45

Yawmsaub cog lug rua Npalu

1Xyoo plaub kws Yauxiya tug tub Yehauyakhi ua vaajntxwv kaav mas Neliya tug tub Npalu tau muab cov lug nuav lug sau rua huv thooj ntawv lawv le xwbfwb Yelemi kuas nwg sau. Nuav yog tej lug kws Yelemi has ntxwv. 2“Npalu 'e, Yawmsaub tug muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog Yixayee tug Vaajtswv, has rua koj le nuav tas, 3Koj has tas, ‘Kuv raug txom nyem, vem yog Yawmsaub tsaav kev ntxhuv sab nyuaj sab rua kuv tej kev mob. Kuv ntsaaj txug sav lawm, tsw tau su le.’ 4Koj ca le has rua nwg tas, ‘Yawmsaub has le nuav, Saib maj, yaam kws kuv tswm tau lug, kuv yuav muab rhuav pov tseg, hab yaam kws kuv cog tau kuv yuav muab dob tseg, tej ntawd yog lub tebchaws huvsw. 5Mas koj tseed yuav nrhav meej mom luj rua koj nua lov? Tsw xob nrhav lawm lauj. Tsua qhov Yawmsaub has tas, Saib maj, kuv saamswm tso xwm txheej phem lug rua tej tuabneeg suavdawg, kuv yuav pub koj tau txujsa ua nqe zug huv tshaav rog rov lug huv txhua qhov kws koj moog.’ ”