45

Vajtswv Coglus rau Npalus

1Tom qab uas Yauxiyas tus tub Yehauyakees ua vajntxwv kav tebchaws Yudas tau plaub xyoo lawm, kuv piav tus TSWV tej lus txhua lo rau Neliyas tus tub Npalus sau rau hauv thooj ntawv. 2Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais tias, “Npalus, 3koj hais tias, ‘Kuv tiv tsis taus lawm! Kuv twb raug kev txomnyem los tus TSWV tseem tsub kev nyuaj siab ntxiv rau kuv. Kuv niaj hnub quaj qaug zog tas tsis tau so li!’
4“Tiamsis kuv uas yog tus TSWV yuav muab tej uas kuv ua rhuav thiab dob tej uas kuv cog povtseg. Kuv yuav ua li ntawd kom thoob plaws lub ntiajteb. 5Koj pheej yuav nrhiav kev tau zoo rau koj xwb no los? Koj tsis txhob ua li ntawd; kuv yuav tso kev puastsuaj los raug neeg ntiajteb; tiamsis txawm yog koj nyob qhov twg los koj yuav dim thiab tau txojsia. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”