13

Txuj hlaab sa kws po

1Yawmsaub has le nuav rua kuv tas, “Ca le moog yuav ib txuj hlaab sa ntaub maag, hab muab sa hlo ntawm koj lub duav, tsw xob muab raus dej.” 2Kuv txhad yuav ib txuj hlaab sa lawv le Yawmsaub has, hab muab sa kuv lub duav. 3Mas Yawmsaub has dua zag ob tuaj rua kuv tas, 4“Ca le coj txuj hlaab kws koj yuav lug sa ntawm koj lub duav, es sawv tseeg, moog rua ntawm nam dej Yufeti hab muab txuj hlaab hov zais rua huv ib kem zeb.” 5Kuv kuj moog hab muab zais rua ntawm ntug dej Yufeti lawv le Yawmsaub tau qha rua kuv. 6Dhau ntau nub lawm, Yawmsaub has rua kuv tas, “Ca le sawv tseeg, moog rua ntawm tug dej Yufeti es muab txuj hlaab kws kuv kuas koj muab zais rua ntawd coj lug.” 7Tes kuv txhad le moog rua ntawm tug dej Yufeti, moog khaws txuj hlaab sa huv lub chaw kws kuv muab zais hov lug. Na cav, txuj hlaab sa hov tub lwj taag swv tsw tau hlo le lawm.
8Tes Yawmsaub txhad has tuaj rua kuv tas, 9“Yawmsaub has le nuav tas, ‘Kuv yuav ua kuas cov Yuta txujkev khaav theeb hab Yeluxalee txujkev khaav theeb heev kawg lwj taag ib yaam le txuj hlaab ntawd. 10Haiv tuabneeg phem nuav kws tsw yeem noog kuv tej lug hab tawv ncauj ua lawv le puab lub sab hab moog lawv quas ncav ua koom pe luas tej daab, yuav zoo le txuj hlaab sa nuav kws swv tsw tau hlo le lawm. 11Tsua qhov txuj hlaab sa ntawm tuabneeg lub duav le caag, kuv kuj ua rua Yixayee caaj ceg hab Yuta caaj ceg suavdawg npuab kuv ib yaam le ntawd, sub puab txhad ua tau ib haiv tuabneeg rua kuv hab ua koob meej rua kuv hab ua chaw kws luas qhuas kuv hab ua meej mom rua kuv. Tassws puab tsw yeem noog.’ Yawmsaub has le nuav ntaag.”

Hub cawv txwv maab

12“Koj ca le has tej lug nuav rua puab, ‘Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, Txhua lub hub yuav tsum muaj cawv txwv maab puv nkaus.’ Mas puab yuav has rua koj tas, ‘Peb tsw paub tas txhua lub hub yuav tsum muaj cawv txwv maab puv nkaus lov?’ 13Mas koj yuav has rua puab tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Saib maj, kuv yuav ua rua cov tuabneeg huv lub tebchaws nuav txhua tug qaug cawv taag huvsw, tsw has tej vaajntxwv kws nyob sau Tavi lub zwm txwv, cov pov thawj, cov xwbfwb cev Vaajtswv lug hab cov tuabneeg huv Yeluxalee txhua tug huvsw. 14Yawmsaub has tas, Kuv yuav muab puab laim ib tug nraus ib tug, cov txwv yuav nraus cov tub. Kuv yuav tsw khuvleej lossws tseg puab txujsa, kuv yuav tsw taab ncuab puab le rua thaus kuv ua kuas puab puam tsuaj.’ ”

Yuta yuav raug nteg coj moog

  15Mej ca le noog, ca le tig ntsej noog,
   tsw xob tsaab ua luj,
   tsua qhov Yawmsaub tau has tseg ca lawm.
  16Ca le ua rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv
   tau koob meej ua ntej kws nwg yuav coj kev tsaus ntuj lug,
  ua ntej kws mej txhais kwtaw yuav dawm
   sau tej roob kws pum kev quas txoog,
  hab thaus mej saamswm nrhav txujkev kaaj,
   nwg muab ntxeev ua duab tsaus
   hab muab ntxeev ua tsaus ntuj dub ncab heev.
  17Tassws yog mej tsw noog,
   kuv lub sab yuav quaj tuabywv
   vem mej txujkev khaav theeb.
  Kuv lub qhov muag yuav quaj heev
   ua kua muag ndwg ndo ntawm lub plhu,
  vem yog Yawmsaub paab yaaj
   raug nteg coj moog lawm.
  18Ca le has rua vaajntxwv hab nwg nam has tas,
   “Ca le lug nyob lub rooj qeg,
  tsua qhov koj lub mom vaajntxwv kws zoo nkauj
   tub poob sau koj lub taubhau lug lawm.”
  19Tej moos huv Neke raug muab kaw lawm
   tsw muaj leejtwg qheb tau.
  Yuta raug nteg coj moog poob tebchaws huvsw lawm,
   raug coj moog taag nrho huvsw lawm.

  20Ca le tsaa koj lub qhov muag
   saib puab cov kws tuaj saab peg tuaj.
  Paab yaaj kws muab cob rua koj lawm nyob hovtwg,
   yog paab yaaj kws zoo zoo nkauj?
  21Thaus puab tsaa cov tuabneeg kws koj tau qha
   kuas nrug koj sws raug zoo ua luj kaav koj,
  koj yuav has le caag?
   Tsw mob koj yaam le tug quaspuj
   ua mob teb yug mivnyuas lov?
  22Yog koj has rua huv koj lub sab tas,
   “Ua caag tej nuav tshwm lug raug kuv?”
  Kuj yog tim koj tej kev phem kws luj kawg
   luas txhad muab koj daim tab yaws hab yuam koj.
  23Tug tuabneeg Khuj hloov tau nwg daim tawv dub
   lossws tsuv pom txwv hloov tau daim tawv txaij lov?
  Yog tau, mas mej cov kws pheej ua qhov phem
   yuav ua qhov zoo tau.
  24“Kuv yuav ua rua mej tawg ua saab ua sua zoo
   yaam nkaus le tej npluag qoob
  kws raug cua huv ntuj nraag teb do
   ntsawj yaa moog.
  25Nuav yog koj le feem,
   yog tej kws kuv muab tu tseg rua koj lawm,
  tsua qhov koj nov qaab kuv lawm
   hab tso sab rua tej lug daag.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  26“Vem le nuav kuv yuav muab koj daim tab
   yaws npug koj lub plhu
   ua kuas pum koj kev txaaj muag.
  27Kuv tub pum koj tej kev qas vuab tsuab,
   qhov kws koj hee quas lawg nrhav ua nkauj ua nraug
  hab qhov kws koj ua puj muag cev
   phem qas kawg le sau tej roob hab nraag tej taj.
  Yeluxalee 'e, koj yuav raug txom nyem lauj!
   Yuav ntev le caag koj txhad ua tau dawb huv?”