15

Paaiv Bun Yu^ndaa Fingx Nyei Buonc Ndau

1Paaiv bun Yu^ndaa Fingx ziux ninh mbuo nyei bungh buonc duqv nyei ndau njiec naamh bung daaux jienv E^ndom Deic-Bung nyei gapv-jaaix, se taux Sin Deic-Bung-Huaang naamh bung maengx, go jiex nyei dorngx.
2Wuov ndiev naamh bung maengx nyei gapv-jaaix yiem Koiv-Nzauv dueiv-mueiz, koiv-congx nyei dorngx, 3nzuiz njiec Aakc^lapv^mbim Mbong-qangx nyei naamh bung maengx, aengx jiex mingh taux Sin Deic-Bung-Huaang, Kaa^ndetc Mbaanie nyei naamh bung maengx. Gapv-jaaix aengx jiex Hetv^lon Zingh caengx faaux Atc^ndaa Mungv, aengx ngau mingh taux Kaankaa Laangz, 4daaux jienv mingh taux Atc^mon Mungv, cuotv mingh taux I^yipv Ndoqv aengx camx jienv wuov koiv. Naaiv se ninh mbuo naamh bung maengx nyei gapv-jaaix.
5Dong bung nyei gapv-jaaix yangh Koiv-Nzauv mingh taux Jor^ndaen Ndaaih kuv.
Baqv bung maengx nyei gapv-jaaix yiem koiv-congx, Jor^ndaen Ndaaih kuv,
6nzuiz mingh taux Mbetc Hokv^laa Mungv, yangh Mbetc Aa^laa^mbaa Laangz nyei baqv bung mingh taux Lu^mben nyei dorn, Mbo^han, nyei La'bieiv-Zorng. 7Gapv-jaaix aengx yiem Aako Horngz caengx faaux baqv bung taux Nde^mbi Zingh, aengx ngau mingh taux Gin^gaan. Gin^gaan yiem Aa^ndum^mim Mbong-qangx wuov norm horngz nyei naamh bung maengx doix-ngaanc. Gapv-jaaix daaux jienv mingh taux En Semetv Wuom-Zingv, mingh jomc En Logen. 8Gapv-jaaix aengx caengx faaux mingh yangh Mben Hinnom Horngz gan Ye^mbutc Mienh nyei zingh, Ye^lu^saa^lem, nyei naamh bung maengx. Yiem naaic faaux Hinnom Horngz fai bung maengx nyei mbong-ningv, taux Le^faa^im Horngz baqv bung maengx jomc. 9Gapv-jaaix yangh mbong-ningv hungx jienv mingh taux Nepv^to^aa Wuom-Zingv, aengx cuotv nitv E^fo^lon Mbong wuov deix zingh. Yiem naaic gapv-jaaix aengx ngau mingh taux Mbaa^aa^laa Zingh, se Ki^li^yaatv Ye^aa^lim. 10Nqa'haav aengx yiem Mbaa^aa^laa Zingh ngau mingh fai bung maengx taux Se^i Mbong, yangh Ye^laa^lim Mbong-hlen baqv bung jiex, se Ke^saa^ lon Zingh, njiec taux Mbetc Semetv Zingh aengx jiex Tim^naa^haa Zingh. 11Gapv-jaaix aengx mingh taux E^ko^lon Zingh baqv bung mbong-hlen, ngau mingh Sikv^ke^lon Mungv, jiex mingh taux Mbaa^aa^laa Mbong, aengx mingh taux Yapv^ne^en Mungv, mingh setv wuov koiv.
12Fai bung nyei gapv-jaaix se Domh Koiv nyei koiv-hlen.
Naaiv se Yu^ndaa Mienh nyei gapv-jaaix ziux ninh mbuo nyei bungh buonc.

Kaalepv Mborqv Hingh He^mbo^lon Caux Nde^mbi Zingh

13Ziux Ziouv paaiv Yo^su^waa nyei waac, ninh zorqv gouv Yu^ndaa Mienh nyei ndau jiu bun Ye^fun^ne nyei dorn, Kaalepv. Ninh paaiv nyei se Ki^li^yaatv Aan^mbaa Zingh, dongh He^mbo^lon Zingh. Aan^mbaa se Aanaakv nyei die. 14Kaalepv ziouc yiem He^mbo^lon Zingh zunc Aanaakv Mienh, Sesai, Aa^hi^maan caux Tanmai cuotv, se Aanaakv nyei buo dauh zeiv-fun. 15Ninh yiem naaic cuotv mingh mborqv Nde^mbi Zingh nyei mienh. Nde^mbi Zingh zinh ndaangc heuc Ki^li^yaatv Sefe. 16Kaalepv gorngv, “Haaix dauh mborqv duqv Ki^li^yaatv Sefe, yaac caangv duqv wuov norm zingh nor, yie laengz bun yie nyei sieqv, Akc^saax, ninh zoux auv.” 17Kaalepv nyei youz, Kenatv nyei dorn, Otc^ni^en, mborqv duqv wuov norm zingh. Kaalepv ziouc zorqv ninh nyei sieqv, Akc^saax, bun Otc^ni^en longc zoux auv. 18Cuotv gaengh wuov zanc Akc^saax heuc ninh nyei nqox, Otc^ni^en, tengx ninh nyei die tov lingh deic.
 Akc^saax ziouc yiem lorh diqc daanz njiec daaih. Kaalepv naaic ninh nyei sieqv, “Meih oix longc haaix nyungc?”
19Ninh nyei sieqv dau, “Tov aa die bun zingh nyeic yie. Tov bun wuom-zingv yie, weic zuqc meih bun yie wuov deix ndau nqaai haic.” Kaalepv ziouc paaiv wuov jiex nyei wuom-zingv caux wuov ndiev nyei wuom-zingv bun ninh.

