48

Yêhôva Gŭ Ta Nây"

1Aơ jêng amoh phung ntil mpôl: Ntơm bơh n'har mpeh dor, jêh ri hăn ngai tă mpeh dăch ƀon Hêtlôn tât ma ntŭk lăp ƀon Hamat, tât ma Hasarênon (gŭ ta n'har dor ƀon Damas mpeh ma ƀon Hamat), jêh ri hăn tă mpeh palơ tât mơ padâng, prăp ma phung Dan du kô̆. 2Mbot đah neh phung Dan, tă mpeh palơ tât mơ padâng, prăp ma phung Aser du kô̆. 3Mbot đah neh phung Aser, tă mpeh palơ tât mơ padâng, prăp ma phung Naptali du kô̆. 4Mbot đah neh phung Naptali, tă mpeh palơ tât mơ padâng, prăp ma phung Manasê du kô̆. 5Mbot đah neh Manasê, tă mpeh palơ tât mơ padâng, prăp ma phung Êphraim du kô̆. 6Mbot đah neh Êphraim, tă mpeh palơ tât mơ padâng, prăp ma phung Ruben du kô̆. 7Mbot đah neh phung Ruben, tă mpeh palơ tât mơ padâng, prăp ma khung Yuda du kô̆.
8"Mbot đah neh phung Yuda, tă mpeh palơ tât mơ padâng mra jêng kô̆ khân may prăp êng, bar rmưn prăm rbăn mâng veh rkăng, jêh ri jong (njok) tâm ban kô̆ prăp ma phung ntil mpôl, tă mpeh palơ tât mơ padâng, nđâp ma jrô kloh ueh ta nklang kô̆ nây. 9Kô̆ khân may mra prăp êng ma Yêhôva mra geh bar rbăn prăm rhiăng jong, jêh ri du rmưn mâng veh rkăng. 10Aơ mra jêng nau tâm pă prăp ăn ma kô̆ kloh ueh; phung kôranh ƀư brah mra geh du kô̆ bu tâm pă veh jêh bar rbăn prăm rhiăng mâng veh mpeh dor, du rmưn mâng veh rkăng mpeh padâng, du rmưn mâng veh mpeh palơ, jêh ri bar rmưn prăm rbăn mâng veh jong mpeh rđŭng, geh jrô kloh ueh Yêhôva ta nklang kô̆ neh nây. 11Aơ mra jêng kô̆ di ma phung kôranh ƀư brah prăp ăn jêng kloh ueh, phung kon bu klâu Y-Sadôk, phung chiă uănh jêh kan gâp, mâu nkhah du ôh tơlah phung ƀon lan Israel nkhah du jêh, nâm bu phung Lêvi nkhah du jêh. 12Kô̆ neh nây mra prăp ma khân păng du kô̆ êng tă bơh kô̆ kloh ueh tâm n'gor bri, du ntŭk kloh ueh lơn, mbot đah neh phung Lêvi. 13Mbot đah neh phung kôranh ƀư brah, phung Lêvi mra geh du kô̆ tâm pă bar rmưn prăm rbăn mâng veh jong jêh ri du rmưn mâng veh rkăng. Lôch jong mra geh bar rmưn prăm rbăn mâng veh jêh ri lôch rkăng bar rmưn prăm rbăn mâng veh. 14Khân păng mâu dơi tăch, mâu lah tâm rgâl ôh, du kô̆ neh nây; khân păng mâu dơi ăn play bôk rah tă bơh neh ma bu êng, yor păng prăp jêng kloh ăn ma Yêhôva.
15Bi ma neh, bu veh prăm rbăn bông mâng rkăng tâm bar rmưn prăm mâng veh jong, mra prăp ma ntŭk ƀư ƀon, ma ntŭk ƀư ngih, jêh ri ndrêch gơ̆; ƀon toyh mra gŭ ta nklang. 16Aơ jêng nau veh ƀon păng: mpeh dor puăn rbăn prăm rhiăng mâng veh, mpeh rđŭng puăn rbăn prăm rhiăng mâng veh, mpeh palơ puăn rbăn prăm rhiăng mâng veh, mpeh padâng puăn rbăn prăm rhiăng vâng veh. 17Padih ƀon geh neh mir: mpeh dor bar rhiăng prăm jê̆t mâng veh, mpeh rđŭng bar rhiăng prăm jê̆t mâng veh, mpeh palơ bar rhiăng prăm jê̆t mâng veh, mpeh padâng bar rhiăng prăm jê̆t mâng veh. 18Bi ma neh hôm e rmeh, chor tĭng kô̆ neh kloh ueh, jong păng du rmưn mâng veh mpeh palơ jêh ri du rmưn mâng veh mpeh padâng, jêng nau jong kô̆ neh kloh ueh nây, lĕ play do tă bơh neh nây mra dŏng jêng ndơ sông sa ăn ma phung pah kan tâm ƀon toyh. 19Phung pah kan tâm ƀon toyh, jêng phung lĕ rngôch mpôl băl Israel, mra jik tuch kô̆ neh nây. 20Glom lĕ rngôch kô̆ neh khân may mra prăp êng nây mra geh bar rmưn prăm rbăn mâng veh tâm ban njok rkăng, nâm bu ntĭt kô̆ neh kloh ueh ndrel ma kô̆ neh prăp ma ƀon toyh.
21Kô̆ neh hôm e prăp ăn phung hađăch, lĕ mơ bar đah neh kloh ueh hŏ prăp êng jêh ri kô̆ neh ƀon toyh, veh jong bar rmưn prăm rbăn bông mâng veh ma kô̆ neh bu prăp êng, tât ma n'har neh mpeh palơ; jêh ri mơ mpeh padâng, nau jong bar rmưn prăm rbăn mâng veh kŏ tât n'har neh mpeh padâng, bu chor tĭng phung kô̆ neh ma phung mpôl băl. Nây mra jêng kô̆ neh ma hađăch; jêh ri kô̆ neh kloh ueh hŏ prăp êng ndrel ma ntŭk kloh ueh ngih brah gŭ ta nklang. 22Pô nây, kô̆ neh ăn ma hađăch mra jêng lĕ du nkual ta nklang n'har neh Yuda jêh ri n'har neh Benjamin, knŏng êng ma kô̆ neh hŏ prăp ma phung Lêvi jêh ri kô̆ neh prăp ma ƀon toyh, bi ma lĕ rngôch mra ăn ma hađăch.
23"Bi ma phung mpôl băl hôm e: ntơm bơh palơ tât padâng du kô̆ neh ăn phung Benjamin; 24rŏ n'har neh Benjamin, ntơm palơ tât padâng, du kô̆ ăn phung Simêôn; 25rŏ n'har neh phung Simêôn, ntơm palơ tât padâng, du kô̆ neh ăn ma phung Isakar. 26Mbot đah neh phung Isakar, ntơm palơ tât padâng, du kô̆ neh prăp ma phung Sabulôn; 27rŏ n'har neh phung Sabulôn, ntơm palơ tât padâng, du kô̆ neh prăp ma phung Gat; 28jêh ri rŏ n'har neh phung Gat ntŭk rđŭng rle mơ mpeh rđŭng, n'har neh n'gŏ ntơm bơh ƀon Tamar tât ma dak Mêribat-Kadês, tă bơh nây ƀoi N'hong Dak Bri Êjipt tât ma Dak Mƀŭt Toyh. 29Aơ jêng neh khân may mra tâm pă jêng drăp ndơn ta nklang phung mpôl băl Israel, jêh ri aơ jêng kô̆ neh khân păng jêng êng êng," Yêhôva Brah Ndu lah.

