41

  1“Ih dưi wăh hlô krin Liweyathan hăng sa boh wăh mơ̆?
   Ƀôdah ih dưi mă akă hĭ jơlah ñu hăng sa ară hrĕ mơ̆?
  2Ih dưi pioh sa ară hrĕ ƀơi adŭng ñu mơ̆?
   Ƀôdah ih dưi klâŏ hluh kơham ñu hăng gơnam goaĭ mơ̆?
  3Ñu či kwưh nanao kơ tơlơi ih pap brơi hă?
   Ñu či pơhiăp hăng ih khul boh hiăp tơdu rơun hă?
  4Ñu či tŭ ư hăng ih
   kiăng kơ ih mă ñu jing hlŭn ih abih tơlơi hơdip ñu hă?
  5Ih dưi rong ñu kar hăng ih rong čim mơ̆?
   Ƀôdah ih dưi akă ñu hăng hrĕ brơi kơ ƀing ding kơna đah kơmơi ih djă̱ ngui mơ̆?
  6Ƀing wăh či sĭ hĭ ñu mơ̆?
   Ƀing gơñu či kăh pơpha hlô anŭn kiăng kơ sĭ hĭ mơ̆?
  7Ih dưi klâŏ hĭ klĭ ñu hăng lu hrĕ thŏng drơi
   ƀôdah klâŏ ƀơi akŏ ñu hăng khul hơlă glŏm akan mơ̆?
  8Tơdah ih ăh tơngan ƀơi ñu,
   ih či hơdơr kơ tơlơi blah ngă laih anŭn ƀu či ngă dơ̆ng tah!
  9Tơdah ih čang rơmang kiăng mă hơmâo ñu, ih pơmĭn soh laih yơh;
   tơdah ih kơnơ̆ng ƀuh rup drơi jan ñu đôč, sĭt ih či rơngiă hĭ abih tơlơi khĭn yơh.
  10Ƀu hơmâo hlơi pô ôh khĭn kiăng čuih ngor ñu.
   Tui anŭn, hlơi pô dưi dŏ dơ̆ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo, jing Ơi Adai, lĕ?
  11Hlơi pô hơmâo pha brơi laih kơ Kâo tơl Kâo khŏm kla glaĭ kơ ñu lĕ?
   Abih bang tơlơi gah yŭ kơ adai anai jing lŏm kơ Kâo soh sel.

  12“Brơi kơ kâo pơruai kơ khul tơlang rơsŭ hlô anŭn,
   wơ̆t hăng tơlơi kơtang ñu laih anŭn rup rô̆ ñu.
  13Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi tŏh hĭ klĭ gah rơngiao ñu.
   Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi rai jĕ ñu kiăng kơ klâŏ hluh hĭ klĭ ñu kar hăng ao pơgang.
  14Ƀu hơmâo hlơi pô ôh khĭn pŏk amăng bah ñu
   hăng khul tơgơi huĭ hyưt ñu.
  15Rŏng ñu hơmâo khul akăh kơpa̱l pơgang brơi ñu pô
   jing kle̱p kơjăp hruă hrŏm hơbĭt yơh;
  16abih bang akăh dŏ pơti̱r hăng tơdruă
   tơl angĭn ƀu dưi găn nao ôh tŏng krah khul akăh anŭn.
  17Gơñu pơti̱r pơkle̱p hăng tơdruă;
   gơñu pơkle̱p hăng tơdruă laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơčơlah hĭ.
  18Tơdang ñu phañ, anŭn jing kar hăng kơmlă tơbiă rai ƀlĭp ƀlăp yơh;
   mơta ñu jing bơngač kar hăng yang hrơi mơguah yơh.
  19Anŭn jing kar hăng jơlah apui hlia tơbiă mơ̆ng amăng bah ñu;
   anŭn jing kar hăng khul anga̱r apui kơđĕh tơbiă.
