48

Tơlơi Pơpha Lŏn Tŏng Krah Ƀing Kơnung Djuai

1“Anai yơh jing ƀing kơnung djuai arăng yap tui hăng anăn: Ƀơi guai gah dư̱r, Dan či hơmâo sa črăn kŏng ngăn. Guai lŏn ñu či hơmâo čơdơ̆ng mơ̆ng jơlan Hetlôn truh pơ plei Hamat. Hazar-Inôn laih anŭn guai gah dư̱r kơ plei Damaskus hăng gah thu̱ng kơ plei Hamat či jing črăn guai lŏn čơdơ̆ng mơ̆ng bơnăh gah ngŏ̱ truh pơ bơnăh gah yŭ̱ yơh.
2“Aser či hơmâo sa črăn lŏn kŏng ngăn. Anŭn jing guai lŏn tŏ tui guai lŏn Dan, jing čơdơ̆ng mơ̆ng guai gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
3“Naptali či hơmâo sa črăn lŏn kŏng ngăn. Anŭn jing guai lŏn tŏ tui guai lŏn Aser, jing čơdơ̆ng mơ̆ng guai gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
4“Manasseh či hơmâo sa črăn kŏng ngăn. Anŭn jing guai lŏn tŏ tui guai lŏn Naptali, jing čơdơ̆ng mơ̆ng guai gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
5“Ephraim či hơmâo sa črăn lŏn kŏng ngăn. Anŭn jing guai lŏn tŏ tui guai lŏn Manasseh, jing čơdơ̆ng mơ̆ng guai gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
6“Reuben či hơmâo sa črăn lŏn kŏng ngăn. Anŭn jing guai lŏn tŏ tui guai lŏn Ephraim, jing čơdơ̆ng mơ̆ng guai gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
7“Yudah či hơmâo sa črăn lŏn kŏng ngăn. Anŭn jing guai lŏn tŏ tui guai lŏn Reuben, jing čơdơ̆ng mơ̆ng guai gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
8“Guai lŏn čơdơ̆ng mơ̆ng guai lŏn Yudah gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ či jing sa črăn ƀing gih či pơyơr jing gơnam brơi pơyơr yom hơjăn yơh. Anih anŭn jing duapluh-rơma-rơbâo haih tơda laih anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ pơdơ̆ pơđơ̱r hăng sa amăng khul guai lŏn kơnung djuai yơh. Sang yang yơh či dŏ tŏng krah anih anŭn.
9“Črăn lŏn yom hơjăn ih khŏm pơyơr kơ Yahweh či jing duapluh-rơma-rơbâo haih rơyong hăng pluh-rơbâo haih tơda yơh. 10Anŭn jing črăn rơgoh hiam, jing črăn pioh hơjăn kơ Yahweh, kơ ƀing khua ngă yang yơh. Anih anŭn či hơmâo duapluh-rơma-rơbâo haih rơyong ƀơi bơnăh gah dư̱r, pluh-rơbâo haih tơda ƀơi bơnăh gah yŭ̱, pluh-rơbâo haih tơda ƀơi bơnăh gah ngŏ̱ laih anŭn duapluh-rơma-rơbâo haih rơyong ƀơi bơnăh gah thu̱ng. Ƀơi tŏng krah anih anŭn či hơmâo sang yang Yahweh yơh. 11Anih anŭn či jing kơ ƀing khua ngă yang pơrơgoh laih, ƀing Zadôk, jing ƀing tŏng ten mă bruă kơ Kâo laih anŭn ƀu nao jrôk jơlan kar hăng ƀing Lêwi ôh tơdang ƀing Israel nao jrôk jơlan. 12Anih anŭn či jing gơnam yom hơjăn yơh kơ ƀing gơñu mơ̆ng črăn lŏn rơgoh hiam amăng anih lŏn anŭn, jing sa črăn rơgoh hiam hloh, jing guai lŏn ƀing Lêwi yơh.