Yu^ndaa Fingx Nyei Zingh

20Daaux naaiv mingh gorngv Yu^ndaa Mienh ziux ninh mbuo nyei bungh buonc nzipc nyei buonc deic-bung.
21Yu^ndaa Mienh nyei zingh, dongh yiem wuov ndiev naamh bung maengx jomc ⟨Negepc,⟩ se yiem nitv E^ndom Deic-Bung nyei gapv-jaaix, maaih
Kapc^se^en, E^nde, Yaagun,
22Kinaa, Ndi^mo^naa, Aa^ndaa^ndaa, 23Ke^ndetc, Haaso, Itc^naan, 24Sipc^aa, Telem, Mbe^aa^lotv, 25Haaso Haa^ndatc^taa, Ke^li^otc Hetv^lon, se Haaso Zingh, 26Aamam, Semaa, Mo^laa^ndaa, 27Haasaan Gatc^ndaa, Hetv^mon, Mbetc Beletv, 28Haasaan Su^aan, Mbe^e^qe^mbaa, Mbi^si^o^ti^yaa, 29Mbaa^aa^laa, I^yim, Esem, 30En^to^latv, Kesinx, Honmaa, 31Sikc^laakv, Matv^man^naa, Sanx^sanx^naa, 32Le^mbaa^otc, Sin^him, Aayin caux Limmon Zingh. Yietc zungv maaih nyic ziepc juov norm zingh caux jienv wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
33Yiem fai bung maengx mbong-aiv dorngx maaih
Etc^taa^on, Solaa, Atc^naa,
34Saax^no^aa, En Gannim, Tapv^bu^waa, Enaam, 35Yaanmutv, Aa^ndun^lam, Soko, Aa^se^kaa, 36Saa^aa^laa^im, Aa^ndi^taa^im, Ge^nde^laa, caux Ge^nde^lo^taa^im. Yietc zungv maaih ziepc feix norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
37Maaih Senan, Haa^ndaa^qaa, Mikv^ndan Gaatc, 38Ndi^le^an, Mitv^baa, Yotv^te^en, 39Laakitv, Mbotc^kaatv, Ekc^lon, 40Kapv^mbon, Laamam, Kitv^litv, 41Ge^nde^lotv, Mbetc Ndaagon, Naa^aa^maa, caux Makv^ke^ndaa. Yietc zungv maaih ziepc luoqc norm zingh caux jienv wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
42Maaih Lipv^naa, E^te, Aaqan, 43Ipc^taa, Atc^naa, Nesipv, 44Ke^i^laa, Akc^sipv caux Maa^le^saa. Yietc zungv maaih nduoh norm zingh caux jienv wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
45Maaih E^ko^lon Zingh caux wuov norm zingh nyei laangz caux fiuv-laangz, 46yiem E^ko^lon Zingh mingh taux koiv-hlen, caux yiem nitv Atc^ndotc Zingh nyei yietc zungv zingh caux jienv wuov deix zingh nyei fiuv-laangz, 47Atc^ndotc Zingh caux weih gormx nyei laangz caux fiuv-laangz, Gaasaa Zingh caux wuov norm zingh nyei laangz caux fiuv-laangz, mingh taux I^yipv Ndoqv, yaac jiex taux Domh Koiv, liemh Domh Koiv nyei koiv-hlen.
48Yiem mbong-aiv dorngx maaih
Saami, Yaatv^ti, Soko,
49Ndaannaa, Ki^li^yaatv Sanx^naa, se Nde^mbi, 50Aanaapv, Etc^te^mo^aa, Aanim, 51Gosen, Holon caux Gilon. Yietc zungv maaih ziepc yietv norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
52Maaih Aalapc, Ndumaa, Esaan, 53Yaanim, Mbetc Tapv^bu^waa, Aa^fe^kaa, 54Humtaa, Ki^li^yaatv Aan^mbaa, se He^mbo^lon, yaac maaih Siyo. Gapv jienv maaih nduoh norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
55Maaih Maa^on, Kaanmen, Sipc^aa, Yutv^taa, 56Yitv^le^en, Yokv^nde^am, Saax^no^aa, 57Kaa^in, Gi^mbe^aa caux Tim^naa^haa. Yietc zungv maaih ziepc norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
58Maaih Han^hun, Mbetc Sux^aa, Ge^ndo, 59Maa^aa^laatv, Mbetc Aanotv caux En^te^ko^lon. Yietc zungv maaih juqv norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
60Ki^li^yaatv Mbaa^an, se Ki^li^yaatv Ye^aa^lim, caux Lapv^mbaa Zingh, benx i norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
61Yiem deic-bung-huaang nyei zingh maaih
Mbetc Aa^laa^mbaa, Mitv^ndin, Se^kaa^kaa,
62Nipv^saan, Zingh Nzauv caux En Ge^ndi Zingh. Gapv jienv maaih juqv norm zingh caux wuov deix zingh nyei fiuv-laangz.
63Mv baac Ye^mbutc Mienh corc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh. Yu^ndaa Mienh zunc ninh mbuo maiv cuotv. Weic naaiv Ye^mbutc Mienh cingx daaih caux Yu^ndaa Mienh yiem naaic taux ih jaax hnoi.