Mpông Pêr Jêh Ri Bon Toyh

30"Aơ jêng ntŭk trong luh tă ƀon toyh: mpeh dor, bu veh geh mpeh dor; puăn rbăn prăm rhiăng mâng veh; 31Lĕ mpông pêr ƀon toyh ma amoh ntơ tĭng nâm amoh phung mpôl băl Israel. Mpeh dor geh mpông pêr: Mpông pêr Ruben jêng nguay; mpông pêr Yuda nguay; jêh ri mpông pêr Benjamin nguay. 32Mpeh palơ puăn rbăn prăm rhiăng mâng veh, jêh ri pe mpông pêr: Mpông pêr Yôsep nguay; mpông pêr Benjamin nguay; jêh ri mpông pêr Dan nguay. 33Mpeh rđŭng bu veh geh puăn rbăn prăm rhiăng mâng veh, pe mlâm mpông pêr: mpông pêr Simêôn nguay, mpông pêr Isakar nguay, jêh ri mpông pêr Sabulôn nguay. 34Mpeh padâng bu veh geh puăn rbăn prăm rhiăng mâng veh, geh pe mlâm mpông pêr: mpông pêr Gat nguay, mpông pêr Aser nguay, jêh ri mpông pêr Naptali nguay. 35Ndăch jŭm ƀon toyh mra geh du rmưn pham rbăn mâng veh. Ntơ amoh ƀon ntơm aƀaơ tât ôklak mra jêng: YÊHÔVA GŬ TA NÂY."