntawd yuav tau koob meej. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. 14Tom qab xya lub hlis lawm lawv yuav xaiv ib cov txivneej mus ncig lub tebchaws nrhiav cov neeg tuag uas seem thiab muab faus lub tebchaws thiaj huv. 15Thaum cov txivneej ntawd mus nrhiav pom cov neeg tuag tej pobtxha, ces lawv rhais cim rau ntawm cov pobtxha ib sab, cov neeg faus tuag mam li coj cov pobtxha ntawd mus faus rau hauv Nkos cov tubrog lub hav. 16(Luag yuav tis npe rau ib lub nroog nyob ntawd hu ua Hamaunas.) Ces lub tebchaws thiaj huv lawm.”
17Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais rau kuv hais tias, “Tub noobneej, koj cia li hu tej noog thiab tej tsiaj qus uas nyob puagncig ntawd tuaj noj tej khoom fij uas kuv yuav muab rau lawv noj. Muaj ib rooj noj haus loj nyob rau saum cov Yixalayees tej roob, lawv yuav tuaj noj nqaij thiab haus ntshav. 18Tej noog thiab tej tsiaj qus yuav tuaj noj cov tubrog tej nqaij thiab haus cov nomtswv uas kav ntiajteb tej ntshav ib yam li haus tej laug yaj, tej menyuam yaj, tej tshis thiab tej txiv nyuj uas rog cov ntshav hauv tebchaws Npasas. 19Thaum kuv tua cov neeg ntawd ib yam li tua tsiaj ua khoom fij, tej noog thiab tej tsiaj qus yuav noj tej roj ua rau lawv dhuav thiab haus tej ntshav ua rau lawv qaug. 20Tej noog thiab tej tsiaj qus yuav tau noj tej nqaij nees, cov tubrog caij nees, cov nomtswv, thiab txhua tus tubrog uas nyob saum kuv lub rooj. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.”

Txim Kho Cov Yixalayees

21Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav ua kom txhua haivneeg pom kuv lub tshwjchim uas ci ntsa iab, thaum uas kuv txiav txim rau txhua haivneeg. 22Txij thaum ntawd los cov Yixalayees yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv. 23Txhua haivneeg yuav paub hais tias qhov uas cov Yixalayees raug ntes mus nyob rau lwm tebchaws vim lawv tau ua kev txhaum tawmtsam kuv. Kuv tso lawv tseg lawv thiaj raug yeebncuab tej hniav ntaj tuag rau hauv tshavrog. 24Kuv rau txim rau lawv raws li lawv tej kev phem kev qias thiab ua tsis huv, kuv thiaj tso lawv tseg lawm.”
25Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Nimno kuv yuav hlub Yakhauj cov xeebntxwv uas yog haivneeg Yixalayees, thiab ua kom lawv rov vammeej dua. Kuv yuav hwm kuv lub npe uas dawbhuv. 26Thaum lawv rov los nyob kaj siab lug hauv lawv lub tebchaws yuav tsis muaj leejtwg tuaj ua phem rau lawv, lawv yuav tsis nco txog lawv txojkev txajmuag uas lawv tau ntxeev siab rau kuv lawm. 27Kuv yuav coj kuv haivneeg uas raug ntiab mus nyob rau lwm haivneeg uas yog lawv cov yeebncuab tej tebchaws rov qab los. Thaum ntawd txhua haivneeg thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus Vajtswv uas dawbhuv. 28Kuv haivneeg thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv. Lawv yuav paub zaj no zoo, rau qhov kuv cia lawv raug luag ntes mus nyob rau lwm tebchaws; nimno kuv coj lawv rov los nyob rau hauv lawv lub tebchaws, tsis tseg ib tug nyob rau lwm tebchaws li. 29Kuv yuav pub kuv tus ntsujplig rau kuv haivneeg Yixalayees, kuv yuav tsis tso lawv tseg ib zaug li lawm. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd.”