13

Txojsiv Ntaubmag

1Tus TSWV hais kom kuv mus yuav ib txojsiv ntaubmag los sia, tiamsis nws hais rau kuv hais tias, “Koj tsis txhob muab ntxhua dej li.” 2Yog li ntawd, kuv thiaj mus yuav tau ib txojsiv ntaubmag los sia. 3Ces tus TSWV rov hais rau kuv hais tias, 4“Koj cia li mus rau ntawm tus Dej Efalates thiab muab txojsiv ntawd zais rau hauv ib lub qhov ntawm cov pobzeb.” 5Kuv thiaj coj txojsiv ntawd mus zais ze rau ntawm tus Dej Efalates raws li tus TSWV hais rau kuv.
6Tau tsis ntev tom qab no tus TSWV hais kom kuv rov mus muab txojsiv ntawm tus dej Efalates los. 7Yog li ntawd kuv thiaj rov mus, thaum kuv mus txog ntawm qhov chaw uas kuv zais txojsiv, kuv pom hais tias txojsiv twb lwj tas tsis zoo lawm.
8Tus TSWV rov hais rau kuv hais tias, 9“Qhov no yog qhia rau koj paub hais tias, kuv yuav rhuav cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees txojkev khavtheeb kom puastsuaj tas. 10Cov neeg ua phem ua qias no tsis mloog kuv lus. Lawv tawv ncauj thiab ua phem ua qias tshaj yav tas los, lawv teev thiab pe lwm haivneeg tej vajtswv. Yog li ntawd, lawv yuav zoo ib yam li txojsiv uas lwj tas tsis zoo siv lawm. 11Kuv xav kom cov Yixalayees thiab cov Yudas cog ruaj rau ntawm kuv ib yam li txojsiv uas khi ruaj rau ntawm duav. Kuv ua li ntawd kom lawv thiaj tau ua kuv haivneeg, qhuas kuv thiab hwm kuv lub npe; tiamsis lawv tsis mloog kuv lus li.”

Lub Hub Ntim Cawv Txiv Hmab

12Tus TSWV uas yog Vajtswv hais rau kuv hais tias, “Yelemis, koj hais kom cov Yixalayees ntim cawv txiv hmab puv nkaus rau txhua lub hub. Lawv yuav teb koj hais tias, lawv paub hais tias yuav tsum ntim cawv txiv hmab kom puv txhua lub hub. 13Koj hais rau lawv hais tias kuv uas yog tus TSWV, kuv yuav muab cawv txiv hmab txhaus cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no, tsis hais cov vajntxwv uas yog Daviv cov xeebntxwv, cov povthawj, kuv cov cev Vajtswv lus thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees mus txog thaum lawv qaug cawv huv tibsi. 14Ces kuv yuav muab lawv tsoo kom tawg ib yam li cov hub sib tsoo tawg, tsis hais tus laus lossis tus hluas los yuav tuag tas. Kuv yuav muab lawv tua kom tuag tas, tsis hmov tsis tshua lossis tsis hlub lawv li.”

Yelemis Ntuas Kom tsis Txhob Khavtheeb

  15Cov Yixalayees, tus TSWV twb hais lawm!
   Cia li txo hwjchim thiab mloog nws lus.
  16Hwm tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv ua ntej
   uas nws tsis tau tso kev puastsuaj los,
  thiab ua ntej nej kotaw dawm ntog saum tej roob;
  ua ntej nws muab qhov kaj uas nej
   xav tau hloov ua qhov tsaus ntuj dub nciab.
  17Yog nej tsis mloog lus, kuv yuav mus quaj twjywm nyob ib qho,
   vim nej txojkev khavtheeb;
  kuv yuav quaj tu siab heev kom kuv
   tej kua muag ntws sib laim,
  rau qhov tus TSWV haivneeg raug luag ntes mus lawm.

18Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj cia li hais kom vajntxwv thiab nws niam, cia li nqis saum lub zwmtxwv los, rau qhov nkawd ob lub kausmom kub twb poob saum nkawd taubhau los lawm. 19Tej nroog uas nyob hauv tebchaws Yudas sab qabteb luag twb tuaj vij tas lawm; tsis muaj leejtwg mus tau rau hauv tej nroog ntawd li. Cov Yudas raug ntes huv tibsi lawm.”
20Yeluxalees, koj cia li tsa qhovmuag saib! Koj tej yeebncuab tabtom tuaj sab qaumteb tuaj! Cov neeg uas muab tso rau koj saib uas ua rau koj khav nyob qhov twg lawm? 21Thaum cov neeg uas koj xav hais tias yog koj cov phoojywg tuaj tua yeej koj thiab tswjhwm koj, koj yuav hais li cas? Yuav mob koj npaum nkaus li tus pojniam uas tabtom mob plab yuav yug menyuam. 22Yog koj nug hais tias, “Vim li cas tej xwm no thiaj los raug kuv? Vim li cas luag dua kuv tej ris tsho ntuag tas thiab yuam kuv?” Twb yog vim koj ua kev txhaum ntau heev. 23Tus neeg tawv dub puas hloov tau nws daim tawv kom dawb lossis tus tsov txaij puas hloov tau kom tsis txhob txaij? Yog hais tias ob yam uas hais no hloov tau tsis tas koj yuav qhia, tej neeg siab phem yeej yuav hloov ua tau neeg zoo. 24Tus TSWV yuav ua kom koj tawg ri sua ib yam li tej quav nyab uas cov cua tom tiaj suabpuam ntsawj. 25Tus TSWV hais tias tej no yog tej uas koj tau. Tej no yog tej uas kuv npaj tseg rau koj, rau qhov koj tau tso kuv tseg thiab cia siab rau tej vajtswv cuav. 26Tus TSWV yuav hle koj cev ris tsho kom koj liabqab thiab txajmuag. 27Nws pom ntsoov koj ua tej uas nws ntxub. Thiab nws pom ntsoov koj mus pe luag tej vajtswv saum tej ncov roob thiab hauv tej tiaj nrag ib yam li tug txivneej uas nyas nrhw tham luag tej pojniam lossis ib yam li tus txiv nees xob uas raws nciav tus maum nees qab. Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees, nej puastsuaj lawm! Thaum twg nej mam li ua tau neeg zoo?