  20Anŭn jing kar hăng asăp apui tơbiă mơ̆ng adrŏng adŭng ñu
   jing kar hăng asăp apui ayŭh đĭ mơ̆ng gah yŭ gŏ ia jur yuakơ hơmâo apui ƀơ̆ng rơ̆k trang bo gah yŭ jă̱ kơtang yơh.
  21Tơlơi bluh tơbiă mơ̆ng amăng bah ñu jing kar hăng ñu ngă kơ hơdăng jă̱ kơtang,
   laih anŭn jing kar hăng jơlah apui tơbiă rai mơ̆ng amăng bah ñu yơh.
  22Tơkuai ñu jing kơtang biă mă;
   ñu pơhuĭ pơbra̱l hĭ abih bang hlơi pô bưp ñu.
  23Khul čơđeh asar drơi jan ñu pơkle̱p kơjăp hăng tơdruă;
   gơñu dŏ dơnơ̆ng laih anŭn ƀu pơpư̆ pơgơi ôh.
  24Tơda ñu khăng kar hăng boh pơtâo khăng,
   khăng kar hăng boh pơtâo pioh jơlit tơpŭng yơh.
  25Tơdang ñu tơgŭ kiăng kơ kơsung blah ƀing arăng, wơ̆t tơdah ƀing mơnuih kơtang hloh ăt huĭ bra̱l mơ̆n;
   gơñu đuaĭ kơdŏp yuakơ huĭ bra̱l yơh.
  26Wơ̆t tơdah hơmâo hlơi pô klâŏ ƀơi ñu hăng đao, ñu ƀu hơmâo ruă ôh,
   wơ̆t hăng hơlă, tơgă ƀôdah thŏng prŏng pô anŭn kŏn pơruă hĭ ñu lơi.
  27Ñu ngă kar hăng gơnam pơblah pơsơi kơnơ̆ng jing tơdu kar hăng adrăng
   laih anŭn gơnam pơblah ko̱ng ăt jing hĭ tơdu kar hăng djŭh phŏ đôč yơh.
  28Ñu ƀu đuaĭ hăng kơdŏp ôh tơdang ƀing arăng yua hraŏ pơnăh khul ƀrŏm hraŏ pơ ñu;
   ñu ngă kar hăng khul boh pơtâo ƀing arăng glŏm mơ̆ng khul hrĕ wŏt jing kar hăng hơkam đôč.
  29Gai tơlŏ ñu lăng kar hăng sa ară adrăng đôč;
   ñu ƀu pơđi̱ng pơmưn ôh tơdang mơnuih hră̱ nao khul hơlă ƀơi ñu.
  30Gah yŭ kơ kian ñu kar hăng hơmâo khul čơđeh añhueng mơ̆ng gŏ lŏn pơčah,
   pioh glaĭ gru ƀơi jơlan ñu rơbat amăng lŏn glŭt kar hăng khul hơnăl kơyâo hơmâo driah añhueng pơjing rai khul gru anŭn yơh.
  31Ñu ngă kơ khul anih dơlăm blŭk đĭ kar hăng arăng hơtŭk ia
   laih anŭn pơrơboh đĭ kar hăng gŏ ia rơmuă yơh.
  32Ñu pioh glaĭ tơlo̱ng jơlan bơngač kơtuai jơlan ñu nao amăng ia;
   arăng či pơmĭn kơ anih dơlăm ia rơsĭ hơmâo kar hăng ƀŭk kô̱̆ yơh.
  33Ƀu hơmâo hơget ôh amăng lŏn tơnah anai pơhơmu pơdơ̆ pơđơ̱r hăng ñu,
   ñu jing sa hlô mơnơ̆ng ƀu hơmâo tơlơi huĭ ôh.
  34Ñu lăng djik kơ abih bang hlô kơdrưh kơtang;
   ñu jing kar hăng pơtao kơ abih bang hlô mơnơ̆ng yom prŏng yơh.”