13“Kơtuai guai lŏn ƀing khua ngă yang anŭn, ƀing Lêwi či hơmâo sa boh anih arăng pơčram brơi duapluh-rơma-rơbâo haih rơyong hăng pluh-rơbâo haih tơda yơh. Rơyong anih anŭn pơtŭm glaĭ jing duapluh-rơma-rơbâo haih laih anŭn tơda pluh-rơbâo haih yơh. 14Ƀing gơñu khŏm anăm sĭ ƀôdah pơplih hĭ ôh anih anŭn. Anŭn jing anih hiam hloh amăng anih lŏn anŭn laih anŭn ƀu dưi jao brơi kơ arăng ôh, yuakơ anih anŭn jing rơgoh hiam kơ Yahweh.
15“Bơ kơ anih dŏ glaĭ, jing anih hơmâo rơma-rơbâo haih tơda hăng duapluh-rơma-rơbâo haih rơyong, či jing anih kơ plei pla anŭn yua yơh, anŭn ăt jing anih pioh kơ khul sang laih anŭn kơ đang rơ̆k mơ̆n. Plei phŭn či dŏ tŏng krah anih anŭn yơh. 16Plei phŭn anŭn či hơmâo tơlơi pơkă anai: Bơnăh gah dư̱r jing pă̱-rơbâo rơma-rơtuh haih, bơnăh gah thu̱ng jing pă̱-rơbâo rơma-rơtuh haih, bơnăh gah ngŏ̱ jing pă̱-rơbâo rơma-rơtuh haih laih anŭn bơnăh gah yŭ̱ jing pă̱-rơbâo rơma-rơtuh haih yơh. 17Anih đang rơ̆k kơ plei phŭn anŭn či hơmâo dua-rơtuh rơmapluh haih ƀơi bơnăh gah dư̱r, dua-rơtuh rơmapluh haih ƀơi bơnăh gah thu̱ng, dua-rơtuh rơmapluh haih ƀơi bơnăh gah ngŏ̱ laih anŭn dua-rơtuh rơmapluh haih ƀơi bơnăh gah yŭ̱ yơh. 18Anih dŏ glaĭ amăng anih lŏn anŭn, jing guai tŏ tui črăn lŏn rơgoh hiam anŭn hơmâo rơyong ñu jing pluh-rơbâo haih ƀơi bơnăh gah ngŏ̱ laih anŭn pluh-rơbâo haih ƀơi bơnăh gah yŭ̱. Gơnam tăm pơtơbiă rai mơ̆ng anih anŭn či jing gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing mă bruă amăng plei anŭn yơh. 19Ƀing mă bruă mơ̆ng plei anŭn, jing ƀing ngă hơma anŭn, ƀing gơñu či rai mơ̆ng abih bang kơnung djuai Israel yơh. 20Abih bang črăn anih anŭn či jing mơlă̱ yơh, či hơmâo duapluh-rơma-rơbâo haih ƀơi rĭm bơnăh. Anŭn jing gơnam brơi pơyơr yom hơjăn ih či pioh jing anih rơgoh hiam, hrŏm hăng anih lŏn plei prŏng anŭn mơ̆n.
21“Črăn dŏ glaĭ ƀơi dua bơnăh anih anŭn pơjing hĭ anih rơgoh hiam laih anŭn anih lŏm kơ plei anŭn či lŏm kơ pô khua moa yơh. Guai lŏn anih anŭn či anăp pơ gah ngŏ̱ mơ̆ng duapluh-rơma-rơbâo haih črăn anih rơgoh hiam truh pơ guai gah ngŏ̱ yơh, laih anŭn anăp pơ gah yŭ̱ mơ̆ng duapluh-rơma-rơbâo haih truh pơ guai gah yŭ̱ yơh. Abih dua anih anŭn hơmâo rơyong tui hăng khul črăn anih lŏn kơnung djuai či lŏm kơ pô khua moa anŭn, laih anŭn anih rơgoh hiam hăng anih sang yang kơkuh pơpŭ či dŏ ƀơi tŏng krah ƀing gơñu yơh. 22Tui anŭn, črăn lŏn ƀing Lêwi hăng črăn lŏn lŏm kơ plei anŭn či dŏ ƀơi tŏng krah anih lŏm kơ pô khua moa yơh. Anih lŏm kơ pô khua moa anŭn či dŏ kơplăh wăh guai lŏn Yudah hăng guai lŏn Benyamin yơh.
23“Bơ kơ ƀing kơnung djuai dŏ glaĭ, Benyamin či hơmâo sa črăn lŏn kŏng ngăn. Guai lŏn ñu či čơdơ̆ng mơ̆ng bơnăh gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
24“Simeôn či hơmâo sa črăn lŏn kŏng ngăn. Anŭn jing guai lŏn tŏ tui guai lŏn Benyamin, jing čơdơ̆ng mơ̆ng guai gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
25“Issakhar či hơmâo sa črăn lŏn kŏng ngăn. Anŭn jing guai lŏn tŏ tui guai lŏn Simeôn, jing čơdơ̆ng mơ̆ng guai gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
26“Zebulun či hơmâo sa črăn lŏn kŏng ngăn. Anŭn jing guai lŏn tŏ tui guai lŏn Issakhar, jing čơdơ̆ng mơ̆ng guai gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
27“Gad či hơmâo sa črăn lŏn kŏng ngăn. Anŭn jing guai lŏn tŏ tui guai lŏn Zebulun, jing čơdơ̆ng mơ̆ng guai gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱ yơh.
28“Guai lŏn gah thu̱ng Gad či čơdơ̆ng mơ̆ng anih Tamar truh pơ khul ia Meribah-Kadês, laih anŭn kơtuai guai krong gah dư̱r lŏn čar Êjip truh pơ Rơsĭ Meditera yơh.
29“Anŭn jing anih lŏn ih khŏm pơčram pơpha jing anih kŏng ngăn kơ ƀing kơnung djuai Israel laih anŭn anih lŏn anŭn či jing črăn lŏn kŏng ngăn gơñu pô yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.

Khul Amăng Ja̱ng Plei Prŏng

30“Anai yơh či jing khul jơlan tơbiă kơ plei prŏng anŭn: Čơdơ̆ng mơ̆ng bơnăh gah dư̱r, jing pă̱-rơbâo rơma-rơtuh haih rơyong, 31khul amăng ja̱ng plei anŭn arăng či pơanăn tui hăng ƀing kơnung djuai Israel yơh. Klâo boh amăng ja̱ng ƀơi bơnăh gah dư̱r či jing amăng ja̱ng Reuben, amăng ja̱ng Yudah laih anŭn amăng ja̱ng Lêwi.
32“Ƀơi bơnăh gah ngŏ̱, jing pă̱-rơbâo rơma-rơtuh haih rơyong, či hơmâo klâo boh amăng ja̱ng: Amăng ja̱ng Yôsêp, amăng ja̱ng Benyamin laih anŭn amăng ja̱ng Dan.
33“Ƀơi bơnăh gah thu̱ng, jing pă̱-rơbâo rơma-rơtuh haih rơyong, či hơmâo klâo boh amăng ja̱ng: Amăng ja̱ng Simeôn, amăng ja̱ng Issakhar laih anŭn amăng ja̱ng Zebulun.
34“Ƀơi bơnăh gah yŭ̱, jing pă̱-rơbâo rơma-rơtuh haih rơyong, či hơmâo klâo boh amăng ja̱ng: Amăng ja̱ng Gad, amăng ja̱ng Aser laih anŭn amăng ja̱ng Naptali.
35“Boh ataih jum dar či jing pluh-sapăn-rơbâo haih yơh.
 “Laih anŭn anăn plei prŏng anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn či jing: